ایرانی تباران خارج از کشور، کشاکشی در این سو و آنسوی شکاف

تعداد مشاهدات: 
917
آیا ایرانی تباران خارج از کشور از کنار حوادث پیرامون خود بی تفاوت و بی احساس می گذرند؟ عدم رضایت آنان از هویتی که محیط برایشان تعریف میکند به چگونه جستجو هائی می انجامد؟ آیا از حق رای خود برای شرکت در سرنوشت خود، مثلا بزودی در آلمان روز بیست و چهار سپتامبر، استفاده میکنند؟ آیا با استفاده از شکافی که بین آنها و فرهنگ میزبان وجود دارد، به گزارش دیدگاههای خود در مورد محیط می پردازند؟ رسانه و مدیائی برای اینکار در اختیار دارند یا در پی ایجاد ان هستند؟

هویت ایرانی تباران خارج از کشور
کشاکشی در اینسو و آنسوی شکاف
برنامۀ چهارم

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: