روحانی: خروج از برجام مضرات زیادی برای آینده آمریکا دارد