نامه‌‌ سرگشاده‌ی ۳۰۰ تن از ایرانیان در حمایت از مواضعِ ترامپ در قبالِ رژیمِ