سیزده مهر شد به نامِ معلم

عشقِ وطن حظّ بی مثالِ حیاتش؛
رفع ستــم شیوه و مرامِ معلم؛
یاور و همکارمـان ز بند رها کن!
ای که ندانی غمِ مدام معلم

نیست زمانه اگر به کام معلم
سیزده مهر شد به نامِ معلم
گرچه معلم قرینِ رنجِ معاش است
باز بر آموزش است گـــام معلم
در پیِ تعلیـــمِ کودکان و جوانان
هست همه کارِ صبح و شام معلم
عشقِ وطن حظّ بی مثالِ حیاتش
رفع ستــم شیوه و مرامِ معلم
هرکه در او بهره ای است از خرد و علم
ارج نهـد حُرمت و مقـــام معلم
این همه آموزگــــارِ مرد و زن امروز
با ادب و نظم و انسجام معلم
خواسته ی ساده شان : "رهاییِ یاران،
حفظ کرامت و احترام معلم"
یاور و همکارمـان ز بند رها کن
ای که ندانی غمِ مدام معلم
هست یکی گوشِ حق شنو که نیوشد
این سخنِ حقّ و این کلام معلّم ؟
بو که نشیند همای مهـــر و سعادت
برسرِ کاشانه و به بــام معلم ....

 

 

انتشار از: