آغاز حرکت قطار مهاجرت نخبگان ایرانی از ایستگاه مدرسه