رفتن به محتوای اصلی

معنی نام اورمیه : ÖZ YURDUM ; UR-MU
16.03.2017 - 02:52

 

مقدمه

مناطق زندگی اتصالی زبانها و تمدن آنها:

-مردمان اتصالی(التصاقی) زبان از مرزهای چین تا کوههای اورال-آلتای، از آنجا تا دریای Kasbı( خزر)
و بین النهرین ، خاورمیانه ، ایران امروزی و هندوستان( دراویدیها)، پراکنده بودند. بدون اشاره به سرخ پستان آمریکا.

مردمان اتصالی زبان در جهان باستان تمدنهای سومر، ایلام، ماننا و اورارتو و لولوبی و غیره را در منطقه ی ما آفریده اند.

- آذربایجان تمدنهای لولوبی -قوتی، ماننا، اورارتو، کاس بی و سومر و غیره را دیده و تجربه کرده و برخورد داشته است.

Missing media item.

تپه ی حسنلو-سنگ لاجورد-هزاره ی یک ق.م. 

 

-شهر اورمیه  از شهرهای مهمی ست که در مرکز برخورد این تمدنها بوده است. سومر و ایلام و متانی و اورارتو و کاسبی در اطراف آن و خود لولوبی و قوتی ها و مانناها  ساکنان اصلی منطقه ی آذربایجان و به خصوص آذربایجان غربی و مرکز آن شهر اورمیه  بوده اند. اطراف دریاچه ی اورمیه نقطه ی تلاقی این مردمان بوده است.

- تپه های تاریخی زیاد اورمیه  و اشیای بیرون آمده از آنها قدمت شهر را به دوران سومرها می رسانند.« ...این تپه ها مانند گوی تپه [ نزدیک اورمیه] در عصر انئولیت(سنگ-مس) و مفرغ مسکون بوده اند. رئیس نیا، آذربایجان در سیرتاریخ. ص. 138»

-کاوشهای باستانشناسی تاکنونی نشان داده طبقه ی زیرین گوی تپه ( تنها در یک کاوش) که مسکونی بوده مربوط به 4 هزارسال ق.م. است.(منبع پیش .رئیس نیا ص.142 )

-و طبیعی ست که مردم برای محل سکونت خود نامی داشته باشند. برای کوهها، رودها و دریاچه و قلعه ها و غیره.

 

Missing media item.

 Anubani, König der Lullubi. Das Relief befindet
sich in der iranischen Provinz Kermānschāh

منبع عکس: ویکی پدیا.

موقعی که سومریها ( 5000 تا  4000ق. م. )تمدن خود را پایه ریزی میکردند از « دولت آشور-هزاره ی سوم ق.م.» خبری نبود. حتی اکدیها و شهر بابل هم  اسم و رسمی نداشت. طبق نوشته ها اولین سکونتها در منطقه ی میان رودان به 11 هزارسال ق.م. میرسد. دولت آشور در هزاره ی سوم تشکیل شده است.

- از سیر حرکت سومریان و دیگر اقوام به منطقه پیداست که  آذربایجان در این مسیر از همان دوران توسط اتصالی زبانها مسکونی بوده است.
منهای موضوع غارنشینان در کوههای اطراف .

-سارگن دوم که به اطراف دریاچه ی اورمیه لشگر کشی کرده در سالهای 705-722 ق‌م. امپراطور آشور بود. و همینطور آشور بانی پال( 669-631 ق. م.)

- سارگون دوم و آشور بانی پال وقتی به منطقه  وارد شده اند که مردم صاحب قلعه و شهر و زندگی و تمدن خاص خود بودند. و طبعاً به هر چیز نامی داشتند .

 منطقه ی اطراف دریاچه ی اورمیه را  قبایل لولوبی -قوتی و مان( بعد ها اتحادیه ی ماننا) و کیمردی و مانند اینها تشکیل داده بودند. طبق نوشته ی رئیس نیا زبان منطقه هم زبان  لولوبی-قوتی بود. ( کتاب رئیس نیا بخش زبان).
آثار باقی مانده از زبان این قبایل  نشان میدهد که با زبانهای اتصالی دیگر پیوند و نزدیکی داشتند. ازجمله سومری، ایلامی و هوری. یعنی زبان قبایل کوموردی، لولوبی، قوتی، ماننا ها  اشترکات زیادی باهم داشتند.

 Missing media item.

 معنی نام اورمیه:

Armaid,Armeid,Urmete,Urmiate

-------------------------

کلمات بالا که توسط سارگون دوم و آشوربانی پال استعمال شده مربوط به نام قلعه و شهری ست که در اطراف دریاچه ی اورمیه قرار داشته است.
و به احتمال زیاد Urmete همان نامی ست که امروزه به شهر اورمیه اطلاق میشود. میکوشیم معنی کلمه را تا حدی روشن کنیم:

املاء کاتبان سارگون و بانی پال: 

وقتی سارگن دوم و آشور بانی پال به منطقه ی اورمیه لشگرکشی کردند، نامهای دو محل را چنین قید کرده اند: البته در منبع رییس نیا:

سارگن دوم: دژ شکوهمند«  آرمئدArmet , » را گشودم.( ص1036 رئیس نیا منبع قبلی).
آشوربانی پال : شهر مستحکم  اورمیته Urmeiate را محاصره کردم. در منابع دیگر Urmete قید شده.

نامهای Armait,Urmeiate,Armedهمه اشاره به یک محل است(1036ص. منبع قبلی)

سارگن  اشاره به قلعه ی شهر میکند. اما آشور بانی پال به خود شهر اشاره کرده و نام آنرا قید نموده است.

Missing media item.

سکه ی تاریخی -گوی تپه . منبع مجله انترنتی اورمیه

 

در منبع دیگر به نوشته ی دیگری: 

[PDF]VOLKSTUM UND STÄDTE DER MANNÄER

:Rainer M. Bohmer

اینجا:

نام شهر را به دو شکل و با دوگونه تلفظ آورده اند:

Armaid,Armeid

Urmete,Urmiate

(SargonII: Armid; Luckenbill a.O.$$ 10,56)

Assurbanipal :Urmete  Streck a.O.100/10 ,Luckenbill$$ 10,56
 ص 15

Boehmer:Volkstum u. Stäte der Mannaäer

 

در ص 20 نویسنده با استناد به منابع دیگر-توضیح شماره 70- تاکید میکند -مثل رییس نیا-که همه ی این نامها به یک محل اشاره میکنند. با مثالهایی که از تلفظ مختلف نام شهرهای دیگر ذکر میکند. ضمنا در کنار Urmete نامهای دو شهر دیگرنیز قید شده: Izirtu و Uzbia که در نزدیکی دریاچه هدف حملات بانی پال و سارگون دوم بوده اند.

نوشته ی خود کاتبان آن دو شاه و یا عکس و دست خط مترجمان امروزی گیرم نیامد. میخواستم خود نوشته ی کاتبان و دست خط مترجم را ببینم. ودرستی  قرائت و ترجمه را امتحان کنم. متاسفانه در حال حاضر مجبوریم به همین قرائت بسنده کنیم و « کپی را برابر اصل فرض کنیم».

 سارگون دوم به زبان خودش:

Keilschriften texte Sarugons: H. Winckler

195/296صفحه
61. a-duk (mahazu) I-zi-ir-tu i-na isati as-ru-up ma (mahazu)
Zi-bi-a (mahazu) Ar-ma-id ak-su-[ud Ul-lu-su-nu (matu)
Ma-an-na-ai

ترجمه:
61. Izirtu verbrannte ich, Zibia und Armaid eroberte ich.
da Ullusunu von Man.

------------

 

منظور از نقل این قسمتها مقایسه ی نامها در متن اصلی و ترجمه است. 

اسم را به صورتهای مختلف تلفظ کرده و نوشته اند. هم در اصل متن های باستانی و هم در ترجمه های امروزی:

 سارگون دوم :

41. a-ka-mu gir-ri-ia i-mur ma mahazu-us-su us-si ma
ina pu-us-rat sadi-i mar-si a-di-ris u-sib (mahazu) I-zir-tu
mahaz sarru-ti-su (mahazu) I-zi-bi-a (mahazu) Ar-mi-id

 

----ترجمه ی آلمانی:

41. sah das - - - - -meines kriegszuges, verliesz
seine stat und setzte sich in der verborgenheit des unzugänglichen
gebirges furchtsam fest. die stäte Izirtu, seine
haupstat, Izibia, Armid,

چگونگی تلفظ نام شهر:

dür و Ar در زبان آسوری معنی «شهر» میدهند.

 یعنی سارگن دوم میگوید قلعه ی شهر med را گشوده است. کلمه ی Ur به Ar برگردانده شده . Ar-med

در متن آشور بانی پال کلمه ی شهرUr، توسط کاتبان به آسوری ترجمه نشده، و خود واژه ی Ur حفظ شده و Ur-mete قید نموده اند. یا Ur-meiate . که به علت تلفظ و خوانش به دو صورت نوشته شده است. نتیجه اینکه کلمه Ur قسمت اول نام محل را داریم.

برای رد احتمالات:

 dür,Ar,ur در آسوری :

dūr:

قلعه Ctiy, Castle

Ar:

Citi شهر

 ولی ur در زبان آسوری به معنی سگdog است:

هرگاه آسوری ها Ur را به معنی شهر نوشته اند بدین معنی ست که همان واژه ی سومری را به کار برده اند.توجه به این نکات نشان میدهد Ur درUr-mete همان کلمه ی سومری ست که حفظ شده  و متعلق به خود محل می باشد.

med  یا metیا meteمساوی  meiate و maitاند. خوانش و تلفظ گوناگون از یک نام یا بخش دوم آن است.

در زبان سریانی « آب» را mayo   و شهر را mditho و جمع شهر ها را   mdinothoگویند. در حقیقت شکلی از مدینه و مداین است. و آب نیز مایو گفته میشود. نه « میاه» . یعنی med  یا metیا meteو  meiate و mait نمیتوانند « مایو» یا « میاه» باشد. در همه ی اشکال خوانش و تلفظ صدای « t»وجود دارد ، در صورتی که در مایو و میاه این صدا غایب است. مایو و میاه ربطی به med  یا metیا meteیا  meiate و maitندارند.

شهر و قلعه  پیش از دو شاه مذکور وجود داشته و نمی تواند نام گذاری آسوری ها باشد .

و حتی حالت تغییر دادن نام توسط آنها نیز درست نیست. چرا که در نوشته ی کاتبان آسوری تغییر دادن اسامی شهرها ضمن ذکر نامهای قدیمی آمده است. در دوران همین شاهان.
یعنی هرگاه میخواستند نام محلی را عوض کنند با ذکر نام اصلی قید کرده اند. این شاه که محاصره ی قلعه و شهر را نوشته اند اگر نام شهرها را عوض میکردند حتما قید میشد چنانکه در جاهای دیگر اینکار را انجام داده اند.

بخش دوم اسم:

 کلمات Urmete,Urmiate را نتیجاً اساس قرار میدهیم. چون Ar ترجمه آسوری ur است و نه اصل کلمه. که Urباشد. meteو  miateنیز دو تلفظ از یک بخش اند ، که  ,mete, miat و  maid, meid,نیز همین شرایط را دارند.

اما این بخش دوم کلمات از کجا آمده اند؟

جواب روشن است. از جایی که Urآمده . یعنی منشاء بخش دوم با تلفظ های مختلف همان منشاء Urاست. که در یادداشت کاتبان دو شاه و در ترجمه ی امروزی به شکلهای مختلف ظاهر شده اند.

منشا اور کجاست؟ زبان ساکنان منطقه. ماننا و لولوبی، قوتی، هوری، سومری و ایلامی . به خصوص لولوبیها و قوتی ها که اتحادیه ی ماننا را تشکیل داده بودند، در منطقه ی اطراف دریاچه ی اورمیه ساکن بودند.
این زبانها همه در یک گروه اتصالی قرار دارند و بقایای آنها در اسامی مختلف نشان دهند ی پیوند و نزدیکی آنهاست. در حد زبانهای مختلف همپیوند و احتمالا در برخی قسمتها در حد لهجه های مختلف یک زبان. ریشه ی بخشی از لغات این زبانها و نامهای مختلف در زبان سومری به خوبی قابل تشخیص است. مثل Lu در نام لولوبی. و غیره. 

همانطور که بخش اول نام شهر Urدر زبان سومری وجود دارد و به معنی شهر یا محل سکونت است ، بخش دوم اسم mete نیز در همین زبان و جود دارد و به معنی « ONE'S OWN» در انگلیسی ست. یعنی « خودم، از آن خودم» .
Mete [ONE'S OWN] wr. Me-te; Ni2-te "eigene" Akk. Ramānu

منبع :فرهنگ سومری

http://psd.museum.upenn.edu/epsd/nepsd-frame.html

Mete در ترکی کنونی öz,özümüzün; özümün  یا  özümüzünkiمعنی میدهد که انگلیسی آن ONE'S OWN است.
و آلمانی آن « eigene» .  با مفهوم جمع و مفرد یعنی :

Ur-mete: öz-şəhərim: doğma şəhərim: doğma yurd-um

 

Mete سومری

به شکل met   و متا در نام اتحادیه ی طایفه ای -دولت -همان عصر که « متانی» بود و در نام  mad  که طایفه است ،  با تبدیل شدن د به ت وچود دارد. که بعد ها به نام یک اتحادیه تحت نام « ماد» پا به عرصه ی تاریخ گذاشت.
کلمه ی mete در نام دهات و اشخاص تاکنون نیز در آذربایجان موجود است. این واژه در سیر تاریخ خود به نام شخص و طایفه و اتحادیه تبدیل شده است. همانطور که نام اولین شاه قوتی ها « ایمتا مته» بود. نامهای قدیمی که از فرهنگ سومر و قبایل اتصالی زبان مانند آن مشتق شده اند اکنون نیز وجود دارند؛ مانند « دانقیر- آلو» که روستایی ست در اورمیه:« دانقرالو، روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه. دهستان باش‌قلعه . جمعیت این روستا بر اساس سرشماری سال 13585، 208 نفر (62 خانوار) بوده است. منبع ویکی پدیا.

دانقر یا دانقیر dan-gir : در سومری din-nger  است.

ریشه ی کلمات met، meta,، mad ، همان کلمه ی mete در سومری ست. که بعد ها به اسم خاص تبدیل شده و با تلقظ های مختلف مورد استعمال قرار گرفته است.

در این رابطه واژه ی زیر در سومری قابل توجه است:

mada 
mada [LAND] wr. ma-da; ma "land, country; earth, land" Akk. erşetumātu

---

Missing media item.

جام طلایی - تپه حسنلو - حدود هزاره ی یک  ق.م.

me  در me-te

در زبان سومری

meضمیر ملکی اول شخص جمع=ما

می باشد.و  te  آنرا  به مفهوم « از آن خودمان یا خودم » تبدیل کرده است.

mu= مال من
Ur-mu= شهر من
----
me=ضمیر ملکی اول شخص جمع=ما
lu-gal-mu=شاه من
سومریdu-mu=کودک من uşağ-ım
سومریdam-mu=زن من qadın-nım
نخست اسم، بعد وند ملکی آمده . مثل ترکی
ma=mu=مال من

Ur-me= شهر ما

---

mea 
mea [WHERE?] wr. me-a; ma6; ma-a; ma-a-a "where?, whither?" Akk. aliekia

این واژه ی سومری به معنی «کجا و در کجا » استعمال شده و ربطی به « مایو و میاه» آسوری ندارد.

رئیس نیا در « آذربایجان درسیر تاریخ » نوشته: منابع آشوریها ماننا را "کشور مآت ماننایی» ( قبایل ماننایی) نامیده اند."ص196

کلمه ی « مآت» گویا به معنی « قبیله یا قبیله ها» درک شده است.

----

Matiکی؟ و meat راهبه و عدد صد است. در آسوری و اکدی.

meat سومری:
meat [100] wr. me-at "100" Akk. me'atu

----

Ur-me

Ur-mu

Ur-mi

----

کلمات Ur-me-te ,Ur-mi-ate به Ur-mi-yə و Ur-mi-ye

تبدیل شده و به صورت کوتاه Ur-mi و Ur-mu استعمال شده اند.

تغییر  iبه u در ترکی رایج است. یولی و یولو.yoli,yolu

در جهان باستان نیزu از زبان اکدی به سومری وارد شده است.
----

اینجا به تلفظ های رایج اسم توجه کنیم. شکلهای UR-MU و UR-Mİ

اساس اسم را تشکیل میدهند و از طرف مردم و فرهنگ شفاهی به کار برده شده و میشوند.

در فولکلور و ادبیات کتبی، اورمو و اورمی پایه ی تلفظ های مختلف است.

Urumiyə, Urmiye,Urmi , Urmu

Ur-miy-yə

Ur-miyə

Uru-miyə

Ur-miye

 

با تلفظ بخش دوم اسم،  این تصور را پیش آورده اند که miye وmayo یکی هستند و

Mayoنیز همان  meiate و maitاست. پس به معنی آب است و معنی کامل اسم نیز "شهرآب" است.

در صورتی که تصوری نادرست است.

تلفظ درست اسم شهر، امروزه  Urmi یا Urmu  است.که در جمله به پسوند یا شکیلچی متصل میشوند.

 Missing media item.

تپه ی حسنلو . منبع : فردا نیوز

 

Düyü-Dügi-Düyi

عبارت : اورمی دویی سی Urmi düyisi

یا اورمو دویو سو Ur-mu düyü-sü

برنج اورمو یا اورمی

به برنج آش معروف بود و  در گذشته میکاشتند. اصطلاحی ست در فرهنگ مردم منطقه.

بیزیم دیل اورمو دیلی- bizim dil Urmu dili

زبان ما، زبان اورموست. جمله ایست از « هب سنه» شعر فولکلوریک کودکان دوره ی خان خانی.

مثالهای زیادی در مورد شکل صحیح  بخش اول کلمه وجود دارد. بخش دوم پسوند است .

شکیلچی ye;yə;yyəاز کجا آمده اند:

اگر Urmi را استعمال کنیم

در جواب سئوال : به کجا میروی؟ در لهجه های مختلف جواب میدهیم( بدون توجه به شکل درست یا غلط). حالت صحیح در قسمت تکمیلی آمده :

Urmi-yə gedirəm

Urmi-ye gedirəm

Urmi-ya gedirəm

Urmi-yyə-yə gedirəm

هارالیسان: اهل کجا هستی؟

Ur-miy-yə-li-yəm

----

در مورد استعمال Urmuنیز داریم:

Urmu-ya gedirəm

Urmu-lu-yam

--------

تلفظ Uru-mu نیز هست. که بستگی به لهجه ی افراد و طایفه ها و شهرها و دهات دارد.

گاهاً هم بجای اورمو یا اورمی نام شهر را با h تلفظ میکنند: Ur-miy-yəh

اما همانطور که در بالا آمد در فرهنگ مردم دو تلفظ اورمو و اورمی URMU,URMİجا افتاده است.

وند های مورد اشاره در بالا به هنگام استعمال جملات به  Urmiچسبیده اند و بعدها جز خود اسم شده اند:

Urumiyə, Urmiye

ma=mu=مال من

Ur-mete:Ur-mu: öz-şəhərim: doğma şəhərim: doğma yurd-um

----

بخش تکمیلی

در زبان شاهان مذکور، آسوری باستان:
----
مو: آب
می : جمع آبها
mu آب
آبهاwasser. pl. mi
----
milu سیل

منبع: DIE
KEILSCHRIFTTEXTE SARGONS

در عربی:
--------
میت : مرده
ماتَ: مرد-بدرود زندگی گفت
----
ماء
لغت‌نامه دهخدا:
ماء. (ع اِ)(از «م وه ») آب که می آشامند. ج ، امواه و میاه . (ناظم الاطباء). آب . همزه در آن بدل از هاء است ؛ ماءة و ماه مثل آن . اصل آن موه [ م َ وَ / م ُ وَ ] و مُوَیهَة مصغر آن . یقال عندی مویه و مویهة. ماءة مؤنث آن . (منتهی الارب ) (از آنندراج ). آب . (ترجمان القرآن ). ماءة. ماه . آب . ج ، امواه و میاه . (مهذب الاسماء). جسم رقیق مایعی که حیات هر نموکننده بدان وابسته است . اصل کلمه مَوَه است و واو به سبب متحرک بودنش بعد از فتحه به الف قلب شده است و هاء به همزه بدل شده و اسقنی ما به قصر هم شنیده شده است . مصغر آن مُو.

در املاء منسوب به شاهان آشور:
Ar-ma-id, Ar-me-id , Ar-mi-(i)d, Ur-mi-ate, Ur-me-te

بخش دوم اسم که پر رنگ نوشته شده : میتواند میت ؛ مئد  تلفظ و خوانده شود. نه مو یا می. که به معنی آب هستند.
کسانی که معنی آب را استنباط می کنند، مو و می را پایه قرار میدهند.  ولی mu اینجا وجود ندارد. و mi می نیز.
 mi  وma  دارای وندهای te ؛ ate  ؛ id هستند. یعنی 5 املاء بالا نمی تواند همان می و مو باشد که به معنی آب است. اینجا اشکال شباهت سازی ست.

- اگر به معنی آب باشد ، یعنی اینکه « اسم قبلی شهر» را ترجمه کرده اند. در صورتی که اسم ترجمه نمیشود و این شاهان اسامی دیگر را نیز ترجمه نکرده اند تنها تلفظ «اسم اصلی » فرق میکند.  کلمه ی شهر میتواند ترجمه شود. اور را آر نوشتن قابل درک است. که آر هم شکلی از اور است. و معمولا اور را که جز اسم شده نیز ترجمه نمیکنند.
این خوانش از حط میخی لوحه ها لازم است بازبینی شود.
- نام گذاری  شهر بدون قید این عمل و عدم ذکر نام قبلی قابل درک نیست . در جایی که  این شاهان اشاره به نام گذاری و ذکر نامهای قبلی کرده اند. ( اگر این عمل واقعا در لوحه قید شده باشد و ترجمه ی جعلی نشده باشد- که نوشته شده آمده است. رجوع شود به نوشته های کوتا دوشاه مذکور.)
- بر این مبنا ، عمل به اینکه « تلفظ اسم اصلی » را به زبان و لهجه ی خود قید کرده اند منطقی به نظر میرسد. اساس کار این مقاله نیز بر این پایه است. 
- در هرحال دست کاری در بخشی از  نامهای تاریخی توسط «کاتبان و ماتحان و مترجمان» امروزی موضوع قابل تحقیقی ست و ضروری. 

برای تشخیص سره از ناسره لازم است اصل خط میخی در دسترس باشد و از نو باز بینی و ترجمه شود. متن ترجمه های تاکنونی قابل اعتماد نیست. 

 در ویکی نوشته اند:

اور در زبان آشوری به معنای شهر است (همان واژه‌ای که در نام اورشلیم (شهر آشتی) هم وجود دارد) [ اور واژه ی آشوری نیست بل سومری ست] و میه به معنای آب است (هم‌ریشه با مآء عربی) [ میه، نه،  میّه است mi-yyə و آنهم به معنی آب نیست yə  به معنی به طرف و به سوی است. وند اتصالی ترکی ست که جزء اسم شدهمی و اورمیه یا ارومیه در زبان آشوری به معنای «شهر آب» است.fa.wikipedia [ شاهان آشوری اسم نساخته اند ، اسم قبلی را نقل کرده اند. ]

 

اشکال سه گانه ی اسم شهر در ترکی آذربایجان :
(Ur-mi-y-yə; Ur-mu ; Ur-mi(e

چگونگی پدید آمدن تلفظ Ur-mi-y-yə

Ur-mi
لهجه ی mi
yyə-

یکی از دو لهجه ایست که از باستان زمان در میان مردم وجود دارد و لهجه ی دیگر گفتیم mu میباشد.

وقتی Urmiاساس قرارگیرد در جواب «کجا میروی» گفته میشود : Ur-mi-yə به اورمی، به طرف، اورمی. یا با وند ya تبدیل به Urmi-ya میکنند. به علت لهجه.
وند yə از اینجا پدید آمده و بعد ها جز اسم شده است. و Urmi به صورت Urmiyə در آمده است. وقتی هم خود اسم Urmiyə اساس اشاره قرار گیرد y تکرار شده باز
yə به اسم اضافه میشود: 
Ur-mi-y-yə-yə
 و Ur-mi-y-yə تبدیل به اسم شهر میشود. 
این تلفظ ها از قانون آهنگ در ترکی تبعیت میکنند.

مثال لهجه ی دیگر در پایین آمده است.

اجزاء ثابت و متغیر اسم :

(Ur-mi-y-yə, Ur-mu ; Ur-mi(e

این کلمات از 3 بخش درست شده اند: بخش اولUr و دوم(mu,(e, iثابت و بخش سوم متغیر . که شامل وند ها ست. وندهای متغیر را  X مینامیم. از سوی دیگر داریم :
Mu=mi=me=ma
با توجه به زبان سومری که پایه ی نام اصلی ست و نه آسوری، که کار انتقال اسم اصلی را به عهده دارد.
 موصوع را در فرمول زیر گرد میاوریم : 

UR-MU-X =اسم شهر

 بخشهای «ثابت» اسم  ( دو بخش اول و دوم )هنگام استعمال اشکال «سه» گانه ، در زمان حاضر ، عبارت اند از:

-Ur-mu
-Ur-mi
-Ur-me
این اجزا ثابت ، در املاء دو شاه آشوری نیز وجود دارند. mu و ma ( من) در سومری مساوی هستند ؛ و Ar آشوری هم Ur سومری است.

در املاء منسوب به شاهان آشور:
Ar-ma-id, Ar-me-id , Ar-mi-(i)d, Ur-mi-ate, Ur-me-te

اجزاء ثابت اینهاست:
(Ur-mu(ma
-Ur-mi
-Ur-me

نتیجه : اجزاء ثابت اسم، تاریخی اند . به زمان « لولوبی-قوتی» مربوط اند. منشاء آنها نیز زبان این مردمان است. که توسط کاتبان دوشاه قید شده اند. اشکال سه گانه ی تلفظ ، در املاء منعکس شده . منشاء سه گانگی، زبان یا لهجه های « لولوبی-قوتی» ست. با توجه به نزدیکی آنها به زبان سومری . یکی از این زبان یا لهجه ها ، اسم را با وند (me(mi و دیگری با (mu(ma تلفظ میکرده اند. این خصوصیت بعدها به زبان ترکی امروزی به ارث رسیده است.  دو Urmu,  Urmi میتوانند یادگار این قضیه باشند.
در ترکی آذربایجان دو لهجه ی mu ;  mi یا li ; lu معروف اند: oğli; oğlu 
این خصوصیت دو لهجه ای،  باستانی ست . زبان « لولوبی-قوتی» نیز از آن برخوردار بوده اند. این خصوصیت موجب شده ما کلمات را به دو شیوه بیافرینم و جمله سازی کنیم. 
----

وندها در بخش دوم اسم ، به یک معنی هستند: mu= من ؛ در زبان لولوبی-قوتی و سومری .
گفته ایم  mete را به جای me =mu نوشته اند و برابر است،  پس:
Mu=mi=ma=me

MU =mete =maid =meid =-miate

MU=mete= özümün=özümün-ki

یعنی ate=id=te=امروزه در ترکی با ki برابر است.

وند یا وندهای امروزی اسم کدام اند؟

(Ur-mi-yyə ; Ur-mu ; Ur-mi(e

خود اسم با دو بخش« تاریخی و کهن Ur-mu »رایج است و تنها پسوند اتصالی جدید، yyə- است .

تلفظ اسم 
----
- تلفظ فارسی و حکومتی رایج : اُرومیّه = اورمییه: Ur-u-mi-yye
بدون توجه به زبان خود مردم و با توجه به زبان فارسی انتخاب شده است!
جهت شنیدن این تلفظ رجوع شود fa.wikipedia

تلفظ مردم ترکی زبان آذربایجان سه گانه است :
(Ur-mi-y-yə, Ur-mu ; Ur-mi(e
-تلفظ بخشاً رایج در پاره ای از زبانهای اروپایی مانند انگلیسی : Ur-mi-a
---
تلفظ در آذربایجان و خود شهر(ترکی):
اورموUrmu، اورمیUrmi، اورمیّهَ (اورمییهَ ) Ur-mi-y-yə
---

گرفتن پسوند های اتصالی هنگام استعمال اسم شهر، در حالت جمله سازی:

در جواب کجا، به کجا، در کجا ، کجا را، از کجا:
-اسم شهرشما چیست؟ (Ur-mi-y-yə ; Ur-mu ; Ur-mi(e
- به کجا میروی؟ Ur-mu-ya;Ur-mi-y-yə-yə
- در کجا دیدی؟ Ur-mu-da ;Urmi-yyə-də
- کجا را دیدی؟ Ur-mu-nu; Ur-mi-y-yə-ni
- کجایی هستی؟ Ur-mi-y-yə-li ; Ur-mu -lu
-از اورمو تا تبریز:Ur-mi-y-yə-dən) Ur-mu-dan Təb-ri-zə)

در خاتمه لازم است  توجه کنیم : برای تشخیص سره از ناسره ، و حل مشکل اسم ،  لازم است اصل خط میخی در دست رس باشد و از نو باز بینی و ترجمه شود. متن ترجمه های تاکنونی قابل اعتماد نیست. نتیجه ی این کار است که میتواند نشان دهد آنالیز این نوشته چقدر به واقعیت نزدیک یا دور است.
----

منابع:
فرهنگ سومری:

1-  http://psd.museum.upenn.edu/epsd/nepsd-frame.html

فرهنگ اکدی- آسوری

2-http://www.uacj.mx/CSB/BIVIR/Paginas/assyrian.aspx

نام محلها در دولت ماننا:

3- Volkstum und Stäte der Mannaäer

Boehmer

4-    آذربایجان در سیرتاریخ -رحیم رییس نیا

نوشته های مختصر سارگون:
5- Keilschriften texte Sarugons: H. Winckler

6- عکس نخست:  رابرت دایسون در زمان کشف جام زرین حسنلو 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.