سخنی با هموطنان فارس زبان

آیا اگر بە روابط شکنندە و منفی ایرانیان با حوزە زبانی و تمدنی خود یعنی افغانستان و تاجیکستان بنگریم بە این نتیجە نمی رسیم کە ایران و ایرانی بجای فرهنگ جذب دفع میکنند؟ چرا تورکها از آسیای میانە تا خاورمیانە پیوند عمیقی باهم دارند و فارسها خلاف آن قدم بر میدارند؟ اگر هموطنان فارس زبان اندکی بە تاریخ و فرهنگ خود کە بازگوکردن هر روزە آن گوش آدم را کر میکند اعتقاد داشتە باشند می بایست بدون قیدو شرط حامی استقلال کوردستان بودند، این خارج از اهمیت جغافیایی کوردستان است کە خود بحث جداگانەایست.

موضوع رفراندم ملت کورد در کوردستان عراق برای جدایی از عراق حساسیت زیادی در میان فارس زبانان ایرانی در داخل و خارج کشور راە انداختە است و حملات تروریستی تهران و نسبت دادن آن بە کوردها سناریویی برای نفرت پراکنی علیە کوردها و طبعا با اهداف نهفتەای کە بی ربط با مسئلە استقلال کوردستان عراق نیست. حال اگر زیاد بە عقب برنگردیم میتوانیم بە  سال ٢٠١٤ را بخاطر آورد کە همان ایام نیز بسیاری از هموطنان فارس مواضع شدیدی از خود نشان داند و خشم خود را از خواستە کوردها پنهان نکردند. حال این سوال مطرح است  کە چرا کوردهراسی بە دغدغە  فارس زبانها درآمدە است؟

 

ایرانیان کە در مباحث تاریخی،  قفقاز را در حوزە تمدنی خود تعریف میکنند  و قاجاریان را مسبب از دست دادن این منطقە میدانند و آنرا شرمی تاریخی برای کشور خود میپندارند حال کە مشترکات فرهنگی و تاریخی کوردها با فارسها بیشتر از ملل قفقاز است چرا در مقابل خواستە آنان می ایستند؟؟ و اگر در جریان شکست صفوی از عثمانی،  کوردستان امروزی  ضمیمە خاک عثمانی گردید منطق حکم میکند کە ایرانیان  برای زدودن این شرم تاریخی هم کە بودە از استقلال کوردها حمایت کنند و استقلال آنان را بمنزلە  بازگشت آنان بە حوزە تمدنی خود تلقی کنند، اما علت چیست کە فارسها بیشتر از تورکها و عربها مخالف استقلال کوردستان هستند جای شگفتی است.

آیا اگر بە روابط شکنندە و منفی ایرانیان  با حوزە زبانی و تمدنی خود یعنی افغانستان و تاجیکستان  بنگریم بە این نتیجە نمی رسیم کە ایران و ایرانی بجای فرهنگ جذب دفع میکنند؟ چرا تورکها از آسیای میانە تا خاورمیانە پیوند عمیقی باهم دارند و فارسها خلاف آن قدم بر میدارند؟ اگر هموطنان فارس زبان اندکی بە تاریخ و فرهنگ خود کە بازگوکردن هر روزە آن گوش آدم را کر میکند اعتقاد داشتە باشند می بایست بدون قیدو شرط حامی استقلال کوردستان بودند، این خارج از اهمیت جغافیایی کوردستان است کە خود بحث جداگانەایست.  

چند ماە پیش تنی چند از فعالان سیاسی  با توجە بە پیش بینی شرایط منطقەای در نامەای بە آقای خامنەای خواستار انتخاب مسیر عقلانی و رویکردی مثبت نسبت بە مسئلە کورد کردە  بودند اما ظاهر مسئلە نشان میدهد کە در حاکمیت بر روی همان پاشنە میچرخد،  بنابراین نویسندگان و روشنفکران ایرانی فرصتی هستند  تا راە خود را از حاکمیت جدا سازند. 

نکتە قابل تامل اینکە با توجە بە اینکە ما مسلط بە زبان فارسی هستیم بخوبی بە نگرش و اندیشە فارس زبانان نسبت بە ما و دیگر ملل ایران و آنچە در افکار عمومی میگذرد آگاهیم  اما فارس زبانها چون زبان کوردی نمیدانند از حساسیت و نفرت جامعە کوردی نسبت بە فارس زبان ناآگاهند و متاسفانە یا خوشبختانە باید گفت در این مدت نفرت کوردها دوچندان شدە است و مسبب این نفرت پراکنی فارسها هستند نە کوردها.

 کوتاە سخن خاورمیانە نوین یک ضرورت است و کوردها هم در کانون تحولات جاری قرار دارند بنابراین  چە کشوری بە خواستە کوردها کنار آید برندە میدان است. حمایت ایرانیان از کوردها میتواند نتایج خوبی برای ایرانیان داشتە باشد ودر غیر اینصورت ضررمند اصلی ایرانیان خواهند بود. وظیفە روشنفکران و نویسندگان فارس این است کە در ارتباط با قضیە کوردها درست عمل کنند. 

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تئوری، مشعل و راهنمای عمل است.
آدم در اینجا اینگونه تئوریسن های کرد و کمنت نویسان تجزیه طلب ترک را که می بیند ، مطمئن خواهد بود که ایران تا ابد قوی و متحد خواهد ماند چون دشمنانش اینقدر روستایی و بیسواد و خودفریب هستند.
سپاس اهورا مزدا.
در.د بر مارکیس و انگلس و مائو !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سخنی با هم وطنان فارس زبان خنده دار هست که آقای صوفی زاده تا حالا متوجه نشده که هیچ هموطنی در عیران توانایی سخن گفتن یاهم یا گفتگو را ندارد.ظاهران آقای صوفی زاده نمی دانند که از نظر اینها بیشتر قسمتهای خاورمیانه و اسیا قسمتی از عیران بوده و حتی با استقلال هم جزعی از این فلات رویاییشان قرار می گیرد ولی کلا با زمین و زمان مشکل دارند.آقای صوفی زاده بی زحمت در فرصتی جوابیه ای برای اقای بهزاد خوشحالی در سایتشان یا در العربیه نت فارسی که ادعا کرده کورد ها نه عاریایی هستند نه عیرانی بنویسید تا ما هم بفهمیم جریان چیست.ایا کوردها واقعا یهودی و عرمنی هستند بنا بر ادعای اقای خوشحالی یا ایشاد همیشه در جهت اب شنا می کنند.با تشکر.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به‌ مظور برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم و با توجه به ‌اهمیت دخالت و مشارکت همه مردم در اخذ و اجرای تصمیمات کلان کشور، طرح خودمختاری کردستان ایران به طور قطع پس از سرنگونی رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد. در طرح خودمختاری کردستان ایران، تشکیل یک ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقه خودمختارتعیین خواهد شد، اداره‌‌‌‌‌‌‌ کلیه‌‌‌‌‌‌‌ امور منطقه‌‌‌‌‌‌‌ خودمختار به‌جز امور مربوط به ‌دولت مرکزی در صلاحیت ارگانهای خودمختار قرار داده خواهد شد و زبان کردی به‌عنوان زبان رسمی تدریس و مکاتبه داخلی در منطقه خودمختار اعلام خواهد شد.
خود مختاری کردستان آری ، جدایی کردستان از ایران هرگز. کردستان ، بخشی لاینفک و جدایی ناپذیر از ایران است، مانند آذربایجان و خوزستان و بلوچستان. پس از سرنگونی رژیم ، زبان و فرهنگ همۀ قومیتهای ایران به رسمیت شناخته خواهد شد و فقط یک مرز سرخ داریم که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کردها و فارسها در مسئله نقت رقیب هم هستند. که البته مسئله کوچکی نیست اگر در نظر داشته باشیم که فارسها اگر از میدان رقابت نقت بدر شوند حال و روزشان با آریایی های افقانستان، پاکستان و تاجیکستان توفیری نخواهد داشت. این آریایی بازی جناب صوفی زاده برای شیره مالیدن بر سر فارسهاست. اما به عنوان یک ترک به هیچ وجه از حذف شدن فارسها از بازار نفت ناراحت نیستم چراکه اولا کردها قابل کنترلتر هستند. هرچه باشد حریم هوایی اقلیم در حال حاضر حیات خلوت اف-16 های ترک است. ثانیا با خالی تر شدن جیب فارسها زبانشان هم کوتاه تر شده همانند گذشته برای حفظ دولت آویزان یگانه عنصر مولد خاورمیانه یعنی ترک ها خواهند شد. که این نیز باعث ارتقای جایگاه و قدرت چانه زنی آزربایجان در سپهر سیاسی ایران خواهد بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
...... دروغ ننویس.
ترکها چرا در امریکا و اروپا هستندد و نه در آسای میانه و استانبوبل و باکو و اورا باتون ؟
از روی معده حرف زدن انگار خرجی ندارد .