سوریه بدون داعش: فردای سوریه را چه نیروهایی تعیین می کنند؟