ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان

تعداد مشاهدات: 
363
ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان (بخش هفتم)

ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان (بخش هفتم)
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

منبع: 
rangin kaman tv
برگرفته از: 
https://rangin-kaman.net/
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: