اخبار

Opec
اردبیلی از وحدت نظر کشورهای اوپک سخن گفته و آمریکا را به ناآگاهی متهم کرده است
رئیس جمهور آمریکا و ولیعهد سعودی - گزارش‌های تایید نشده‌ای از درخواست آمریکا از عربستان برای افزایش تولید منتشر شده است

برای نظام سرمایه داری حاکم بر ایران که رنگ و لوای اسلامی همراه با محتوای مافیایی دارد و ریشه گرفته از حاکمیت آیت الله های مختلف در حوزه های گوناگون اقتصادی است، آن قدر جایگاه کارگران و زحمتکشان در آن بی ارزش تلقی می شود که مدتی است اعتراض صنفی کارگران، برای صاحبان سرمایه گران آمده.
راه تشکل یابی را نباید صرفا از کانال ثبت دولتی جویا شد، چون این حاکمیت عمل کرد 40 ساله اش به خوبی نشان داده است که هیچ کارگری نمی تواند به برنامه ها و سیستم آن باور کند.
امروز در آستانە ١٣٦ سالگی بنیان گذاری روز کارگر در جهان و ٩٦ سالگی برگزاری آن در ایران کە در همە عالم دست آوردهای سترگ جنبش کارگری با یورش وحشیانە دولت های نئولیبرالی کە بە جز کسب سود بیشتر و بە هر قیمتی نمی اندیشند، هنوز این جنبش جهانی کارگری است کە پرچم مقاومت در مقابل سرمایەداری ویران گر و بی رحم را کە جهان را به سوی نابودی سوق می دهد، در دست دارد.
متن سخنرانی در نشست ۷ آوریل ۲۰۱۸ سازمان های جبهه ملی در کلن
می‌توانیم و باید با تمام نیروهایی که به آزادی و استقلال ایران، تمامیت ارضی، دموکراسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات, آزادی انتخابات, جدایی دین از حکومت و تساوی حقوق زن و مرد اعتقاددارند، به بحث و مشورت بنشینیم و با آنان بر سر مسائل مشترک تشریک مساعی به‌عمل‌آوریم و بر سر یک منشور که حاوی نظرات مشترکمان باشد توافق‌نماییم

گفتگو با جمشید شمالی . رادیو البرز گوتمبرگ

radioـalborzـgbg
گفتگو پیرامون مصدق ، بازار، کاشانی، جبهه ملی و پاسخ به گفتگوی کابوس ارجمند در برنامه قبلی رادیوالبرز گوتمبرگ از دیدگاه جمشید شمالی

انتشار از: 
متن سخنرانی در نشست ۷ آوریل ۲۰۱۸ در کلن ـ آلمان
امروز در برابر رژیم اسلامی چند گروه اپوزیسیون وجود دارد. بخشی از اپوزیسیون رژیم اسلامی توتالیتر و ضد دمکرات است هم‌چون سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های سلطنت‌طلب که ادعای آزادی‌خواهی می‌کنند، اما بنا بر طبیعت خویش پس از کسب قدرت سیاسی دوباره در پی بازتولید استبداد در ایران خواهند بود...نیروی چپ ناهمگون است و بخشی از آن چون در پی تحقق دیکتاتوری پرولتاریای لنینی ـ استالینیستی است، از خصلتی ضددمکراتیک برخوردار است
بهتر از هرکس به درد ما مداوا بود او؛
بهترین بابای دنیا بود او