فلسفه سیاسی؛ قسمت دوم، مونوکراسی(تک سالاری)، بخش 6

ویدئو

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سالام - این رامی گویند،برخورد درست.
آفرین برتفکرزیبای شما،
آقای توکلی شما هم زنده باشی ،که کجدار و،،،،به تفکر زیبای
انسانی پایدار هستی،
از گذاشتن چنین موضوعاتی واقعا تشکرکنم ،
خداوند سایه شما و همفکران شمارا ازسرما،کم نکند،
عدم انتشار شده: 
false