گفتگو با اصغر نصرتي و دكتر حسين يحيايي در باره اتحاديه

گزارش گنگره اتحاديه سراسري ايرانيان سوئد
تعداد مشاهدات: 
1443
در اين كليب ابتدا گزارشي كوتاه از گشايش گنگره و سپس گفتگو با اصغر نصرتي و دكتر حسين يحيايي و در پايان بخش هايي از مراسم و گفتگوهاي گنگره امده است

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: