حرکت ملی آذربایجان و اصل هویت

دشمن اصلی ترکهای آذربایجان حکومت راسیستی – اسلامی ایران و گروهها و افرادی با تفکرات ناسیونالیستی افراطی که از راههای گوناگون برای محو حقوق انسانی و ملی آذربایجانیها تلاش می کنند و ملت آذربایجان را برای موجودیت خود یک تهدید به حساب می آورند. اینکه بعضی از افراد فکر می کنند همه ملت فارس دشمن ملت ترک در ایران می باشد صحیح نیست بلکه مطرود است.

همانند سایر جنبش های ملی و اجتماعی در جهان حرکت ملی آذربایجان جنوبی در ایران هم دارای هویت و مشخصه های مخصوص به خود می باشد. حرکت ملی آذربایجان محصول تاریخ و گردانندگان آن یعنی فعالین سیاسی و مدنی، روشنفکران ملی و سایر شرایط اجتماعی مثل مدرنیسم، مولفه های بین المللی و غیره می باشد که مرکز ثقل آن در بستر جغرافیایی بنام آذربایجان جنوبی نهادینه شده است. همه این عوامل بیرونی و درونی به نحوی تاثیر خود را بر جنبش گذاشته ولی تابحال تاثیرات مثبت آنها خیلی بیشتر از تاثیرات منفی بوده است و در کل باعث تقویت جنبش ملی شده است. در مقابل حکومت توتالیتر و راسیست ایران با توسل به قدرت فیزیکی و نظامی توانسته با روشهای غیر دموکراتیک و سرکوب موانعی در برابر بسط و گسترش حرکت ملی آذربایجان ایجاد کند ولی با توجه به نوسانات موجود در شدت و ضعف فعالیت فعالین و گروههای سیاسی و کمبودها و نقصانات موجود، حرکت ملی در فرایند زمان بطور تصاعدی پیشرفت کرده و توانسته است تا حدودی در بطن جامعه آذربایجان نفوذ کند و در سطح جامعه بین الملل هم تا حدی در شناساندن و نشر اهداف و استراتژی خود در رسانه ها و سازمانهای بین الملل و محافل آکادمیک دنیای غرب به موفقیت هایی دست یافته است.

در بررسی هویت حرکت ملی آذربایجان پرسش های زیر را می توان مطرح کرد وحرکت و فعالین آن بایستی بتوانند در روند مبارژه پاسخ های عقلانی و منطقی برای این پرسش ها بیبند که برای تثبیت و قوام حرکت و جلوگیری از انحراف آن ضروری است:

1. حرکت دنبال چه اهداف و استراتژی هایی می باشد؟

2. مدافع و حافظ چه منافعی می باشد؟

3. از چه افراد و گروههایی تشکیل شده است؟

4 . نماینده و سخنگوی چه افراد و قشرهای مردم است؟

5. با چه گروهی مخالف است و با چه کسانی، چه گروهی و چه سیستمی مبارزه می کند؟

6. از چه متدهایی و ابزارهای برای پیشبرد مبارزه ملی استفاده می کند؟

 و ...

گروهها و افراد مختلف در حرکت ملی آذربایجان از جنبه های مختلف به اهداف حرکت ملی نگاه می کنند. ولی در کل اهداف اصلی گروهها و فعالین حرکت ملی نجات ترکهای آذربایجان جنوبی از نسل کشی فرهنگی، استعمار جدید و استثمار داخلی که در طول تقریبا 90 سال اخیر تا بحال توسط حکومت هایی که هر کدام به نوعی نماینده، داعیه دار و خادم راسیسم فارس بوده اند به اجبار برای این اکثریت در مکان جغرافیایی ایران تحمیل شده است. در کل بیداری ملت آذربایجان، فهماندن اصل حقیقت و بازگرداندن این ملت استعمار زده به اصل خویش و احیای زبان ترکی و فرهنگ آذربایجانی و در نهایت تعیین سرنوشت ترکهای آذربایجان بر اساس عقل و اندیشه مستقل خود آنها جز اهداف اصلی حرکت ملی آذربایجان می باشد. پس از پروسه بیداری و آگاهی جمعی انتخاب راه به خود مردم سپرده خواهد شد و خودشان بطور دموکراتیک سرنوشت خود را تعیین خواهند کرد.

ماهیت حرکت ملی آذربایجان با ماهیت سایر جنبش های اجتماعی مثل جنبش های کارگری، زنان، مذهبی فرق می کند. در کل این حرکت نماینده و سخنگوی کل آحاد جامعه آذربایجان می باشد و مختص و مدافع حقوق قشر و طبقه خاصی از جامعه نمی باشد. در کل مدافع حقوق کل افراد، طبقات و اقشار مختلف جامعه آذربایجان می باشد و در جهت تحقق آن مبارزه می کند.  

از لحاظ مذهبی حرکت ملی آذربایجان ماهیت سکولار و لائیک دارد و از نظر حرکت ملی مذاهب و تنوع فرهنگی در جامعه آذربایجان جز سرمایه و عناصر ملی آذربایجان محسوب می شود و هر کسی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی و برخورداری از آموزش زبان و فرهنگ، اجرای مناسک و عبادت در محیط عمومی و خصوصی را دارا می باشد و از لحاظ حقوق ملی و مدنی افراد منسوب به اقلیت های مذهبی و قومی موجود در محدوده جغرافیایی آذربایجان جنوبی حقوقی برابر با اکثریت خواهند داشت.

حرکت ملی آذربایجان در مقابل سیستم حکومتی توتالیتر و استبدادی قرار دارد که به نوعی مدافع و سردمدار ارزشهای ملی و فرهنگی قوم حاکم یعنی فارس در تلفیق با ارزشهای مذهب شیعه می باشد. هر گونه تفکر و اندیشه را که مغایر با امتزاج ارزشهای ایرانیت-اسلامیت می داند و سعی در محو آن بر آمده و دگر اندیشان را شدیدا مجازات می کند. اگر آذربایجانیها در یک سیستم و جامعه دموکراتیک زندگی می کردند و از تمام حقوق ملی و انسانی برخوردار بودند دیگر نیازی به حرکت ملی نبود. پس حرکت ملی لزوما بایستی با چنین رزیم غیر دموکراتیک مبارزه کند و تا شکست و سرنگونی این سیستم برای رسیدن به اهداف خود تلاش کند. چون براساس ایده های حرکت ملی تنها راه اصلاح واقعی حکومت اسلامی ایران تغییر و براندازی این حکومت می باشد.

اساس حرکت ملی آذربایجان پرهیز از دشمن تراشی می باشد و مکاتب و سیستم های حکومتی که حقوق انسانی و مدنی ملت ها را مورد هدف خود قرار می دهند دشمن خود می پندارد. پس چنین نتیجه گیری می شود دشمن اصلی ترکهای آذربایجان حکومت راسیستی – اسلامی ایران و گروهها و افرادی با تفکرات ناسیونالیستی افراطی که از راههای گوناگون برای محو حقوق انسانی و ملی آذربایجانیها تلاش می کنند و ملت آذربایجان را برای موجودیت خود یک تهدید به حساب می آورند. اینکه بعضی از افراد فکر می کنند همه ملت فارس دشمن ملت ترک در ایران می باشد صحیح نیست بلکه مطرود است.

همانند سایر جنبش های اجتماعی حرکت ملی آذربایجان هم متدها و تاکتیک های خاص خود را دارذ. بیشتر از متدهای مبارزه بدون خشونت گاندی و تئوری های جین شارپ در این باره یاری می گیرد. نافرمانی و عدم اطاعت از قوانین و مقاومت مدنی در برابر حکومت ایران هم استراتژی و هم تاکتیک برای حرکت ملی محسوب می شود. تا حالا هم حرکت ملی آذربایجان با استفاده از روشهای بدون خشونت و مقاومت مدنی مانند مبارزات تبلیغاتی به منظور بیداری مردم و تاثیر بر افکار عمومی، بر پایی تظاهرات خیابانی، تشکیل اعتصابات، تحریم و ... بر تو سعه تاریخی خود افزوده و تاثیر بسزایی را در رشد آگاهی جمعی در راستای اهداف و استراتژی حرکت ملی در جامعه آذربایجان گذاشته است. از نظر حرکت ملی مبارزه قهر آمیز و با خشونت با اصول دموکراتیک دنیای امروزی سازگار نیست مگر اینکه برای دفاع از جان و مال مردم آذربایجان مجبور بشود به این روش متوسل بشود. ولی در کل به عقیده حرکت ملی شیوه های مدنی و حرکت اعتراضی عمومی می تواند در آینده عرصه را بر حکومت ایران تنگ تر کرده و آن را وادار به تسلیم در برابر خواست ها و مطالبات ملت آذربایجان خواهد کرد.

در زمینه ارتباط و تعامل با سایر گروهها و فعالین سیاسی مرکز و قومی که دارای دشمن مشترک و شیوه مبارزه مشابه با حرکت ملی آذربایجان دارند، حرکت ملی آذربایجان با عبرت گرفتن از تاریخ ضمن حفظ استقلال جنبش به شرط به رسمیت شناختن حقوق ملت آذربایجان و اهداف حرکت ملی از طرف این گروهها و احترام متقابل آماده دیالوگ در یک فضای دموکراتیک با این گروهها و همکاری متقابل در مبارزه بر علیه حکومت ایران می باشد. ولی این گروهها بویژه گروه های سیاسی سانترالیست در این باره تابحال حسن نیت خود را نشان نداده اند و بارها در رسانه های گروهی سعی در سانسور و تغییر ماهیت و هویت حرکت ملی آذربایجان بر آمده اند. به عنوان مثال فعالین حرکت ملی را فعالین آذری زبان، محیط زیست، طرفداران فوتبال، فعالین تبریزی، هویت طلب و... قلمداد می کنند. فعالین سیاسی سانترالیست همیشه با ذهنیت استعماری به مسئله قومیت ها می نگرند و انتظار زیردستی و مطیع بودن از قومیت ها را دارند. همین ذهنیت راسیستی گروههای سیاسی چپ و راست سانترالیست رسیدن به یک نقطه مشترک و ائتلاف واحد گروهها و فعالین سیاسی بر علیه حکومت ایران را با مشکل مواجه کرده است.   

با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت جنبش ملی آذربایجان ماهیتی ضد راسیستی دارد و بر علیه تفکر و سیستمی مبارزه می کند که تمام سرمایه های ملی اعم از مادی و معنوی این ملت را به تاراج برده است و تا حالا با تمام قوا به نسل کشی نرم و استثمار ملتی تلاش کرده است که نزدیک به 40 درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند. این حرکت با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین و کنوانسیون های بین المللی در جهت تحقق حق تعیین سرنوشت جامعه آذربایجان جنوبی به فعالیت سیاسی و مبارزه مدنی و دموکراتیک بر علیه حکومت ایران ادامه می دهد.  

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

نظر: 
مثل اینکه حال این آقای جعلی پاپک خیلی خرابه ، از هر ده کلمه اش ، نه تایش فحش و بدوبیراه ، به ترکها و عربهاست . جالب اینکه به دروغ هم ادعای آذری بودن داره ، بنده خدا ، فکر میکنه مثلا امپراطوری هخامنشی پارسیان ، " با خواهش میکنم و بفرمایید ، استدعا میکنم مملکت که قابل شما هخامنشیان رو نداره " کشور گشایی کرده است و پارسها در طول تاریخ آزارشان را حتی به مورچه هم نرسانده اند .
آقای پاپک ، برایت شفای عاجل آرزو میکنم ، نگران نباش حتما خوب میشی .

نظر: 
پاپاخ گرامی، از جمله ترکی که نوشته ای معلوم میشود که جنابعالی دروغ می فرمایید،زیرا تمامی تورکان آزربایجان جنوبی اگر نتوانند به لاتین درست بنویسند حداقل با الفبای عربی، تورکی ازربایجانی را درست می نویسند.شهامت نشان بلوغ انسان است!
در جواب دوست دیگر نیز باید عرض کنم داشتن اسم یا فامیلی جعلی همانند پاپاخ ،تبریزی و غیره دلیل بر تورک بودن افراد نیست.از نوشته اقای تبریزی نیز پیداست که ایشان از نحوه شکل گیری و شکست حکومت مللی ازربایجان کاملا بی اطلاع می باشند،زیرا اگر مطالعه ای در این زمینه داشتند مقاومت مردم زنجان در مقابل ارتش شاهنشاهی وکشته وزخمی شدن نزدیک 3000 نفردر ان جنگ را بخاطر می اوردند.

نظر: 
پاپاخ گرامی، از جمله ترکی که نوشته ای معلوم میشود که جنابعالی دروغ می فرمایید،زیرا تمامی تورکان آزربایجان جنوبی اگر نتوانند به لاتین درست بنویسند حداقل با الفبای عربی، تورکی ازربایجانی را درست می نویسند.شهامت نشان بلوغ انسان است!
در جواب دوست دیگر نیز باید عرض کنم داشتن اسم یا فامیلی جعلی همانند پاپاخ ،تبریزی و غیره دلیل بر تورک بودن افراد نیست.از نوشته اقای تبریزی نیز پیداست که ایشان از نحوه شکل گیری و شکست حکومت مللی ازربایجان کاملا بی اطلاع می باشند،زیرا اگر مطالعه ای در این زمینه داشتند مقاومت مردم زنجان در مقابل ارتش شاهنشاهی وکشته وزخمی شدن نزدیک 3000 نفردر ان جنگ را بخاطر می اوردند.

نظر: 
آذربایجان انا وطن نیمدی ایران آتا وطن نیمدی بیز ایران ملتیم .این ملت بازی ها رو خرسه شمالی روسیه دراواده و اقوام ایران رو خلق کرد و خاق بلوچ خلق ترک و و و درست کرده من

نظر: 
تاتار ها کا مهاجمینه آسیا دور و آسیا مرکزی وحشی نبودند وقتی حمله میکردند قاتل آم نمیکردند و شروع به مدنیت سازی میکردند آنطور که جمشیدد شاه میکرد..
تصویر ایران گلوبال

نظر: 
Pappak گرامی! ایرانگلوبال جای "وحشی" نامیدن اقوام و ملیتها، و اطلاق "زر بیخود" زدن به دیگر کاربران و اتهام زدن به اشخاص نیست. لطفا کامنتهای خود را مؤدبانه بنویسید تا "سانسور" نشوند.

نظر: 
[به دلیل اتهام- دروغ -عدم انتشار خورد-ائلیار]
جواب برات نوشتم اما این سایت که همه سانسورچی های قهار هستند قرار نداد . من از نسله پاپاکه خرم دین هستم بدون باکی طرفی.

نظر: 
اولا اگر سازمان ملل جمهوري آذربايجان را يك ملت مي شناسد، ايران را هم به عنوان يك ملت شناخته است. پس سخن از ملت آذربايجان در ايران ممتنع است. چون بنا بر منطق شما ملاك سازمان ملل است و سازمان ملل هم در ايران يك ملت مي شناسد.
دوم اينكه حكومت پيشه وري حكومت ملي نبود.بر نقطه اي هم حاكميت نداشت. پيشه وري عامل دست روس ها بود،مانند حكومت ويشلي در فرانسه اشغالي توسط نازي ها. با رفتن شوروي ها از ايران هم رفت. البته نه اينكه خودش رفته باشد بلكه مردم آذربايجان بيرونش كردند.اگر حكومت پيشه وري متكي بر ملت بود ارتش ناتوان ايران در آن سال ابدا نمي توانست آن را شكست بدهد. پيشه وري حتي يك روز هم مقاومت نكرد چون خودش مي دانست كه مردم از وي حمايت نخواهند كرد.
اين طور مقاله ها هم از نظر معرفت شناسانه مشكل دارد و نشان از ناآگاهي نويسنده از مفاهيم علم سياست است

نظر: 
دوستان آقای پاپک و همفکران فارس مدارنوعی ایشان وقتی نمیتوانند جواب آقای رضا همدانی ها را بدهند ساکت شدند. شاید بیایند و بگویند که سازمان ملل و کشور های جهان اشتباه کرده اند که ملت آذربایجان شمالی را ملت خطاب میکنند. یا همین کردستان عراق را.

نظر: 
پاپاخ عزیز، هدف حرکت ملی آذربایجان آگاهی م بیداری افراد مثل شماست. به امید آن روزی که شما هم از تفکرات مسموم سم زدایی شوید و به آغوش گرم و مهربان ملت مان باز گردید.

نظر: 
پاپاخ گیرامی ،در سال 1946 حکومت ملی ازربایجان در ازربایجان جنوبی توسط زنده یاد سید جعفر پیشه وری شکل گرفت وملت و دولت ازربایجان در ان زمان بطور رسمی بوجود امد،درحال حاضر نیزهمکیشان وبرادرانمان در ازربایجان شمالی دولت و ملت مستقلی هستندکه توسط سازمان ملل بعنوان کشور سکولار ودموکراتیک آزربایجان برسمیت شناخته شده است،چنانکه اطلاعی از موجودیت ملت آژربایجان ندارید در محل زندگی تان از یکی از شهروندان در این باره سئوال کنید حتما جوابتان راخواهید گرفت،واما در میان هر ملتی مانقورت هایی هستند که بر علیه هویت ، مللییت،وحتی خویشتن خویش بیگانه و سر جنگ وخیانت دارند که اگر چنین نبود حا لا نه حکومت ملی آزربایجان،نه نهضت میرزا کوچک خان ونه سایرین شکست نخورده بودند!من نیز بعنوان یک فرد از ملت آزربایجان به شما عرض می کنم که زبان فارسی برای فارسان و تورکی برای تورکان،یاشاسین میللت آزربایجان

نظر: 
قارداش آذربایجان ملت نیست ، ملت ایران داریم اما ملت آذربایجان نداریم من به عنوانه یک آذر بایجانی به شما ارز میکنم و زبانه ملی فارسی میگویم که سرمایه این ملت است .