دیدگاهها


این مقاله می خواهد بطور کوتاه و فشرده به طرح این مسئله بپردازد که وقتی راهی در یک ساحت مسدود می نماید و ذهن با همۀ تکاپویش از یافتن راه حلی برای معضلی عاجز شد، میتوان با انتقال مسئله به پهنه ای دیگر و تغییر کانال ها، راه حل را در زمینۀ جدید جستجو کرده و بعد از یافتن، آنها را به زمینه قبلی ترانسفر و آنجا در داخل شرایط بررسی و تطبیق داد.
آخوند و موبد
پیش از استیلای تازیان، به ویژه در اواخر دوران ساسانیان نیز مردم، حتی طبقه حاکم با دین، به ویژه با موبدان آن دین، همان مشکلی را که ما امروز با قدرت آخوندها داریم، داشتند! ولی متأسفانه در هیچ دوره ای هم نتوانستند از چنگ این گروه نابکار رهایی یابند و هنوز از بند موبدان خلاص نشده به دام آخوند جماعت افتادند و همچنان از هول حلیم بهشت شان در دیگ جهالت دست و پا می زنند و در بند همان شیادان، منتهی با نام دیگرش هستند
ملاحسنی نمونه ی بارزی از جرثومه ی فساد، آن هم از نوع اسلامی اش بود. حیف شد مرد و مردم شاهد محاکمه ی علنی او در دادگاه های مردمی نشدند
به گفته ی برخی از نمایندگان مجلس، سه تا چهار هزار تن از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در خارج از کشور زندگی می کنند....پسر و دختر محمدجواد ظریف در آمریکا زاده شده‌ و زندگی می کنند و تابعیت این کشور را دارند....باجناق مجتبی خامنه ای، پسرمعصومه ابتکار، دختر حسین فریدون و بسیاری دیگر از وابستگان مقامات جمهوری اسلامی تبعه و مقیم آمریکا و دیگر کشورهای غربی هستند
«متحدان جنبش زنان ایران در منطقه و جهان»
boniad_pazhouhesh_zanan_IRAN
مکان: ABF, Stockholm ، تاریخ: 8 تا 10 ژوئن 2018
زمان‌بندی برنامه کنفرانس ، هزینه و نحوه پرداخت توضیح داده شده است.
بنیاد پژوهش‌های زنان ایران نهادی است فمینیستی و غیر انتفاعی كه به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.
وظیفه‌ی ما برای وقوع بهترین صورت این فرآیند چیست؟
حتی کسانی که تا یک سال پیش تحریم انتخابات را تخطئه‌می‌کردند و در آخرین انتخابات رئیس جمهور با حرارات تمام مردم را به شرکت در آن فرامی‌خواندند، امروز در تأییدِ افول و فروپاشی نظام از دیگران پیشی‌می‌گیرند، هرچند بعضی از آنان چنان به بازی در چارچوب این نظام عادت‌ کرده‌اند که گاهی همچنان از استفاده‌ی‌ «تاکتیکی از انتخابات های منحصر به دو جناح حاکمیت» دل‌ نمی‌کنند!
mind control with religion
-جان کلام این است، که آیا اساساً هیچ انسانی می تواتد معصوم و مقدس بوده و از گوهر و سرشت دیگری آفریده شده باشد؟
-قرآن هیچ فردی را مقدس نپنداشته و حتّی بر خلاف پندارِغالب متدینان، پیامبررا بشری می داند مثل سایر مردم.
-عدم پاسخگویی حکومت یه نیازهای بنیادی مردم و حقوق شهروندی، آنان درصدد بر می آیند تا مردم را به امور دیگری سرگرم سازند و توجه مردم را به مسئولیت وظیفه ی حاکمیت در قبال آنان دور کنند. لذا وعده بهشت می دهند، فلان امام و امام زاده را باب الحوائج معرفی می نمایند...
پس از به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، درگيری با شوراهای مستقل كارگری ازچند سو شروع شد. ازگماشتن مأموران و مديران جديد دولتی و تأسيس و تعبيه ی « انجمنها و شوراهای اسلامی»، تا دامن زدن به اختلافات ايدئولوژيك كارگران، تحريك تعصّب دينی، تهديد و ضرب وجرح و حتی قتل فعالان اوليه ی شوراها
کتاب اوستا و سنگ نوشت های دوره هخامنشی و سپس ساسانی مهمترین منابع اولیه ای هستند که واژه اهورا مزدا را ثبت کرده اند. علاوه بر این مفهوم اهورا مزدا به صورت نمادین در دوره باستان بر سنگ ها و یا سکه ها نیز نقش شده است.
در غیاب ما در غرب چه گذشت ؟
تئوری سوسیالیستی
در نیمه دوم قرن بیست، ولی پروفسورهای دانشگاهی خود را با "بحث هستی و زمان " هایدگر، و متون کلاسیک فلسفی سرگرم کننده، مشغول کرده بودند و بجای انتقاد از "روابط اجتماعی" دنبال کشف "حقایق ابدی" میرفتند ، و راستگرایان میگفتند جنبش اعتراضی جوانان چپ را باید با اندیشه های سوررئالیستی واکسینه نمود.
افراد عادی با اضطراب می پرسیدند آیا تئوری سوسیالیستی همان مارکسیسم اصیل و دگماتیسم است؟