بررسی رویدادهای هفته، 21 آبان 1396ـ محمدرضا روحانی