دیدگاه مردم ایران پیرامون قوه قضائیه جمهوری اسلامی

ویدئو
رژیم جمهوری اسلامی 39 سال است، دستگاه قضائی ایران را به گند کشیده است.
قضات "گزینش" شده و حزب اللهی دادگستری جمهوری اسلامی چنان تبهکاری ها و خیانت هایی در حق مردم ایران روا داشته اند که بسیاری از ایرانیان برای دادخواهی هرگز به دادگاه نمی روند!
صادق لاریجانی، رئیس قوه ی قضائیه که منصوب و مورد پشتیبانی کامل علی خامنه ای است، خود از سران مافیای فساد در ایران امروز است، که تنها در یک قلم، ماهانه 20 میلیارد تومان سود سپرده های عمومی قوه ی قضائیه را از طریق 63 حساب بانکی شخصی به جیب خود می ریزد.

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: