رفتن به محتوای اصلی

هادی صوفی زاده

15.04.2021 - 14:56
تاریخ بیخوابی ایرانیان و یک تلنگر تاریخی
22.03.2021 - 13:37 هرچند دیرهنگام اما باز هم بموقع
01.02.2021 - 22:24 چرا مرکزگرایان در میدان سیاست قابل اعتماد نیستند؟
12.01.2021 - 00:45 ضعف کشورهای عربی در برخورد با همدیگر
11.01.2021 - 01:40 بازی خامنەای با سرنوشت مردم ایران،
10.01.2021 - 01:52 آیا روابط تركیە با جهان قابل ترمیم است؟
08.01.2021 - 14:27 نکات مهمی پیرامون جنگ قرەباغ
01.01.2021 - 12:04 ابی کە بە سوراخ مورچگان رفت! ببهانە سخنان خانم شادی صدر
30.12.2020 - 22:32 نگاهی بە اندیشە گذر از تفکر ایرانشهری و بازگشت بە مدل سلجوقی در رابطە با ترکیە
15.12.2020 - 12:17 سناریوسازی مضحک ترکیە در پروندە حبیب اسیود
13.12.2020 - 16:04 خفت و خواری ایرانیان مقابل ترکیە
01.12.2020 - 23:27 تغییرات ژئوپولیتیکی پیرامون ایران و نابخردی دولتمردان ایرانی
28.10.2020 - 22:35 دنیا در انتظار انتخابات امریکا و استارت نو
20.10.2020 - 23:21 خدیجە چنگیز نامزد قاشقچی یا اردوغان؟
19.10.2020 - 21:12 چرا اذربایجان نتوانست افکار عمومی جهان را با خود همراە کند؟
12.10.2020 - 13:45 ارتساخ ( قرەباغ ) و اذربایجان جنوبی یک سرنوشت با دو نگاە متفاوت
10.10.2020 - 22:28 پیرامون اعلام اتش بس قفقاز جنوبی
07.10.2020 - 15:03 معاملات کثیف قدرتهای منطقەای بر ملتهای تحت ستم
05.10.2020 - 01:32 جنگ قفقاز جنوبی بنام اذریها بکام تورکها
26.07.2020 - 12:53 اذری یا تورک؟
23.07.2020 - 22:50 فردا نماز جمعە در ایا صوفیا برگزار میشود
22.07.2020 - 21:59 ممالک عربی جایگاە خود را می یابند!
17.07.2020 - 15:28 جنگ قفقاز بنام اذربایجان و ارمنستان بە کام اردوغان و پوتین
16.07.2020 - 11:36 قرارداد ایران با چین یاداور قرارداد رژی
10.07.2020 - 15:23 حراج ایران
03.07.2020 - 12:47 نقش بازار در تحکیم و تزلزل پایەهای نظام
28.06.2020 - 00:05 فعالان اذری رو بە دشمن و پشت بە میهن
18.06.2020 - 18:36 ماە عسل دیکتاتورها
13.06.2020 - 17:54 استقلال طبی جرم نیست!!
03.06.2020 - 00:33 انها چگونە انها شدند، ما چگونە نابود شدیم؟
28.05.2020 - 20:56 شتاب فرار سرمایە از ایران و غارت مملکت،
09.05.2020 - 00:18 هر‌ جای ایران سرای تو نیست
18.11.2019 - 21:50 اطلاعیە کنگرە ملی کوردستان در ارتباط با خیزش مردم ایران و شرق کوردستان
12.11.2019 - 16:00 ضرورت بایکوت ترکیە
16.12.2018 - 22:58 سالی کە گذشت، سالی کە در راە است
24.06.2018 - 01:01 چرا تجزیە ایران بهترین گزینە است؟
15.06.2018 - 15:30 پایان انتظار و آغاز انتظاری دیگر
14.06.2018 - 14:12 چلبی ایران کیست؟
09.05.2018 - 14:24 اوضاع آشفتە ایران از چند نگاە
09.05.2018 - 14:21 ترکیە بە کدام سو؟
03.04.2018 - 00:45 تاملی بر تشکیل حزب چپ ایران
02.04.2018 - 12:24 داد از این بیداد
30.03.2018 - 20:16 چشم اندازحل بحران خاورمیانە
22.03.2018 - 00:56 کاوە ما و کربلای آنها
14.12.2017 - 00:19 منافع و تضاد منافع طرفهای درگیر در سوریە بعداز داعش
02.11.2017 - 09:36 ژئوپولیتیک برای ایران، ژئواکونومیک برای ترکیە
11.10.2017 - 14:32 گرگ زادە گرگ شود ببهانە واکنشها بە پروسە استقلال کوردستان!
10.09.2017 - 14:51 نگاهی بە خیزش مردم بانە
08.09.2017 - 19:12 برجام آمادە درجام
06.09.2017 - 11:01 پیش زمینەهای فروپاشی ایران
07.08.2017 - 14:31 دربارە رفراندم کوردستان
03.08.2017 - 14:37 آخرین تحولات بحران سوریە
14.07.2017 - 13:27 آیندە عراق چگونە رقم خواهد خورد؟
04.07.2017 - 18:11 خرج کردن علیرضا نوری زادە ازاعتبار افراد و احزاب کوردی
04.07.2017 - 18:09 دکتر صادق ملکی الگویی برای روشنفکران ایرانی
14.06.2017 - 21:56 سخنی با هموطنان فارس زبان
26.05.2017 - 14:11 راز ذلت پذیری ایرانیان در چیست؟
13.05.2017 - 21:18 دموکراسی دو هفتەای در ایران
30.04.2017 - 23:40 نشانەهای افول اعتبار ترکیە
18.04.2017 - 22:30 تاملی بر بازگشت آقای احمدی نژاد بە صحنە