وقتي خاتمي مي گويد تا كنون أواز زن را نشنيده خبر نگارزد

زير اواز

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آخوند سفسطه باز شیاد یعنی همین (یعنی تو واقعا صدای آواز زن نشنیدی و ما باور کردیم)
عدم انتشار شده: 
false