رفتن به محتوای اصلی

Pandora Noury

Pandora Noury
نظرات رسیده

Pandora Noury ۱) هواداران پادشاهی میتوانند نظرات متفاوت و حتی متضاد داشته باشند همانطور که بین جمهوری خواهان و یا کمونیست ها هم چنین است . معلوم نیست چرا وقتی نوبت پادشاهی خواهان میرسه

Pandora Noury
۱) هواداران پادشاهی میتوانند نظرات متفاوت و حتی متضاد داشته باشند همانطور که بین جمهوری خواهان و یا کمونیست ها هم چنین است . معلوم نیست چرا وقتی نوبت پادشاهی خواهان میرسه توقع این است که همه از یک مرکز دستور بگیرند و نظر واحد داشته باشند !؟
۲) آقای قاسمی نژاد در آخرین شماره نشریه فریدون گفته : “انتخابات آزاد تنها نشان دموکراسی نیست بلکه احزاب باید درک درستی از رقابت سالم در دموکراسی را هم داشته باشند “.
تحریف تاج زاده از این گفته : “ یکی از نزدیکان رضا پهلوی مخالف انتخابات آزاد است “ ! قاسمی نژاد نه سنخگوی رضا پهلوی است و نه مخالف انتخابات آزاد .‌
۳) ترفند پاسخگو دانستن رضاپهلوی نسبت به نظرات کسانی مثل پرهام که نه تنها هیچ سنخیتی با رضا پهلوی ندارند بلکه خود منتقد او هم هستند .
تحریف تاج زاده : “ یکی دیگر از نزدیکان رضا پهلوی ادعا میکنه ده سال اول پس از سرنگونی ج.ا نمیتوان انتخابات آزاد بر گذار کرد “
مخالفان رضا پهلوی نمیتوانند نظرات دموکراتیک او را هضم کنند و به همین خاطر با استدلال های قدیمی او را نقد مبکنند