گفتگوبا فرخ نعمت پوردر باره نتایج همه پرسی در اقلیم کردستان

گفتگوی کیانوش توکلی با فرخ نعمت پور
گفتگوبا فرخ نعمت پور نویسنده کرد براین اعتقاد است که اقلیم کردستان با برگزاری همەپرسی قدم در راە پر سنگلاخی گذاشتە است کە عبور از آن آسان نمی نماید. بویژە با توجە بە مواد مصوبە در مجلس عراق کە در سیزدە مادە، مجازاتهای سنگینی را برای اقلیم و مقامات آن پیش بینی کردە است.

علاوە بر مخالفت های جهانی و منطقەای با رفراندوم اقلیم کە امر استقلال و جدائی آن را با مشکلات جدی مواجە می کند، و نیز موانع اقتصادی و سیاسی بر سر راە اقلیم کە از طرف عراق، ترکیە و ایران اعمال خواهند شد، خود بافت قومی مناطقی از کردستان کە در آن اقلیت های دیگر هم زندگی می کنند، سد مهمی بر سر راە استقلال اند. بویژە تنوع بافت قومی در کرکوک کە چهل درصد نفت عراق در آنجا وجود دارد نسبت بە سایر مناطق از اهمیت بیشتری برخوردار است. شهر و استانی حیاتی کە بدون آن تقریبا رویای استقلال برای کردها عملا غیرممکن است. همچنین یکی دیگر از پیامدهای رفراندوم معنای ضمنی الغای قانون اساسی و مندرجات آن از طرف کردستان خواهد بود کە خود اقلیم در جریان ایجاد دولت جدید بعد از سقوط صدام در آن مشارکت جدی کردند و بدان رای دادند. بدین ترتیب عملا دوران جدیدی در روابط میان اقلیم و حکومت مرکزی عراق درست شدە است کە

منبع: 
ویژه ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: