اعمال فشار با دست مایه حقوقی

در ما ه های اخیر و به دنبال موج جدید فشار بر فعالان صنفی و کارگری فشار بر «وثیقه گذاران»هم بخشی از سیاست فشار و سرکوب فعالان بوده است ....این سیاست فشار بر «وثیقه گذاران»، الغای ترس بر بخشی از جامعه و فعالان و ایجاد فضای یأس و ناامیدی در فعالان می باشد

 

 

قانونگذاربرای تامین امنیت جامعه و شهروندان از اهرم های خاص قانونی بهره می گیرند،یکی از اهرم ها تامین «وثیقه »برای خروج متهم از زندان ودر جریان بازداشت موقت تا تکمیل تحقیقات پرونده در مدتی که قاضی تشخیص می دهد،متهم بعد از اتمام مهلت تعیین شده توسط قاضی به زندان برگردد .
در ما ه ها اخیر و بدنبال موج جدید فشار بر فعالین صنفی ،کارگری فشار بر «وثیقه گذاران»هم بخشی از سیاست فشار و سرکوب فعالین بوده است .
#آقای بهشتی ،عضو ارشد و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران ،قبل از بازداشت در کانال تلگرامی خود در یادداشتی با عنوان «ادعاهای کذب دادیاری ناظر بر زندان »می نویسد :
در زمان اعتصاب و بدلیل وخامت اوضاع جسمانی و نگرانی های پزشکی و بعد از موافقت دادستانی از بیمارستان مستقیما به منزل آمدم و قرار بود این روند مرخصی تداوم داشته باشد .
پس از گذشت یک ماه،اولین نامه ی اخطار ضبط «وثیقه »بدست «وثیقه گذار»رسید که پس از ارائه مدارک پزشکی و گواهی طول درمان قضیه موقتا حل شد.
اما بعد ازحل قضیه ، ارسال اخطار به «وثیقه گذار»شروع و تا پنج اخطار ادامه داشت .بنده هم بنابر وظیفه قانونی و تعهد انسانی و اخلاقی به «وثیقه گذار»در ارتباط با معرفی خودم به دادستانی عمل نمودم .در سال 95برای معرفی خودم بدلیل اعمال فشار به «وثیقه گذار»به دادستانی رفتم و آقای حاجی مرادی به محض دیدنم گفت:هر موقع ما با شما کار نداریم ،شما چرا به اینجا مراجعه می کنید.
گفتم ؛پس چرا اخطار ضبط«وثیقه»برای «وثیقه گذار می فرستید.
♦️با مطالعه یادداشت آقای بهشتی و دقت در محتوای این یادداشت ،ملاحظه می شود ،متهم خود را بعد از اعمال فشار بر«وثیقه گذار» به دادستانی معرفی نموده است .
ولی چرا دستگاه قضا اقدام به بازداشت متهم نمی کند ؟و اعمال فشار بر «وثیقه گذار»را در دستور کار خود قرار داده است ؟؟؟؟
در روزهای اخیر هم اعمال فشار بر «وثیقه گذاران»آقای عظیم زاده فعال کارگری، یعنی خانم تهمینه خسروی و خانم پروین محمدی برای ضبط «وثیقه» نیز تشدید شده است.
اعمال فشار بر متهم و «وثیقه گذاران» که هر سه از طبقه مورد ستم کارگری هستند بخشی از تداوم سیاست سرکوب و استثمار این قشر مورد تعدی می باشد .

فعالیت های آقایان بهشتی و عظیم زاده و .......بخشی از روند فعالیت کارگری ،صنفی این فعالین است که حیطه فعالیت آنها در چرخه صنفی می باشد.

و غیر از بیان تظلمی که به کارگر ومعلم و پایمال شدن حقوق آنها روا شده و مطالبه حقوق از دست رفته خویش ،جرمی مرتکب نشده اند که احکامی سنگینی و«وثیقه های» سنگین ترمواجه شده اند.
هم فعالین تحت فشار شدید قرار می گیرند و هم «وثیقه گذاران»تحت فشار روحی و روانی بدلیل اخطارهای مکرر و اخطار ضبط «وثیقه »قرار می گیرند. ،وثیقه گذارانی »که کارگر می باشند و تمام اندوخته عمری تلاش و کار خود که یک آشیانه برای دوران کهولت سن و آرامش دوران بازنشستگی است در معرض از دست رفتن می باشد.
♦️اعمال فشار بر «وثیقه گذاران»بخشی از سیاست سرکوب و استثمار طبقه تحت ستم کارگر و معلم می باشد .با اعمال فشار بر «وثیقه گذاران» تشدید فضای امنیتی فعالیت های صنفی و کارگری شدت یافته و چرخه سرکوب در جهت تداوم استثمار وغارت تداوم می یابد.و این سیاست فشار بر «وثیقه گذاران»الغای ترس بر بخشی از جامعه و فعالین و ایجاد فضای یاس و ناامیدی در فعالین می باشد .نظام سرمایه داری در رسیدن به اهداف آشکار و نهان استثمار کارگر از هر سیاست سرکوبی بهره می برد و اخطارهای متواتر به «وثیقه گذار» بخشی از اعمال فشار روحی و روانی بر فعالین است.
♦️در سال گذشته موضوع فساد در دستگاه قضایی با انتشار مطالبی از جمله حسابهای شخصی و واریز مبالغ ریالی «وثیقه گذاران»حهت تامین «وثیقه »متهمین رسانه ایی شد ،که بخشی از سیاست چپاول بود که با ضبط املاک و مبالغ ریالی به سیاست سرکوب کمک شایانی می نمود .و چون در سایه فشار بر فعالین با اتهام امنیتی صورت می گیرد،موضوع سو استفاده و فساد از طریق ضبط «وثیقه » وثیقه گذار چندان به چشم نمی آید و متهم و وثیقه گذار در پازل سرکوب گرفتار می شوند .*

*محمدحسن پوره، معلم، در ایران است.

 

 

انتشار از: