حکومت اسلامی ایران؛ لولو خُرخُره شرق و غرب علیه یکدیگر
22.01.2022 - 21:35

عوامل سیاسی هجوم دوباره اسلام به ایران در سال 1357 را می توان در 1) سیاست آموزش، تبلیغ، ترویج رسمی دین اسلام توسط حکومت شاه، و همزمان بریدن زبان های دگراندیشان دین ناباور، 2) بیداری لاشه های متعفن اسلامگرا در جامعه (ملاهای شیعه) و اراده سیاسی امریکا و اروپا برای قدرتگیری اسلامگرایان دانست.
امروز مورد سوم و استفاده ابزاری از اسلامگرایان ایران مورد نظر است. هنگامی که غرب با شوروی سرشاخ بود و برنامه محاصره کمونیسم را در دستور کار داشت، به اسلام سیاسی متوسل شد تا به یاری جهالت جهان سومی ها، به جنگ خداناباوران برود.
پنج دهه پیش، اسلام سیاسی لولو خُرخُره ای بود که غرب از ان علیه شرق استفاده کرد و بهره برداری از آن به شرق محدود نماند. حکومت اسلامی در ایران، محرک بیداری ویروس جنگ های فرقه ای – مذهبی و نیروی بحران آفرین، جنگ افروز و عامل رونق صنایع نظامی و غارت سرمایه های کشورهای خاورمیانه برای تدارک تسلیح هسته ای و .. گردید.
اکنون در جریان رقابت های غرب و شرق، لولو خُرخُره حکومت اسلامی ایران که مستعدترین کشور جهان در خیانت به کشور و مردمی می باشد که ادعای نمایندگی شان را دارد، اکنون ابزار دست روسیه و چین برای امتیازگیری از غرب شده است.
کمربند سبزی که غرب دور شوروی کشید، اکنون به کمربند کفر علیه غرب رنگ عوض کرده است. حضور نیروهای سپاه پاسداران در میان چین و روسیه، بیش از اینکه بیانگر قدرت حکومت اسلامی باشد، پیامد قراردادهای ننگین و سرسپردگی حکومت اسلامی به چین و روسیه، و نیز نشان دادن لولو خُرخُره اسلام سیاسی به امریکا و اروپا برای امتیازگیری است.
معادلات سیاسی، تجاری، اقتصادی و نظامی میان چین و روسیه با امریکا و اروپا از چنان کیفیت و کمیتی برخوردار است، که حضور حکومت اسلامی جنبه پادویی دارد که رئیسی در سفر خود به مسکو بدان رسمیت داد. “رئیس جمهور ایران” در یک دیدار رسمی، کاملن نوکرمنشانه خدمتکاری خود به پوتین (کشور روسیه) را اعلام کرد.
واقعیت اینست که حکومت اسلامی، هستی ایران و ایرانیان را هزینه باج به روسیه، چین، دول منطقه و گروه های تروریستی کرده و می کند تا بقاء مافیاهای حاکم تامین گردد.
حکومت اسلامی بواسطه باج دهی های هنگفت در منطقه، توان اقدامات ایذائی موردی دارد و همین پتانسیل ویرانگرانه او را به مهره ای تبدیل کرده که روسیه و چین با آن بازی کنند.

مانور مشترک نظامی پاسداران اسلام با روسیه و چین، و همچنین سفر رئیسی به روسیه، یادآور سخن یک راننده تاکسی در آغاز دهه پنجاه در اصفهان است.
سرنشین تاکسی در یک تابستان گرم در اصفهان بودم. مسیر چهارباغ را راننده می راند که نوجوانی سوار موتور گازی پر سروصدا و دود آزاردهنده، چندبار بار سبقت گرفت. شیشه های ماشین را پائین آوردیم تا دود غلیظ وارد ماشین نشود. پشت یکی از چراغ قرمز راننده تاکسی موتورسوار را مورد خطاب قرار داد و گفت: می خوام بگم همه گاز و گوزا از موتورست! تو خودت هیچ .. نیستی!
حال حکایت دیدار رئیسی با پوتین و مانور مشترک سربازان اسلام با چین و روسیه است.

در شرایطی که حاکمان روی “متحدین” خارجی خود متمرکز هستند، زیر پوست جامعه غوغایی برپاست و حکومت اسلامی با شتاب بالا منفورتر می گردد.

حکومت اسلامی برای مردم تحمل ناپذیر شده و جامعه شهروندی در استانه خیزش سرنوشت ساز است. همه اقشار جامعه بدرستی خیابان را انتخاب کرده اند. سنگری که با همبستگی میدانی جامعه شهروندی می تواند به جنبش اقدام ارتقاء یابد و توازن قوا را بسود ملت تغییر دهد.

در شرایط کنونی، اروپا، امریکا و بسیاری کشورهای دیگر در توهم تغییر رفتار حکومت اسلامی بسر می برند. ما خواهان برچیدن کامل حکومت توسط جامعه شهروندی و برای جامعه شهروندی بوده و یک اپوزیسیون سوسیال دمکرات و خودمدیریت کف خیابان می تواند با اتکاه بر همبستگی جنبش های اجتماعی، حمایت جهانیان را هم بدست آورد و ایران را از نقش شرم آور لولو خُرخُره شرق برای غرب ویا بالعکس، خارج سازد.

جامعه ایران بیش از چهار دهه در اسارت مافیاهای اسلامی است و اکنون میهن مان به چین و روسیه واگذار شده است. شرایط فاجعه بار شهروندان ایران و خیانت های بی پروا و میهن فروشانه سران حکومت اسلامی، اکثریت مطلق جامعه را به انبار باروت بدل ساخته است که دیر یا زود در اثر جرقه ای سراسر کشور را شعله ور خواهد کرد.

اقبال اقبالی
22.01.2022
www.tribuneiran.org

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

اقبال اقبالی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما