ميكونوس ، تروريسم جمهوري إسلامي را در اروپا مهار كرد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
غرب بعد از صدها ترور توسط جمهوری اسلامی ، شیعه داعشی ایرانی را "وادار و مجبور " به تسلیم نمود در این مورد !وگرنه هزاران نفر دیگر را ترور میکردند.
آخوند ها فقط سمبه زور را میشناسند و هر بار بعد از عکس العمل غرب و امریکا، دمشان را لای پایشان نمودند و تسلیم شدند، و گفتند کی بود کی بود ؟ ، من نبودم !
عدم انتشار شده: 
false