رفتن به محتوای اصلی

کشتن زندگان، برای بقای دولت دینی مردگان
24.09.2020 - 19:17

ارزش پول آخوندی بسان اصول اسلامی اش در چشم و دل بجان آمدگان بیکار، گرسنه و بیدادزده فروریخته، چونکه سبد ناچیز زندگی کارگران و هستی همه ی کارمزدان و کارمندان نیز یکجا دیریست بر طوفان تاراج های گردانندگان نظام رفته و امید به وجود عدل الهی، اصلاح حکومت و بهروزی شان درین جهنم ملائی نابودشده است. مگرنه که همگی می بینیم دین دولتی علاوه بر چپاول های سران دستگاه و هموندان سرمایه سالار داخلی و خارجی اش از گلوی زن و بچه های آنها که پایانی ندارد، همچنین خامنه ای و سپاه اش با رویای رهبر اسلام اتمی شدن، توانسته اند بر آتش دشمنی افکنی های مذهبی با هیزم خشک خودبرتربینی هاشان در ایران، منطقه و جهان همه جا بر شعله های سوزنده دامن زنند و می زند و همزمان چه هزینه های کمرشکنی برکول کارگران و زحمتکشان نگذاشته و نمی گذارد که پایانی ندارد.

 

همینک دلار لگام گسیخته در مرز 30 هزار تومان پایکوبان به خاکستر نشین تر شدن هستی ما و کشورمان درنشسته و به دستان خال ما می تازد و بر توان خود می بالد. درین نظام مقدس اسلامی، اشرافی و سرمایه سالاری و بدتر از آن با روابط فامیلی ـ مافیائی، یکی بسان پناهیان اش به تنهائی از رفقای خود و در یک قلم، ملک 30 میلیاردی هدیه می گیرد و در سوی دیگر دستکم دارائی های نجیب زادگان آخوندی بیرون از ایران و در بانک های امپریالیسم آمریکای جهانخوار پروت شان سر از 148 میلیارد دلار درآورده است! و انگاری همین دیروز بود که وزیر خزانه داری این جهانخوار *استیون منوچین، قصد داشت 148 میلیارد دلار موجودی فرزندان ملاها و مکلاهای مقیم آمریکا را توقیف کند که در روابط پشت پرده دوجانبه خاموش ماند! و اگر همزمان گواهی رئیس بانک مرکزی پیشین **محمود بهمنی نبود همچون همه ی اسرار از گوش و چشم مردم پنهان می ماند. محمود بهمنی گفته بود ما باید بدانیم و بیدارشویم که 148 میلیارد دلار موجودی حساب آقازادگان در بانک های خارجی بیشتر از ذخایر ارزی کشور هست و این رژیم پاکدامن و خداپناه توانسته بسادگی بر روی این چپاول های باورنکردنی همچون آب نوشیدنی، عبا و پوشش الهی بپوشاند و شرافتمندانه نیز پوشاند.

 

رژیم با کشتن نوید افکاری بی گناه و مبارز، رودرروئی مبارزه اجتماعی طبقاتی با خود را وارد گود نبرد پایانی کرده است. بی هیچ تردید و گمان بی هوده ای دوران خودسری، چپاول ها، خودکامگی ها، خودشیفتگی های اسلامی ـ ولائی گذشته و رژیم نمی تواند دادخواهی های ساده دلانه و سرکوبکنندگی های ددمنشانه خویش را علیه کارگران، زنان، جوانان و توده های بجان آمده همچنان به پیش برد و همچنان اهرم اسلام بی آبرویش را بکارگیرد و از آن بهره مجانی ببرد. کلاهبرداری های آخوندی و بردباری های مذهبی مردم به آخر خط بی بازگشت خود رسیده است. دیگر شبان پاتی و ماتی ما توسط آقا، مافیاها و باندهای حکومتی اش به پایان توهم متدینین ساده دل مهرزده و خودفریبی به اسلام رحمانی در ژرفای پاکباختگان فروریخته است. اینک دوران برپای خود ایستادن، رستاخیز اجتماعی ـ طبقاتی و باور بخود و آغاز همبستگی های اجتماعی طبقاتی مستقل، و همراهی ها و هموندی 99% هاست. اینک دورانتقام نان آوران بینوای کارگری ـ خیزش مردمی ست. اینک دوران برافراشتن پرچم خودمدیریت، ایستادگی و اراده شورائی و نبرد کلان و سراسری کارگران، گرسنگان و زندگی بربادرفتگان است. اینک برهه ی سازماندهی و مبارزه با طوفان دینمداران و دادخواست انقلابی از همه ستمگران اسلامی ولائی ست که پگاهش فرارسیده است. اینکی که نه نان کافی بدست کارگران و تنگدستان می رسد و نه دادیاری برای دادستانی اینهمه بیدادزدگان در هیچ گوشه ی کشور خونین یافت می شود. اینکی که زنان ستمزده، جوانان بی فردا، همچنانکه کارگران و کارمزدان و کارمندان همگی بیشترین ستم و ناروائی ها و نارسائی های دین دولتی را بر کول کشیده و همچنان می کشند و دیگر تاب شان طاق شده است.

 

بی فردائی، فقر و نداری رو بسوی انتقام گرفته و برای رهائی از ستم و بدبختی و بدفرجامی ها هیچ روزنه الهی، حقوقی و انسانی درین بساط پست و پلید وجود ندارد و چنین که آشکارا می نماید بایست آبان 98 دیگری را در گستره کشور تباهشده به راه انداخت؛ چاره ای جز این نیست و نباید بیش از این گردن به طناب های دار همه جا آویزان دژخیمان اسلامی ولائی سپرد. آیا فریب 41 ساله با هزاران فاکت ضدبشری که تک تک ما انها را با پوست و استخوان خود لمس کرده ایم، کافی نیست؟ اینک هنگامه خیزش و شورش نان و دادخواهی رهائیبخش است. دیگر بس است و نباید به رژیم اسلامی ـ ولائی تروریست، اعدام پناه، غارتگر و انگل اجازه بقا داد تا با نام اسلام آخوندی هرکاری را که خواسته و همچنان در سر دارد همچنان بتواند بکارگیرد و اهداف ضدبشری و مافیائی سران شیعی اسلامی اش را در ایران، منطقه و جهان پیگیری کند. اینک دور ماست و برهه صف کشی مستقل اجتماعی طبقاتی کارگران و زحمتکشان در برابر گروه مافیاهای حکومتی می باشد و غرورانگیز می باشد که زنان ستمخوار و تبعیضزده نیز درین راه دشوار فردا ساز، کنار کارگران و توده ها ایستاده اند.

 

پرسیدنی! مگر نه که فرجام حکومت اسلامی و بازتاب 41 سال خودکامگی خمینی و خودسری خامنه ای نتیجه اش چنین شده است که همینک نان و آب و آزادی اندکی هم برای خود قریب به اتفاق شیعیان ساده دل و فریبخورده ی نظام هم وجود خارجی ندارد؟ چراکه آنها هم گول خورده اند؛ با وعده های دروغ پاک باخته اند و اینک از خودفریبی خویش درین چهاردهه پشمیان می باشند و در پی راه چاره برای سرخوردگی های خود بسان ما می با شند. مگر نه که خودکامگی مطلق و همه جانبه آخوندها با اخته شدگی اراده ی ما آغاز شد؟ و بیاری سرمایه داران داخلی و جهانی هردو آنها و باهم توانستند( به گسیل 148 میلیارددلار همت گمارند) و با بی وجدانی آشکار دین دولتی تاکنون توانسته اراده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ما را زیر علم و کتلی بنام خدا برباید و مطیع گرداند و بمیل مافیاهای رهبری و مخالفان دوسویه نظام، آنها توانسته اند تا همینک توان دگرگوسازمان را اخته کرده و از سوی دیگر جز مشتی وعده پوچ برای تلاش و فرمانبرداری هایمان در سفره های تهی چیزی برجا نگذارند و نگذاشته اند. آیا جز این است؟ مگرنه رِژیم ما را با اشتلم های اسلامی و فریبکارانه اش سرگرم و به جنگ با خیالها و رویاهای امید به بهشت و ترس از جزای جهنم کشاند!؟ و خود آنها در همین ویرانه کنونی ما، هرکدام شان از رهبر خداگونه تا آن دیگری کاخ گزین و بسیاران بالانشین شهرها متمولان امروزی شدند؟ و بهشت واقعی برای خود و هموندان شان در ایران، منطقه، اروپا و آمریکا ساختند؟

آن ممه را لولو برد و سران رژیم نیز اینک بخوبی می دانند که کارگران، زحمتکشان و همه ی شهروندان بیدارمان دیگر نمی توانند دماغ سربالای ملاها و مکلاها را بیش ازین بینند و نمی توانند در عین گرسنگی خود و زن و بچه هاشان اشرافیت و بالانشینی حاکمان را بیش ازین برتابند؟ فصل فروریزی کاخ های آخوندی و بازپس گرفتن اراده و اداره خویش از دست واپسگرایان تبهکار و ضدبشران فاشیست مذهبی است. شگفتا که درین 41 سال سران رژیم باور داشته و دارند که هرچه کارگران، زحمتکشان و توده های حاشیه نشین تنگدست ترشوند، آنها در برابر خودکامگی ها، زورگوئی و همچنین نارسائی های نان و آب و آزادی که نظام مولد آن است مطیع تر و بردبارتر شده و تمسک و دست گدائی به رحمت و حکمت خدا و ملا برده و گوش بفرمان تر خواهندماند و تابع اراده ی گرانندگان و یا همین نمایندگان خدا بر روی زمین لجن گرفته ی آخوندی خواهدماند. آیا چنین است؟ هرگز! دست در دست هم و با صف مستقل اجتماعی طبقاتی خویش بپاخیزیم و فرادای مان را از دژخیمان اسلامی رها و آزادکنیم. انقلاب گرسنگان در حال برپائی ست.

بهنام چنگائی سوم مهر 1399

  

* ـ  استیون منوچین اظهار داشت: در حال حاضر به جز املاک‌ و دارایی شخصی ۱۴۸ میلیارد و۲۶۷ میلیون دلار در حساب این نفرات پول وجود دارد که بعلت نبود فدرال پولی در ایران و امضا نکردن FATF از منابع نامشخص این پولها در قالب پولشویی از مردم ایران وارد آمریکا شده و ما این مبالغ را توقیف می کنیم.

** ـ محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد در اظهاراتی که بلافاصله در رسانه های داخل و خارج بازتاب پیدا کرد مدعی شد که 148 میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده های ما در بانک های خارجی موجوداست که خود همین آقا یکی از افراد مورد اتهام در صدور امضای طلایی در زمان دور زدن تحریم است، وی همچنین اضافه کرده که موجودی حساب آقازاده‌ها بیشتر از ذخایر ارزی کشور است. بهمنی در این اظهاراتش به ادعای وجود 5 هزار آقازاده در خارج استناد کرده است.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

بهنام چنگائی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.