رفتن به محتوای اصلی

با کمال تعجب آقای برزین و

با کمال تعجب آقای برزین و
نظرات رسیده

با کمال تعجب آقای برزین و خیلی از سیاسیون ما تفاوت بین «گذار» و «سرنگونی» را نمیدانند. به نظر من ایشان باید در این مورد بیشتر مطالعه نمایند. آنچه که این دو را متفاوت میکند یکی انعطاف شیوه ها

با کمال تعجب آقای برزین و خیلی از سیاسیون ما تفاوت بین «گذار» و «سرنگونی» را نمیدانند. به نظر من ایشان باید در این مورد بیشتر مطالعه نمایند. آنچه که این دو را متفاوت میکند یکی انعطاف شیوه های مبارزه در «گذار» است و دومی این است که دستگاه اجرایی در پروسه گذار از هم نمی پاشد، بلکه نیروهایی که در راس حکومت هستند برکنار میشوند. البته در پروسه گذار نیروهای که میخواهند قدرت را در دست بگیرند باید دموکرسیخواه و تحمل مخالفین را داشته باشند. به این میگویند «گذار» حتی اگر از طریق انقلاب مخملی صورت گیرد. با این تئوری که ایشان ارائه میدهند سیاست را باید تعطیل کرد و منتظر حکومت بود که به شما امتیاز بدهد. وای از دست این تحلیل گران که تفاوت بین سیاستورزی را هم نمیدانند!!!!!!