صحبت های مینا احدی درباره تمامیت ارضی ایران

تعداد مشاهدات: 
827

یکی از اهداف سایت ایران گلوبال در تمام زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تنها روشنگری است. لطفن به این مسئله قبل از اظهار نظر شخصی توجه نمایید. طبق روال همیشگی تمامی نظرات شما در سایت ایران گلوبال منعکس خواهند شد به شرط اینکه توهین به افراد حقیقی و حقوقی صورت نگرفته باشد. از اتهام به افراد دگر اندیش خودداری فرمایید. تمرین دموکراسی را از همین جا آغاز کنیم!

انتشار از: