رفتن به محتوای اصلی

وقتی معنی عبارت <جمهوریخواه

وقتی معنی عبارت <جمهوریخواه
نظرات رسیده

وقتی معنی عبارت <جمهوریخواه سلطنت طلب> را شفاف کنیم معنی آن این می شود: آزادی طلب! مستبد. در واقع ، دم خروس استبداد طلبی اشان، قسم آزادیخواه بودنشان را لو می دهد. اینان وسط بازهایی می باش

وقتی معنی عبارت <جمهوریخواه سلطنت طلب> را شفاف کنیم معنی آن این می شود:
آزادی طلب! مستبد.
در واقع ، دم خروس استبداد طلبی اشان، قسم آزادیخواه بودنشان را لو می دهد.
اینان وسط بازهایی می باشند که همیشه آفت جنبشها برای باز گرداندن حق حاکمیت به مردم بوده اند. چرا که وسط بازها، در زمانهایی که فضا سیاه و سفید می شود و استبداد و آزادی در برابر یکدیگر صف می کشند و باید یکی را انتخاب کرد، آنها یک پا را اینطرف و پای دیگر را آنطرف گذاشته و اینگونه فضای خاکستری مصنوعی ایجاد میکنند و بسود قدرت.استبداد ایجاد ابهام می کنند.
دیگر اینکه با اینکار، برای اهل فن خود را لو می دهند، چرا که آنها می دانند که <زبان ابهام>، <زبان قدرت> است و این قدرت است که با ایجاد فضای ابهام کوشش می کند که هدف واقعی خود، که همان بدست گرفتن قدرت و بر آن افزودن است را پنهان کرده تا بتواند از دیگران استفاده ابزاری کند.
اینگونه است که خطر وسط بازها از استبدادیان بیشتر است. چرا که انسان براحتی می تواند تکلیف خود را با <شناخته شده> ها روشن کند، ولی تکلیف خود را با دو دوزه بازها روشن کردن برای بسیار ی کار آسانی نیست.