مصاحبه سه دقیقه ای سایت ایران گلوبال

سایت ایران گلوبال و شبکه ویدویی آن در نظر دارد با حدود بیست شرکت کننده گنگره سکولار دمکراتها مصاحبه حداکثر سه دقیقه ای را تهیه
نماید

 پرسشها به قرار زیر است:
لطفا خودتان را معرفی کنید
بدرستی گفته شده است که «هرگونه اتحاد و وحدتی مستلزم وجود کثرت است» بعبارت دیگر اختلافات در بین این کثرت بر سر چه موضوعاتی می باشد. از نظر شما ۳ تا از مهمترین موضوعات اختلاف برانگیز به ترتیب کدامند: و چکیده بسیار خلاصه و تیتروار نظر شما در مورد این ۳ موضوع انتخابی شما چیست؟
۱ ـ انتظارات شما از این کنگره چیست و چرا در آن شرکت کرده اید؟
۲ ـ حداقل مخرج مشترک این جمع کثیر برای ایجاد "وحدت" چیست؟
۳ ـ تعریف و جایگاه اپوزیسیون در شرایط فعلی: معنای اپوزیسیون در غیاب وحدت چیست؟
۴ ـ اختلاف بر سر شکل نظام (جمهوری و یا سلطنت)
۵ ـ مسایل قومی ـ ملی و جایگاه این مقوله در مباحثات اپوزیسیون
۶ ـ نوع نگاه و یا استراتژی رفتاری با اسلام سیاسی
۷ ـ نحوه برخورد و یا تعامل با اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها
۸ ـ چگونگی مقبولیت حمایت از نهادهای بین المللی یا از دول بیگانه
۹ ـ جایگاه مجاهدین خلق در سپهر سیاسی اپوزیسیون و بهترین شیوه تعامل با آنها
۱۰ ـ یا هر مورد خاصی که خودتان مایلید در مورد آن نظر بدهید

انتشار از: