ویژه ایران گلوبال

فدرالیسم ملی جغرافیائی: که درآن هرملیت خود را اداره میکند وجمعاً دولت و پارلمان مرکزی راساخته، وکشوررا اداره میکنند. درچنین سیستمی،مشکلات اتنیکی یامشکلات ملیتها، بدستِ خودشان حل وفصل می شود زیرا سیستم مرکز و حاشیه وخود و غیر خودی، دیگروجود و معنی ندارد...

افشاگری های پیمان عارف در باره روح الله زم و آمد نیوز

شما بهتر است به فکر "اعتصاب غذا با طعم آب گوشت" کاندیدای محترم آمدنیوز برای ریاست جمهوری اسلامی ایران ، آن شیر شرزه رکوددار اعتصاب غذا و به کما رفتن و ریکاوری بعد این دو باشید ؛ آخر زندان ندیده ای چون پسر زم را چه به نظر دادن درباره مسائل زندان؟!
خب سام گرامی حال برسیم به بخشی از داستان که احتمالا تو را خوشتر آید و بحث ادعای من دال بر وابستگی آمدنیوز به میت ترکیه!

انتشار از: 
هرگز و هرگز فدرالیسم دموکراتیک برابر با دیوارکشی میان مردم یک سرزمین بر پایه نژاد و تبار و زبان و قومیت و ملیت و اتنیک و رسیدن به یک رژیم ملوک الطوایفی نیست! و ناهمسانی فدرالیسم دموکراتیک با رژیم ملوک الطوایفی باید ریز به ریز برای همگان به ویژه جوانان کم سن و سال و ساده دل فهمانده شود! و برای برپائی رژیم فدرال - دموکرات باید ناسیونالیسم و پندارهای زهرآگین ناسیونالیستی ریشه کن شوند!
مسئله مهم این است که جامعه ی ایران به خاطر وجود تبعیضات مختلف ، بیعدالتی اجتماعی و عدم دموکراسی جامعه ای متلاشی شده است. ضرورت دارد بین سه نیروی اصلی کشور ، یعنی نیروی رفع تبعیض ، عدالت اجتماعی طلبان و دموکراسی خواهان، پیرامون یک برنامه حداقلی ائتلاف و همبستگی ایجاد شود. در غیر این صورت سرنوشت جامعه به دست حوادث و تصادفات سپرده میشود که در نهایت به زیان همه مردمان ستمکش است..
نظام مردمی نظامی ست که اراده آن برایند اراده ی آزاد همه ی تشکلهای جمعی در یک واحد فدرال، یا کل یک کشور باشد.
این مفهوم از دولت، متضاد با مفهوم رایج دولت در نظامهای غیر مردمی ست.
اینجا اراده ی جمعی یک واحد فدرال از برایند اراده های جمعی همه تشکلهای آن حاصل میشود.جهت اداره ی امور زندگی فردی و اجتماعی.
جمهوری اسلامی قصد دارد بر اساس طرحی بنام "طرح توسعه سواحل مکران" و از طریق مهندسی تغییر بافت جمعیتی یا بعبارتی "آمایش جمعیتی"، بیش از پنج میلیون نفر را از بقیه مناطق کشور به سواحل مکران بفرستد تا در آن سرزمین محروم سکنی گزینند. این طرح که ابعاد مختلف نظامی ـ امنیتی دارد
نابرابری اجتماعی و فشار فرهنگی صدها ساله بر مردم کرد عراق کنونی از سوی خلافت عثمانی و حکومت عراق، که گاه با جنایاتی چون نسل کشی "انفال" از سوی رژیم وقت عراق نیز همراه شده اند، و ادامه ی نگاه تبعیض آمیز به کردستان از سوی دولت های عراق پس از سرنگونی صدام حسین، نشانگر این واقعیت هستند که مردم کردستان عراق در سایه ی حکومت مرکزی این کشور از نابرابری و ناامنی مصون نخواهند بود. از این رو کوشش برای استقلال، کوششی قابل درک از سوی مردم کرد عراق برای حفاظت از موجودیت، امنیت و حقوق انسانی خویش است
در ایران امروز حکومت در دست دو گروه از مردمان ایران مرکزی و چند استان دیگر و مردمان تُرک آذربایجانی است، که گذار به دمکراسی و برقراری حقوق شهروندی و برابری در حقوق قومی و ملّی در عرصه های سیاسی و اقتصادی را مسدود کرده است، مردمان ساکن جغرافیای پارسه (پارسی ها) مانند سایر مردمان و اقوام دیگر تحت فشار چند گانه است، راه اصلی مبارزه برای برکناری نظام جمهوری اسلامی و استراتژی جایگزینی دمکراسی در ایران خلع سلاح کردن این دو گروه از مردمان در ایران است، هر گونه شعار و روش دیگر مانند گذشته خطاست.

منطقه
و كشور شدگى هاى كوچك
و رؤياهايى بزرگ
اگر« هیچ» یا نیستی، به خودی خود موجود باشد، در واقع« چیز»ی ست که هیچ نامیده شده است. و وجودی ست با نام « هستی-نیستی».
« هستی و نیستی» ترکیب دوقطب متضاد و خود در مجموع یک تضاد است. «هستی - نیستی» خود آغاز و انجام خویش است . و جاودانه می چرخد. در درون آن بینهایت مهبانگ ها ممکن است بوده باشد یا بعد از جهان ما روی بدهد.
«هستی و نیستی» فاقد محیط خارجی و بیرونی ست. خود آن، هم محیط خارج است و هم داخل . عمل و قوانین حاکم بر «هستی و نیستی» از تضاد درونی آن ناشی میشوند. و خود آنها را خلق میکند...