آ. ائلیار

آ. ائلیار
2011/9/18 سرکوب معتریضین در آذربایجان همچنان ادامه دارد
2011/9/18 ادبیات یک دگماتیست: سخنی در پیرامون مقاله «مشت دندان شکن ... تف کف کرده
2011/9/11 «اهداف بلند مدت و کوتاه مدت جنبش آذربایجان»، قسمت چهارم،بخش پایانی
2011/9/4 تسخیر میدان «مرکز» ارومیه، سمبل تسخیر مرکز ایران
2011/8/30 خیزش برای کسب مطالبات انسانی هیچ مردمی نباید تنها بماند
2011/8/28 یک اقدام دیگر برای قتل عروس آذربایجان
2011/8/27 ایران در آستانه انقلاب دموکراتیک
2011/8/24 تاکتیک جنبشهای ملی-دموکراتیک
2011/8/21 دیکتاتوری و نیروی خارجی
2011/8/13 شهر خودمختار در نظام غیر متمرکز
2011/7/2 «اهداف بلند مدت و کوتاه مدت جنبش آذربایجان» قسمت سوم
2011/6/28 کار آژیاس یا نه به راسیسم حکومتی و سومکایی، و نه به فاشیسم ملی
2011/6/11 «اهداف بلند مدت و کوتاه مدت جنبش آذربایجان» قسمت دوم
2011/6/2 «اهداف بلند مدت و کوتاه مدت جنبش آذربایجان»، قسمت اول
2011/5/31 از پیامها ها و با پیامها : مسایل آذربایجان
2011/4/26 چگونه جنبش ایران پیروز میشود؟
2011/4/10 منطق دنیای الاهه ها
2011/4/8 «راه حل مشکل» ساکنین اشرف
2011/3/26 پژواک فریاد عروس تشنه
2011/3/19 عروس تشنه «سوسوز گلین»
2011/3/5 سنگلاخهای گذرگاه
2011/2/26 سیاست نوین برای خیزش عمومی
2011/2/21 « پنجره دن قوش کئچدی! » پرنده از جلوی پنجره گذشت
2011/2/11 عمل خاص، منطق ناقص
2011/2/2 چرا جنبش «خیابان» تنها ماند؟
2011/1/30 اعدامها، ملیتها، و خیزش عمومی
2011/1/3 اهداف و مطالبات کوتاه مدت برای جنبش سبز
2010/11/10 مصاحبه ایران گلوبال با «آ. ائلیار» در باره مسئله ملی _ قومی