واقعیاتی کە باید پذیرفت، حساسیتهایی کە نباید ایجاد کرد

تمام این گرفتاریها از دخالت دادن دین در سیاست و کشورداری سرچشمە میگیرد. با شرکت در انتخابات بی معنی و جا بە جا ساختن آخوندها از این مقام بە آن مقام دردی دوا نمیشود. متهم ساختن یکدیگر و ایجاد حساسیت و دامن زدن بە مسائل قومی و مذهبی کار را بر ما خرابتر خواهد کرد. تنها سکولاریسم و دمکراسی خواهی میتواند یکپارچگی ما را بە همراە داشتە باشد. بە جای انکار باید واقعیتها را آنگونە کە هستند دریابیم و چارەجویی کنیم. نە آنها را نادیدە بگیریم و نە زیادی پر و بال دهیم و از کاهی کوهی بسازیم.

********************

میلیونها ایرانی ساکن مناطق غیرمرکزی و استانهای مرزی کشور دارای مذهب تسنن هستند. در بخشهایی از کردستان، خوزستان، بلوچستان، ترکمنستان، تالش گیلان، شرق خراسان و نقاط دیگری از ایران شمار بیشتری از جمعیت مسلمانان سنی مذهب هستند. از چهار دهە پیش با تشکیل جمهوری اسلامی در ایران و بە دنبال آن از بین رفتن رژیمهای نیمە سکولار در کل منطقە انواع و اقسام حکومتها و گروەهای اسلامی تندرو شکل گرفتە و جایگزین آنها گردیدەاند. جهل و خرافە، بیرحمی و خشونت، جنگ و ترور و کشتار شهروندان، عدم تحمل یکدیگر و مجازات دگراندیشان، دامن زدن بە اختلافات فرقەای و زن ستیزی و بی قانونی و هرج و مرج و فقر گستردە و انبوهی از معضلات و گرفتاریهای فردی و اجتماعی در قالب استبدادهای دینی و گفتمان اسلامی این بخش وسیع از جهان را بە خاک سیاە نشاندە است. افراطیون شیعە پاسدار و بسیجی و حزب اللهی و حشد الشعبی میشوند درحالکیە تندروهای سنی بە دنبال طالبان و داعش و القاعدە و وهابیگری میروند. در این میان کردستان با وجود تمام سنتهای مبارزاتی و غیر مذهبی و ترقی خواهانەاش تافتە جدا بافتەای نبودە و از سالها پیش شاهد نفوذ خزندە و رو بە گسترش اسلامگرایی در میان جوانان بویژە در مناطق دورافتادە اورامان بودەایم. گزارشها حاکی است کە با نهایت تاسف و شرمندگی فرد یا افرادی از تروریستهای دیروز در تهران کرد تبار و وابستە بە داعش بودند. چە دردناک است واقعا درحالیکە کردها قربانیان اصلی توحش آدمخواران داعش در کل منطقە بودە و جهانیان از چند سال پیش شاهد نبردهای جانانە و تاریخی کردها در کوبانی و دیگر مناطق بودەاند اکنون بە گونە دیگری مورد بحث قرار بگیرند. چە بیشمار جانهای عزیز و پرشوری کە برای درهم شکستن تروریسم اسلامی فدا شدەاند. بدون حضور و پایمردی کردها شهر موصل نمیتوانست از لوث وجود داعش پاک شود و هم اکنون و در همین لحظات نیز نبرد خانە بە خانە یگانهای مبارز کرد سوریە برای تار و مار ساختن داعشیان در رقە در جریان است. یکی از احزاب کردستان ایران گویا سە سال پیش با ذکر نام نسبت بە تبلیغات و یارگیری برای اسلامگرایان داعش در روستاهای اورامان و شهرک جوانرود هشدار دادە بود. نام یکی از آنها جزو تروریستهای بە هلاکت رسیدە دیروز آمدە است. بارها میشنیدیم کە از این دست فعالیتهای سلفی گری از مدتی قبل در جریان است ولی جمهوری اسلامی تا زمانیکە آنها را همسو با خودش و در جهت مخالفت با احزاب کردستان ارزیابی میکرد علیرغم هشدارها از کارشان جلوگیری نمیکرد. در بلوچستان هم چنانکە میدانید جریاناتی مانند جنداللە وجود داشتەاند. تمام این گرفتاریها از دخالت دادن دین در سیاست و کشورداری سرچشمە میگیرد. با شرکت در انتخابات بی معنی و جا بە جا ساختن آخوندها از این مقام بە آن مقام دردی دوا نمیشود. متهم ساختن یکدیگر و ایجاد حساسیت و دامن زدن بە مسائل قومی و مذهبی کار را بر ما خرابتر خواهد کرد. تنها سکولاریسم و دمکراسی خواهی میتواند یکپارچگی ما را بە همراە داشتە باشد. بە جای انکار باید واقعیتها را آنگونە کە هستند دریابیم و چارەجویی کنیم. نە آنها را نادیدە بگیریم و نە زیادی پر و بال دهیم و از کاهی کوهی بسازیم.

http://www.tribuneiran.org/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B...

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تمام این گرفتاریها منشا اش بی شعوری حاکم بر ساختار فرهنگی ملت های اسیر در دست حاکمیتی تمامیت خواه هست که خود عامل تقویت کننده این بی شعوری بخاطر سود حاصله هست.بی شعوریی که دامن پوزیسیون و اپوزیسیونش را گرفته و هیچ کدام از گروه های خود خوانده تولرانس و جنبه یک بحث اکادمیک منصفانه را ندارند و اخرین سلاحشان توصل به خشونت های کلامی و فیزیکی هست .نا گفته پیداست که گل سر سبد و روشن فکران این ملت ها ذره ای درک و شعور تفکر منطقی ندارند چه اگر غیر از این بود در طول زمان موجودیتشان کوچکترین دست اوردی کسب می کردند.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود می فرستم به شما آقای دکتر گلمراد مرادی؛
مرادی گرامی , اصلاً و ابداً اینگونه فکر نمی کنم که شما خواهان تغییر نظرات سیاسی من هستید . برای رسیدن به یک جامعۀ سالم و نرمال و همزیستی مسالمت آمیز کنار یکدیگر، ما همواره باید پذیرای نقد همدیگر باشیم و خود را مبرا از خطا ندانیم.
در ضمن هرگز نمی توانم عطش خواندن داستان کوتاه و رمان را از وجودم پاک کنم، و عاشق خواندن مقالات ادبی نیز هستم . اما هرگز این استعداد را در خود نمی بینم که در این عرصه دست به قلم ببرم.
مرادی گرامی , مردم ایران با این حاکمیت ضدبشری سر سازگاری ندارند و آزادی و بهروزی و رفاه خود را تنها و تنها در سرنگونی این رژیم و برقراری آزادی و حاکمیت مردمی می‌دانند. من نیز تا آخرین نفس و قطره خون برای رهایی خلق در زنجیر ایران از چنگال خونین این آخوندهای پلید مبارزه می کنم.
یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ
یا او سرما به دار سازد آونگ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی گرامی با درود . هدف من این نیست که نظر سیاسی شما را تغییر دهم، ولی مایل هستم بدانم چرا از این قلم پر توان و چیره خود در نوشتن مقالات ادبی و یا داستان کوتاه و یا رمان استفاده نمیکنید؟ بر این باور هستم که استعداد ادبی شما مانند بسیاری از ایرانیان درون و برون مرز قربانی اهداف پوچ مبارزه طبقاتی و دشمنی با این دین و آن دین و باور های سیاسی شد. من به هیچ روی عشق عدالت در آدمی را نفی نمیکنم، ولی عدالت چکشی و دستوری را برنمی تابم .نسل ما متاسفانه قربانی همین عدالت حزبی و فرمانها و سازمانی و غیره شد و از زند گی روزمره محروم و با همه چیز برای همیشه قهر کرد. آموزش سیاسی در کشور ما صفر و بویژه آموزشهای حزبی در کشور ما حاصلی جز نفرت و جنگ و در بدری و دروغ و دشمنی با نوع بشر و هموطن خود نداشته است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نادر خان! منظورتان از دمکراسی چیست؟ ممکن است کلمه دمکراسی را برای مردم و ملل جغرافیای موسوم به ایران توضیح دهید؟ سؤال دوم اینکه منظورتان از اقوام یا قومهای ایران چیست؟ آیا از نظر شما 35.000.000 مردم آزربایجان قوم است؟! آیا خودت هم قوم هستی؟!
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود به هموطن گرامی آقای دکتر گلمراد مرادی.
آقای مرادی ، مقالۀ آقای هدایتی منحصراً در خصوص سنی مذهبان ایران بود و نظر من نیز دررابطه با مطلب بالا بود. آقای مرادی ، ابتدائی ترین حقوق همۀ اقلیتهای مذهبی و غیر مذهبی (آتئیست ها و ناباوران به دین و مذهب) از سوی این آخوندهای پلید زیر پا گذاشته می شود. رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی یک رژیم آپارتاید مذهبی است. در ایران "ستم مضاعف مذهبی" از سوی حاکمیت پلید آخوندی وجود دارد . در ایرانِ تحت اشغال این آخوندهای پلید، هموطنانی که شیعه مذهب نیستند تحت ستم مضاعف و آپارتاید مذهبی رژیم قرار دارند و انواع تبعیضات سیستماتیک و ظلم و ستم را تحمل می کنند.هیچ یک از پیروان اقلیت‌های مذهبی و غیر مذهبی در رژیم پلید جمهوری اسلامی به‌عنوان یک شهروند از حقوق اجتماعی و دینی و سیاسی مساوی با سایرین برخوردار نیستند. در ایرانِ تحتِ اشغال آخوندهای پلید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر هم میهن گرامی بهمن موحدی، نازنینم عمر این جناینکاران بلوفگو دارد به پایان می رسد. علاوه بر این رژیم فقط سنی ها را که بیش از 20 میلیون فقط دایران اند، سرکوب نمی کند، بلکه ابتدائی ترین حقوق همه مذاهب اقلیت دیگر را زیر پا می گذارد. مانند یارسانیان، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان، بهائیان و تصوف حتا شیعه را سرکوب می کند. این رژیم باید برود و مردمان ملتهای ایران باید آگاه شوند. من خشم مردمان ملتها را می فهمم، اما درد ما با توهین و فحش دادن درمان نمی شود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام. بنظر من خود اپوزیسیون شکست خورده و تکلیفش با خودش مشخص نیست از یک طرف تحریم می کنند و از طرف دیگر می روند رای میدهند اینها یک مشت فرصت طلب بی خاصیت هستند که هیچ اعتمادی بهشون نیست.همیشه خبرهایی در موردشون که با رژیم زد و بند دارند منتشر میشد من باور نمیکردم اما اینبار اینها کاملا ماهیت پلیدشان را نشان دادند.البته همه ی اپوزیسیون نه تنها یک عده ی خاص.چون همه اینهایی که رای دادند قبلا مخالف سرسخت رژیم بودند و حالا بهش رای دادند به بقیه هم اعتمادی نیست که اینطور رفتار نکنند
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سران مادون حیوان رژیم جمهوری اسلامی در طول حاکمیت سیاه و ننگین شان از ملاخمینی خون آشام تا خامنه ای جلاد، سعی كرده اند با تحقير نمودن و تهديد كردن هموطنان سنی مذهب مان و ترور كردن بزرگان آنها، آنان را از سر راه بر دارند و به عناوين مختلف سرکوب کنند و هموطنان سنی مذهب را به سمت و سويی سوق دهند كه خواستۀ رژيم است.
هموطنان سنی مذهب در ایران، شهروند درجه دوم محسوب می شوند و در معرض انواع تبعیضات و آزار و اذیت ها قرار دارند. این سیاست های ظالمانه و سرکوبگرانه علیه سنی مذهبان ایران از دوران شوم قزلباشان صفويه بر جای مانده و فرزندان صفويه ( رژیم آخوندهای پلید حاکم بر ایران) مجری آن بوده و هستند.