بهنام چنگائی

13.01.2023 - 15:43
اعدام الهی ـ ملائی و چرائی آن
29.12.2022 - 13:33
ایران، کشتارگاه خدا و ملا
11.12.2022 - 16:38
سنت تجاوز کلیدی خدائی دارد
30.11.2022 - 15:24
ملای خدا، برابر مردم باخت
22.11.2022 - 13:23
خدا، کلاه گشاد ملا
10.10.2022 - 22:09
دور برچیدن کمین ملا، با دین دولتی یا دام خداست
27.09.2022 - 11:11
ساختن ایران بی ملا و کلک خدا
16.09.2022 - 13:49
رژیم خدا و ملا مهسا امینی را بسان بسیارانی دیگر کشت
08.09.2022 - 17:16
خدا، یا تباهی و پلیدی ملا
18.07.2022 - 10:33
دینِ چادر، چماق خدا در دست ملا
21.06.2022 - 15:58
ایران غرق در توهم خدا و قربانی قوم ملا
13.05.2022 - 23:28
جنگ نان آوران با خدا و ملا
08.04.2022 - 21:54 فندامنتالیسم سرمایه و دین
20.03.2022 - 16:44 بازهم یک سال ننگبارتر و سیاه تر
21.02.2022 - 15:04 بنده و برده پروری ولائی ـ اسلامی
26.01.2022 - 12:53 تضاد انقلاب با اسلام
11.01.2022 - 23:21 دینمداری و اسلام سیاسی چیست؟ جز دروازه های گشاد خرافه، فریب
12.12.2021 - 18:07 پرسش روز: منافع مردم کار یا ملای بدکردار
29.11.2021 - 18:21 کشتار و چپاول بخاطر اسلامِ خدا و ملا
12.11.2021 - 21:12 دام دین خدا و دار مرگ ملا تاکی؟
18.10.2021 - 21:08 دین دروغگویان و مذهب فریبکاران
17.09.2021 - 19:29 بازگشت طالبان! آبروئی برای ولایتمداران؟
16.08.2021 - 20:11 دین، رهبر و حکومت مرگبار اسلامی
14.07.2021 - 12:20 الفبای مرگ در رژیم اسلامی ـ ولائی
25.06.2021 - 17:40 تاکی، چپاول و ستم و سرکوب دینی؟
14.06.2021 - 22:56 شخم دین، کاشت نادانی و برداشت ناتوانائی ها
26.05.2021 - 18:51 آشوب و عاشورای خامنه ای با مافیاهای موافق و مخالفش
05.05.2021 - 21:42 رای به خدا و ملا، بقای فسادها و تباهی ها
18.04.2021 - 21:36 خدا و دینمدار یاور بهره کشان و دشمنان ما
02.04.2021 - 16:30 نه، به جانیان حکومت دینی کافی نیست
18.03.2021 - 21:07 نوروزیان در راه بهاران
16.03.2021 - 17:15 آتش چهارشنبه سوری بجان و کاخ آخوندی
09.03.2021 - 10:27 خدای ولایت، توان سپاه و ترور احمدی نژاد
04.03.2021 - 00:43 خدای ولایت، توان سپاه و ترور احمدی نژاد
19.02.2021 - 00:05 پشت به صندوق رأی ونگهدارهای آن
10.02.2021 - 13:55 ایران، کنام ِدیانت و گورستان ولایت؟!
27.01.2021 - 14:56 نام خدا، دام ملاست در کمین توده ها
04.01.2021 - 14:45 چهره و وجدان با و بی عمامه داران
06.12.2020 - 15:38 رژیمی که نبود خدایش را ثابت کرد
18.11.2020 - 18:29 رد اسلام سیاسی و تاریخ خونبارش
02.11.2020 - 01:51 دادخواهی! خالق ملا و خائن مردم کجاست؟
17.10.2020 - 20:38 نان و جان ما یا خرید و فروش مرگ
03.10.2020 - 22:21 آدرس تباهی ها ولایت، حکومت او و نادانی ما
24.09.2020 - 19:17 کشتن زندگان، برای بقای دولت دینی مردگان
11.09.2020 - 21:14 زنان مذهبی و دولت دینی دشمن شان
31.08.2020 - 16:56 دین دولتی و دکان های محرم اش
20.07.2020 - 14:25 چهره دین دولتی، قضای پلید اعدام ها
25.06.2020 - 13:55 گردش طناب توبه دور گردن دین دولتی
06.06.2020 - 22:22 چهره های فاشیسم بی شرم و زبان دراز
15.05.2020 - 21:43 شهر هرت یا حکومت دینی هردمبیل
29.04.2020 - 19:08 نان و جان کارگران در کام و کنام دینکاران و سرمایه سالاران
17.04.2020 - 00:49 راسیسم تنگ چشم راست، برابر چین چپگرا
07.04.2020 - 03:46 کشندگی ویروس دینمداری و سرمایه سالاری
25.03.2020 - 21:44 جن و انس آقا در جهش ِتولید مرگ
13.03.2020 - 21:11 درمان کرونای قم، جز نابودی دین دولتی نیست!
06.03.2020 - 12:48 عالم قدس و هاله حکومت دینی درهم شکسته
29.02.2020 - 04:51 ملاها، مسجدها، مرقدها و مرثیه سراهای مرگبار
14.02.2020 - 01:09 رأی نه، برابر دیانت و امامت
07.02.2020 - 02:36 فسادها و تباهی ها، با خمینی و دین دولتی آمد
30.01.2020 - 01:56 چرا فناتیسم، راسیسم، کاپیتالیسم، امپریالیسم؟