سرنوشت “برجام” باید برآیند خرد جمعی جامعه شهروندی باشد!
20.12.2021 - 18:01
 

سیاست در حکومت اسلامی همواره بر اصل رجحان منافع مافیاهای موجود در حکومت و شبکه های تروریستی همپیمان در منطقه بر منافع ایران و جامعه ایرانی استوار بوده است. در سراسر پراتیک رژیم اسلامی، ردپای قربانی شدن ایران و ایرانیان جهت منافع حاکمان آشکار و غیرقابل انکار است.

نخستین خیانت اسلامگرایان در جنگ عراق و ایران نمایانگر شد که نتیجه تحریک های پان اسلامیستی خمینی، به حماقت صدام حسین و حمله به ایران انجامید.

پاسخ حماقت حکومت عراق، پس راندن آن از خاک ایران و کسب غنیمت جنگی بود، اما تداوم جنگ با هدف سرکوب جامعه ایرانی و استقرار اسلام سیاسی در ایران انجام گرفت. سیاست هزینه کردن از ایران و جامعه ایرانی برای شبکه های اسلامی بیوقفه ادامه داشته و آخرین نمونه آن قرارداد خائنانه با چین بود و چشم انداز فردا، در برجام می باشد که سیاست جنگ و صلح، از فیلتر منافع و مصالح مافیاهای حکومتی عبور خواهد کرد و چنانچه  این ریل اگر برچیده نشود، ابعاد فاجعه تداوم حکومت اسلامگرایان در ایران، عمیق تر و غیرقابل جبران می شود.

اینروزها مذاکره بر سر “برجام” با رژیمی انجام می گیرد که نمایندگی جامعه ایرانی را ندارد و در ایران به رسمیت شناخته نمی شود. از انجاکه ما در یک تندپیچ سیاسی تاریخی قرار داریم، اشاره به برخی مسائل سرنوشت ساز جهت روشنی اذهان عموم اهمیت دارد.

“برجام” چانه زنی غرب با حکومت اسلامی جهت تحمل پذیری آن برای خودشان است. به بیان دیگر هدف از “برجام”، کشیدن دندان زهرآگین اسلام سیاسی است و نه فشار به رژیمی که در تضاد ماهوی با بشر و طبیعی ترین حقوق آن قرار دارد. “برجام” گفتگو با حکومتی ست که طرفین گفتگو در قدرتگیری و تداوم آن سهیم بوده اند.

گفتگوهای “برجام” سه جنبه 1) سیاسی، 2) نظامی و 3) دستاوردهای علمی ملی دارد.

1-وجه سیاسی

وظیفه اخلاقی و سیاسی جهانیان این بوده و هست که در همبستگی با جامعه ایرانی به اسارت گرفته شده، سیاستی نظیر آنچه در طرد و  محکومیت نازیسم در المان، نژادپرستی در افریقا و تروریسم اسلامی داعش و .. انجام گرفت، در مورد حکومت اسلامی هم اجراء می شد.

حکومت اسلامی به تنهائی بر ایران حکومت نمی کند. اکنون اختاپوس شبکه های مافیائی- تروریستی اسلامی داخلی و منطقه ای بر ایران حاکم هستند و به قول محمدجواد ظریف میدان، سیاست را تعیین می کند و میدان هم سوریه، لبنان، فلسطین، عراق، یمن و .. است. الویت حکومت اسلامی جلب خانواده های سوریه ای به مذهب شیعه در ازای حقوق ماهانه ۵۰۰ دلار و پوشش اسلامی بر سر زنان لبنانی با پرداخت حقوق ۳۰۰ دلار در ماه است. ایران و جامعه ایرانی در تمام دوران حکومت اسلامی استفاده ابزاری شده اند.

جامعه شهروندی ایران از چنان بلوغ سیاسی و فرهنگی برخوردار گشته، که نمی توان با خرافات دینی و بی فرهنگی حوزوی آنرا مدیریت کرد.

واقعیت جامعه ما اینست که؛

سیاست کف جامعه ایران، معطوف به برچیدن کلیت نظام، خارج شدن ایران از مدار کشورهای اسلامی و حضور در جامعه جهانی و کوشش دوش بدوش جوامع اروپائی و جهانیان برای زندگی بهتر است.

در اینراه ما از همه کوشش ها و پشتیبانی های انسانی جهانیان برای برچیدن حکومت اسلامی بدست مردم و برای مردم (انتقال قدرت به جامعه شهروندی ایران) استقبال می کنیم و خواهان چنین رویکردی از سوی جهانیان هستیم.

۲- حوزه نظامی

ایران در همسایگی کشورهائی قرار دارد که پیشینه فزون طلبی داشته و اکنون نیز ساز خود را روی نوعثمانیگری، پان عربیسم، و پان اسلامیسم کوک کرده اند. ایران بلحاظ نظامی ضعیف، بستر گستاخی و گسترش انوع دیگر فاشیسم در منطقه و تهدید موجودیت ایران را در پی خواهد داشت. دستاوردهای کنونی نظامی ایران، سرمایه ملی ایرانیان است.

۳- حوزه علمی

جامعه علمی ایران، به دانش فناوری هسته ای در دانشگاه های کشور دست یافته و متاسفانه سکان سیاست در دست یک حکومت پان اسلامیستی و خطرناک است. دانش موجود در جامعه علمی – دانشگاهی برگشت ناپذیر است و نمی توان آنرا بمباران کرد. هرگونه تهاجم به دستاوردهای علمی جامعه ایران، فاجعه بار و در تناقض با منافع ملی ایرانیان و مغایر برابرحقوقی کشورها می باشد و طبعن حق اقدامات تلافی جوبانه برای کشوری که مورد تجاوز قرار گیرد، محفوظ است.

۴- ما و “برجام”

از آنجاکه اپوزیسیون برانداز حکومت اسلامی، کلیت نظام را به رسمیت نمی شناسد، تمامی قراردادهائی منعقده با حکومت اسلامی را هم کاغذ پاره ای بیش ندانسته و در فردای سرنگونی این رژیم، طرفین قراردادهای بایستی در زباله دانی ها آنها را پیدا کنند.

ما از گروه مذاکره کننده با حکومت اسلامی می خواهیم تا دستاوردهای ملت ایران در حوزه علمی و نظامی را با مشکلات خود با حکومت اسلامی مخدوش نکند. ملت ایران اجازه نمی دهد سیاست مهار حکومت اسلامی به تضعیف ایران و جامعه ایرانی نابودی دستاوردها و توان و دستاوردهای علمی و نظامی ایران بیانجامد. هرچند که حکومت اسلامی پتانسیل خیانت به ایران و ایرانیان را دارد. اما کیست که نداند پای نظام لب گور است.

“جنبش اقدام در خیابان” می تواند نتنها حکومت اسلامی را از خیانت و بر باد دادن دستاوردهای جامعه ایرانی باز دارد، بلکه قادر است معادلات سیاسی را تغییر دهد و اراده سیاسی برآمده از جامعه شهروندی، کشورمان را در کنار جامعه اروپا و جهان مدافع صلح، امنیت، خلع سلاح بدون تبعیض کشورهای دارای سلاح هسته ای قرار دهد.

حضور میدانی نیروهای اجتماعی معلمین، بازنشستگان، زنان، کارگران، دانشجویان و .. ، در تداوم خود می تواند به جنبش سیاسی – اجتماعی ارتقاء یابد که تبلور سیاسی خرد جمعی جامعه را جایگزین بیخردی دینی کنند که در انقلاب بهمن با بسترسازی حاضران در نشست برجام (امریکا و اروپا) تجلی سیاسی یافت.

جهان پرطلاطم ما به آرامش، صلح، همبستگی شهروندی جهانی، برابرحقوقی کشورها در برابر پلاتفرمی جهانشمول لائیک، دمکراتیک، سوسیال، انسانمدار، دوستدار محیط زیست نیاز دارد.

“برجام” نه مرگ و نه بقاء رژیم است. ما ایرانیان بایستی ایران، جامعه ایران، شهروندان کشوری و “جنبش اقدام در خیابان را دریابیم که قلب زندگی آنجا می تپد و می تواند تمام معادلات را بسود جامعه ایران و سامانه آن (ایران عزیزمان) تغییر دهد.

سخن خود را با راه حل عملی به پایان می رسانم؛

سیاست ما  در قبال  “برجام” را شفافیت دهیم و از سنگر خیابان به گوش جهانیان برسانیم.

به نظر می رسد؛ ملت ایران نسبت به سیاست های پان اسلامیستی بی تفاوت نمی نشیند و برای اعمال اراده برآمده از خرد جمعی جامعه، “جنبش اقدام در خیابان” را برای تحقق اهداف انتخاب می کند:

نخست- لغو نمایندگی حکومت اسلامی در مذاکرات با کشورهای حاضر در نشست های برجام

دوم- تحمیل عقب نشینی فوری حکومت اسلامی از سوریه، لبنان،یمن، عراق، فلسطین و پایان دادن به دخالت در امور سایر کشورها.

سوم- ممنوعیت مذاکره با حکومت اسلامی تا تعیین تکلیف ملت ابران با کلیت نظام که موجودیت آن در تضاد آشتی ناپذیر با ایران و جامعه ایرانی می باشد.

ما می توانیم سرنوشت “برجام” را  با “جنبش اقدام در خیابان” تعیین کنیم و این حق مسلم جامعه شهروندی (ملت) ایران است.

اقبال اقبالی

20.12.2021

www.tribuneiran.org

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

اقبال اقبالی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما