دنیز ایشچی

2013/2/23 روزنه ای باریک بر تاریخ فلسفه (بخش اول)
2013/2/19 کمدی تراژدی در جنبش ملی آذربایجان
2013/2/10 نکاتی بر رازهای کائنات و حیات موجودات متفکر
2013/2/7 مقایسه ای بر مدل های اقتصادی
2013/2/6 مناسبات قراردادی اجتماعی امروزین
2012/12/4 "ناهمخوانی ذاتی نظام مبتنی بر قدرت ولایت فقیه با دمکراسی"
2012/11/25 "کور رنگی" در جنبش ملی آذربایجان
2012/11/16 پروژه فراخوان کنگره عمومی وحدت چپ
2012/11/9 پرینسیپهای بازی در زمین جمهوری اسلامی
2012/11/4 اتحاد جمهوریخواهان،یک مصلحت، یا یک ضرورت
2012/10/26 تئوری ملت- دولت، یا تئوری حذف هویتی ملیتها
2012/10/19 عبور از ولایت فقیه یا انتخابات در ولایت فقیه
2012/10/13 آذربایجان محوری، یا راستای ایرانی
2012/10/10 جنبش چپ و آلترناتیو تحول
2012/10/3 جمهوریخواهان قوم گرای وطنی
2012/10/1 آنتخابات آزادچی ها خواهان آلترناتیو سازی مستقل کلان نیستند
2012/4/25 کنگره فوق العاده وحدت چپ کی تحقق می یابد؟
2012/4/22 آسیب شناسی جنگ نقده و دیالوگ پیشنهادی حزب دموکرات کردستان
2012/4/17 ملی دموکراسی غیر هارمونیک آذربایجان
2012/4/2 کنشگران پروژه وحدت چپ، ما گزارش کار میخواهیم
2012/3/17 مختومقلی فراغی
2012/3/3 ابوالقاسم نباتی شاعر ترک ایرانی قرن ۱۲ و ۱۳ هجری قمری
2012/2/14 پروژه وحدت جنبش چپ را زنده کنیم
2012/2/13 هم به نعل هم به میخ در فدرال دموکراسی آذربایجان
2012/2/7 پروژه وحدت جنبش چپ را زنده کنیم
2012/2/2 زندانی سیاسی هستند، ولی رهبر ما نیستند
2012/1/26 فدرال دموکراسی، اتحاد دموکراتهای چپ آذربایجان و مسائل روز