رفتن به محتوای اصلی

بازگشت سکولاریسم
22.08.2018 - 13:16

بازگشت سکولاریسم
مقدمه:
در شرایطی که ایران با عمیق ترین بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود در گیر میباشد، سازمان های خودگردان مردمی مدنی در پراکنده گی وضعف قابل توجهی قرار دارند، سازمان های سیاسی مترقی، مردمی، سکولار و چپ دموکرات از ضعف شدید حضور سازمان یافته در داخل ایران در رنج می باشند، جنبش های توده ای خودجوش با اوج گیری های متناوب اخیر در چه راستاهایی میتوانند کشیده شوند؟ جنبش های توده ای مشابه دیماه و مرداد گذشته، در وسعت های بیشتر و ژرفای عمیق تری در آینده های نه چندان دور تکرار خواهند شد. باز هم کشورهای امپریالیستی نقشی هدفمند، برنامه ریزی شده و مستقیم تری در تاثیرگذاری، کنترل و هدایت این جنبش ها خواهند داشت. اکثریت زندانیان سیاسی را نه فعالین سیاسی چپ دموکرات ، بلکه آزادیخواهان مبارز منفرد و وکلای مدافع زندانیان تشکیل میدهند. چپ دموکرات چگونه خواهد توانست پیوند خویش را با جنبش های کارگران، زحمتکشان، دانشجویان، زنان، خلق های تحت ستم مضاعف و دیگر طیف های بالنده اجتماعی به اندازه ای تقویت بکند تا اینکه بتواند نقشی سنگین، قدرتمند و جدی در هدایت خیزش های آینده ایفا نماید. این در شرایطی میباشد که شعار امپریالیسم و نئولیبرالیستها تنها روی کار آوردن حکومتی دست نشانده و سکولار میباشد، بدون مولفه های دیگر.
ریش ها تراشیده، کراوات ها بر گردن
در ترازوی توازن نیروها، با سنگین شدن وزنه جنبش سکولار دموکراسی بر نظام حکومتی بدوی اسلامی ، بخش عظیمی از ماشین بوروکراسی و تکنوکراسی نظام که دهها سال چرخه های آن را میچرخاندند، بصورتی طبیعی و غریضی این روند گدار انتقالی را تشخیص داده و نه فقط تلاش خواهند کرد خود را با امواج خروشان حرکت نوین هماهنگ بکنند، بلکه بخاطر حفظ و انتقال موقعیت اجتماعی خویش از نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام جایگزین، نه فقط ریش های خود را تراشیده، روسری های خود را برداشته و کراوات های خود را خواهند زد، بلکه کم کم ادبیات گفتاری آنها رنگ اسلامی خویش را باخته و رنگی متناسب با آوای قدرت سیاسی اجتماعی حاکمه در اوضاع جدید را به خود خواهد گرفت. اگر تحول نوین را نیروهای مردمی، آزادیخواه و مترقی همگام با نیروهای چپ کنترل، هدایت و رهبری نمایند، بخش عظیمی از این لایه های اجتماعی در این روند گذار طوری خود را انطباق خواهند داد که جّد اندر جّد چپ و طرفدار سوسیالیسم از آب در خواهند آمد. اگر برعکس، نیروهای نئولیبرال سکولار آمریکائی – اسرائیلی و همپیالگان آنها کنترل و رهبری نمایند، آنها اگثرا جّد اندر جّدشان از نوادگان کوروش و نژاد پاک آریائی و یا لس انجلسی از آب در خواهند آمد. در این روند گذار، بخش عمده همین بوروکراسی و تکنوکراسی خود را بصورتی دست نخورده به نظام بعدی منتقل خواهند کرد. اینها چه فرهنگ ارزشی را با خود با نظام آینده منتقل مینمایند؟
چهار جبهه نیروهای سیاسی متفاوت
بطور مختصر چهار جبهه نیروهای سیاسی متفاوت در ایران برای روی کار آوردن برآیندی تعیین کننده در نبرد میباشند.
یک – کلیت حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران از اصولگرایان گرفته تا اصلاحطلبان حکومتی
دو – جبهه نیروهای آزادیخواه و مردمی خواهان آزادی، حقوق بشر، رفع هر گونه تبعیض و خواهان عدالت اجتماعی
سه – نیروهای سیاسی نئولیبرال سکولار، ناسیونالیست آریائی خواهان بازگشت عظمت امپراطوری ذهن پرورده قدیمی آنها
چهار – قدرت های غربی که خواهان تعویض حاکمیت سیاسی در ایران به شیوه روی کار آوردن گماشته های خویش میباشند.
جبهه های نیروهای دوم ، سوم و چهارم هر سه خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران به نظامی سکولار میباشند. تعریف این نیروها از چگونگی هویت دموکراتیک حکومت آلترناتیو جایگزین آنها متفاوت میباشند. تبلیغات سیاسی نیروهای اپوزیسیون نئولیبرال سکولار و حکومت های قدرتمندغربی مدافع آنها نشان میدهد که آنها خواهان عبور خشونت آمیز از این نظام بوده و منش های رفتاری آنها نسبت به رقیبان سیاسی خویش روش های غیردموکراتیک، دیکتاتورمنشانه و در صورت لازم خشن بوده و خواهان سرکوب خشونت آمیز نظام کنونی حتی بعد از مغلوب شدن آنها میباشند. گرچه آنچه احساس میشود این است که حاکمیت سیاسی دولت بریتانیا با احتیاط خواهان حمایت از اصلاح طلبان حکومتی در پیشبرد منافع استراتژیک خویش میباشد، بر عکس، حکومت آمریکا خواهان عبور خشونت آمیز از کلیت نظام حاکم سیاسی در ایران به نظامی نئولیبرال طرفدار امریکا میباشد. در این زمینه آنها فعلا از نظام سلطنتی برای جایگزینی حمایت مینمایند. تجربه چندین دهه اخیر نشان داده است که وقتی آمریکا بصورتی یک تنه و خشن جهت تعویض حاکمیت یک کشور وارد میدان میشود، از بقیه دولت های همپیمان خود بصورتی دستورگونه میخواهد که به وی بپیوندند. به احتمال زیاد، اگر تاکتیک مشخص سیاسی آمریکا به چنین نقطه ای برسد، انگلستان استراتژی فعلی خویش را رها کرده و به آمریکا خواهد پیوست.
جمهوریت یا مونارشی
درست است که چهار دهه پیش مردم ایران به نظام مونارشی و سلطنتی جواب منفی داده و آن را حذف تاریخی نمودند و جمهوری اسلامی ایران جای آن را گرفت، اما شاخصه های جمهوریت جایگزین نظام بعدی چه ویژگیهائی را در خود خواهد داشت؟ جواب به این سوال میتواند راهگشای موثری برای گام های بعدی به سوی اینده ای روشنتر باشد. نظام جایگزین الترناتیو باید از همین امروز بر مبناهای ارزش های انسانی، آزادیخواهانه، مترقی، عدالت جویانه و ضد تبعیضی و احترام متقابل و همزیستی متنوع ها مبتنی باشد. گرچه نظام جمهوری اسلامی ایران بر شدیدترین شیوه های سرکوب خشن مخالفین خویش متوسل میگردد، نظام آلترناتیو جایگزین باید به این ضد ارزش ها جواب رد داده و نظام ارزشی بالنده ای را جایگزین آنها نماید. ما خواهان برچیده شدن مجازات اعدام بوده و خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و ازادی فعالیت احزاب سیاسی میباشیم. ما نه خواهان بسط و گسترش خشونت میباشیم و نه دست یازیدن به شیوه های قصاص گرانه خشونت آمیز را توصیه می نمائیم. بنا بر این، آنچه که در مورد ماهیت حکومت آینده مهم و تعیین کننده میباشد، ماهیت ایستائی آن بر ارزش های حقوق بشری، رفع و از میان برداشتن هر نوع تبعیض جنسی، میلیتی، دینی و غیره بوده و پایبدی آنها بر بسط و شکوفائی ارزش های حقوق بشری در بیان، نوشتار، سخن ، هنر و احترام متقابل، همزیستی تنوع ها و پایبندی آن به عدالت اجتماعی میباشد.
آلترناتیو نئولیبرال نه تنها با قدرت، شدت و خشونت وارد میدان میگردد، بلکه آنها گاها دشمن سیاسی خود را فقط در "حاکمیت ملا ها و سران سپاه" خلاصه کرده و کینه همگانی را به سمت آنها کانالیزه میکنند. آنها به نحو مقدس مابانه ای میخواهند تا دکترین های خشک و مقدس نوینی را جایگزین حکومت اسلامی نمایند که بر غیر خودی ها بصورت دیکتاتورمنشانه ای تحمیل گردد.
گذار سیاسی جدید و چرخش ذهنی اقشار میانه
در مورد چرخش ذهنی اقشار میانه در ادبیات سوسیالیستی به قدر کافی، خصوصا در مورد چرخش شخصیتی دوگانه خرده بورژوازی گفتار شده است. در مقدمه هم به پتانسیل های چرخش ذهنی اقشار بوروکرات و تکنوکرات نظام کنونی هم اشاره مختصری شد. آنها ریش های خود را زده، روسری های خود را برداشته و کراوات های خود را خواهند زد. سوال این است که اولا چگونه جبهه نیروهای چپ و مردمی آزادیخواه خواهند توانست نه تنها از غلبه نئولیبرالیسم ناسیونالیست مقدس ماب نوین که پشتوانه کشورهای غربی مانند آمریکا و انگلیس را دارد جلوگیری به عمل بیاورند. به موازات آن این جبهه چگونه قادر خواهد بود اقشار میانه بوروکراسی و تکنوکراسی را از سموم چهل سال فرهنگ حکومت اختلاس، رشوه و آلودگی های دیگر پاک نموده و در در راستای سازندگی نوین بکار گیرد. این کار سترگ احتیاج به حضور در صحنه قدرتمند سازمان های سیاسی سرتاسری وسیع نیروهای چپ و دیگر احزاب ازادیخواه و دموکرات مترقی با تجربه خواهد بود.
مبارزه تبلیغاتی دیجیتال، میدان کارزار اصلی
دنیای دیجیتالی اینترنت با دست یازیندن به سبک ها و متدهای افشا شده در واقعه "کمبریج آنالیتیکا"، در مورد ایران تبلیغات قدرتمند، هدفمند و جهت داری را در راستای تبلیغات غلیظ ناسیونالیستی آریائی با سمت گیری تمجید از نظام پادشاهی هخامنشی - پهلوی و حمایت از آمپریالیستهابه پیش میبرد. گرچه هنوز این سمت گیریهای تبلیغاتی به قدرتمندی تبلیغاتی که طی سالهای پنجاه و شش پنجاه و هفت از طرف تبلیغات همین رسانه های غربی از قبیل بی بی سی و غیره در حمایت از روحانیت با رهبری آقای خمینی برای به حاشیه راندن نیروهای چپ پیش برده میشد نیست، ولی چیزی که کاملا مشخص میباشد، این است که آنها در تلاش میباشند تا امروز هم رهروان امروزین نیروهای مترقی مردمی آزادیخواه طرفدار عدالت اجتماعی، آزادی و اراده مردمی، خصوصا نیروهای چپ را از صحنه بیرون کنند. آنها هنوز هم به موازات تبلیغات منفی جمهوری اسلامی ایران بر علیه نیروهای چپ، تا جائی که بتوانند از چسباندن برچسب های منفی به نیروهای چپ در این مبارزه پیگیر هیچ دریغ نمیکنند. آنها در پیشبرد چنین سیاستی حتی از حمایت از نیروهای مشابه میلیشیای مجاهدین خلق بعنوان سمبل نیروهای آلترناتیو رادیکال خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده مینمایند.
مبارزه چپ ایران در چندین جبهه با افشاگری سیاست های امپریالیستها، نئولیبرالیسم داخلی و جمهوری اسلامی ایران نه تنها آن را قدرتمند تر میکند، بلکه این امکان را فراهم میکند تا سر و گردن خویش از از همه فراتر بلند کرده و جایگاه شایسته خویش را در تحولات آینده با قدرتمندی تمام تری تثبیت نماید. دنیز ایشچی 21-08-2018

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

دنیز ایشچی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.