فرخ حیدری

30.11.2020 - 00:58
دمپایی زندان!
07.10.2020 - 08:37 شیر همان شیر بُوَد گرچه به زنجیر بُوَد
22.09.2020 - 07:29 زندانیان دستگیری مجدد!
04.08.2020 - 09:25 قتل عام ۶۷ در اصفهان: رازها، مزارها، نام ها
22.06.2020 - 01:28 «لاله های واژگون» ۶۷ از شهر گلها
06.05.2020 - 01:43 قرنطینه زندان اصفهان، انفرادی «هتل اموات» و حالا کرونا!
24.07.2019 - 08:50 چهار رفیق شفیق!
29.08.2018 - 01:24 گزارش مستند کشتار هولناک ۶۷ در اصفهان
14.08.2016 - 01:51 شما جنایتکارید!
25.10.2015 - 08:41 یوسف های گم گشته و هرگز بازنگشته!
04.08.2015 - 23:01 تانگوی اتمی اوباما با اونا!
15.05.2015 - 23:16 خانوادهِ رنج و رزم و آزادی
30.04.2015 - 20:26 بریده باد...!
06.03.2015 - 16:59 آندرانیک و رویای آبی عشق و آزادی
17.02.2015 - 20:19 من اولین رئیس جمهور ایران خواهم شد!
15.11.2014 - 10:25 امام زمان در سلول مهدوی کنی!
24.09.2014 - 18:29 بیژن مجنون بچه سیچون - آخرین ساعات عمر
08.09.2014 - 22:00 یادمان کشتار تابستان شصت و هفت - تورنتو کانادا
18.06.2014 - 10:27 پیامی برای کبوتر طوقی «باغ رضوان» اصفهان
20.05.2014 - 11:02 دانشجوی چریک سیاهپوش!
04.02.2014 - 17:10 دهه فجر و یک عمر زجر!
24.12.2013 - 09:39 تانگوی هسته ای و کشف جدید مقامات اطلاعاتی امریکا!
09.12.2013 - 22:29 اولین خاطره از "شانزده آذر" در دانشگاه
28.11.2013 - 09:47 آیا چوبه های دار و جوخه های مرگ بیشتری در راه است؟
16.11.2013 - 23:46 شنود، سکوت، مماشات
23.10.2013 - 23:45 قاتل طناب بدستی که مصلحت اندیش میشود!
14.10.2013 - 18:30 وقتی تبر مدافع حق صنوبر است!
15.08.2013 - 10:25 نقدی بر «نامه سرگشاده» به مسعود رجوی
11.04.2013 - 20:04 مشایی، "کلک مرغابی" احمدی نژاد؟
02.04.2013 - 20:56 نوروز همراه با یک زندانی محکوم به مرگ!
04.02.2013 - 19:32 موش‌ها و آدم‌ها در انفرادی
20.12.2012 - 03:09 زنجیرۀ بی پایان قتلهای سیاسی در ایران - حسن داعی و فرخ حیدری
21.11.2012 - 03:20 مگر "حضرت آیت الله" چه بدی در حق ما کرده!
25.09.2012 - 11:23 مشاور عالی جنایت!
21.08.2012 - 05:37 "سید فخر طاهری" سالارِ سربدارِ زندان اصفهان
03.05.2012 - 11:56 خدا هم کارگر است! جمادات و نباتات و حیوانات هم