فرهنگ، هنر و فن‌آوری

او آرزوی قوی میهنی را با مهر مادر، برادر، دوستان، علم بطور انسانی مثبت، کارآ، آینده نگر ابراز کرد. شاهرخ مسکوب گفت: دکتر اعتماد ناستولوژی/ محنت برای برگشت به زادگاه را با ناراحتی از غرب در آمیخت. او از آرمانهای عدالت جوانی با "دلم از رنگ کدورت دگرش تابی نیست"به خدمت به میهن در صف 200 عضو سازمان ملل رسید. برای برادرش در وصف احساسات خود برای برگشت به میهن در ثنویت ایرانی "بیگانه و کشور، کدورت و مداوا، خار و بیخار" شعر زیر را در 1344 نوشت:
سروده اى به مناسبت درگذشت مادرم
white flower
شاخ ِ شمشادِ عزيزى كه به جان مى پرورد
زخمهء تيغ ِ هرس را نه به هنگام گرفت!
جلال ایجادی
در ایران نقد روشنفکرانه در همه عرصه ها یک ضرورت کامل است. فرهنگ دینی و استبدادی در جامعه استعدادهای هنری بیشماری را ناتوان و یا نابود نموده است، حال آنکه ما برای زیستن و آینده خود نیازمند هنر و فرهنگ و توسعه آن هستیم. وابستگی روانی به اسلام و ازخودبیگانگی ناشی از آن، خلاقیت هنری و مضمون و اشکال هنری را محدود نموده و موانع متعددی در راه پویایی و انکشاف آن بوجود آورده است. جامعه سکولار نیازمند هنر و آزادی خلاقیت است.
u3-ru-ru-ja2 he2-em-ma-buluj3-e (li-ic-mu-uh)
İstə o mənim lay-layımla böyüsün
بخواه، او با آواز من رشد یابد
eu_iran
در خیکمان چپاندند ! برجام پشت برجام، فرجام پشت هر جام !
lotus
نشد كامور هيچ دشمن در اين خاك
ز آمويه تا سند و اروند و اَرمن
بینش به کجا بیند پرواز نهان خیزش

هر چند نظر دوزد بر بام و در خانه
هانا آرنت
خانم هانا آرنت ، فیلسوف ، متفکر سیاسی ، ژورنالیست ، روشنگری اجتماعی و مسئول برای درک نظام های توتالیتر و جنایت هایش علیه بشریت؛ مانند فاشیسم و استالینیسم، کمک مهمی نمود.
وی مینویسد که حاکمیت توتالیتر مانع فعالیت مهم انسان یعنی "دوباره آغاز کردن " میگردد.
شعر نو