چرا قدرت‌های خارجی تکه‌ای از خاک سوریه را می‌خواهند؟