«صفحه شما»

اصل مطلب: 

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
حکومت بی اینده ویا دیکتاتوری مخالفان نظام
داور
با سپاس از آقای کردوانی .
جان کلام را در همان چند سطر آخر میتوان یافت : یعنی همکاری همه مخالفان.بنظر من شاید یکی از علت های همکاری نکردن مخالفان نظام همین ادعای نمایندگی طبقه کار گر را داشتن باشد که همه قدرت را برای یک طبقه ویک حزب و نظام سوسیالیستی تبلیغ میکرد .در این هیاهوی انسان ستیز چپ برای رسیدن به سرنگونی نظام پادشاهی و برقراری سوسیالیسم هر گونه اندیشه برای همکاری نیروهای سیاسی برای آزادی از بین رفت .این همکاری نکردن نیروها در گروهای دینی نیز به همینگونه است یعنی حق داشتن قدرت را فقط از آن خود میداند
تعارف را کنار بگذاریم فدایی ها و سازمان مجاهدین خلق وحزب توده بزرگترین ضربات را بخاطر همین مدعی بودن قدرت برای خود به کشور ما زده اند .سد اصلی همکاری نکردن سازمانها باور به حکومت اسلام انقلابی ویا سوسیالیسم است که حتا برای بقای ایران وحفظ منافع ملی حاضر به همکاری برای
خدامراد فولادی
به کامنت قبلی ام خطاب به جناب سعیدرضا اضافه کنم: « معلمی» مثل علی شریعتی که خود را متعهد به ترویج ِ تعلیمات ِ قرآن و اسلام می دانست حتمن به آنچه درقرآن در مورد زنان- سوره نسا - گفته شده اعتقاد ِ راسخ داشت و خود را موظف به تبلیغ و ترویج ِ آن میدانست. جناب ِ سعید رضا هم حتمن با این آموزه ها در خصوص ِ وظایف ِ زنان آشنایی دارد.
خدامراد فولادی
به سعیدرضا. 1- لطفن زحمت بکشید و مقالات من با عنوان ِ «روشنفکر ِ دینی، واقعیت یاادعا» را درگوگل پیداکنید و بخوانید.2- کتاب ِ فاطمه فاطمه است از شریعتی راهم بخوانید.3-من منبع نظراتم در باره ی شریعتی را درپرانتز نوشته ام. به آن منابع مراجعه کنید.
عنوان مقاله: 
بیایید،منطقی وباحترام نظردهیم،
ع.ب.تورک اوغلی
سالام ـ آقای بی نام ،،چندین سال است ،افرادمختلفی به این سایت وارد وخارج شده اند،هرکسی به اندازه داشته چینه دان خود،خودرانشان داده ورفته است،
تعدادی نیزباپارازیت ول کردن ،فقط ذات وشخصیت خودرانشان میدهد،
مانه شیفته نامیم ونه دنبال پست ومیزوپولو.
اگرچنانچه دنبال گفتگو برای پیدا کردن راهکار یا برای روشنگری
آمده اید،یک نامی مثل چوب خشک،شبنه،جمعه،شارلاتان،لومپن
برای خودانتخاب کن،باورکن هرچه انتخاب کنی برایم ارزشمند
خواهدبود.ولی اگربهمین شکل بابی هویتی وبا کلمات درخورخود
درهرموضوعی واردگشته...
۱ـ این حقیربرای خودنامی انتخاب کرده وبیش ازبیست سال است بااین نام وارد شده نظردرست یانادرست خودرامی نویسم،
اگرکسی تنقیدی علمی ،منطقی کند،باتمام وجودپذیراخواهم بود،
ولی درصورت غیرمنطقی بودن جواب میدهم.
۲ ـ نام انتخابی من
روشنفکر- چپ
هر کسی که علیه "روشنفکر اجتماعی و مبارز چپ "تبلیغات سم آمیز کند ، سر در تربه ارتجاع، شونیسم تحزیه طلب مغول تبار، استثمار سرمایه داری، ارتجاع مذهبی، فاشیسم سلطنتی ، و کمونیسم ستیزی ضد بشری دارد.
در عصر روشنگری، مبارزه با کلیسا و فتودالیسم و شاهان دیکتاتور فاسد، از طریق روشنفکران غرب و شرق آغاز شد و دهها شهید و اسیر دادند تا جوامع قرون وسطای سیاه را پشت سر بگذارند و مکاتب هومانیسم و روشنگری و لیبرالیسم و سوسیالیسم و ملی گرا و پروتستانیسم بوجود آید.
بازماندگان ارتجاع دینی و ناسیونالیسم قومگرا و مدافعان امپرالیسم و کاپیتالیسم ، اکنون با تاخیری 300 ساله در میان اپوزیسیون ایرانی ظاهر شدند تا با دروغهای ضد چپ و ضد روشنگری روشنفکران، سرگرمی شکست 2000 ساله جوامع طبقاتی اربابانشان را توجیه کنند.
هر نیروی ضد چپ و ضد روشنفکر در کنار دشمنان خدا و خلق و مردم قرار دارد و باید افشا و ایزوله و رسوا گردد
عنوان مقاله: 
ترک اغلو
Anonymous
اگر در کاسه سر گروهی بنام روشنفکر چیزی وجود دارد باید بجای شعار های ضد ایرانی وتجزیه و ایجاد جنگ و بدبختی برای مردم ایران بدنبال راه حل برای برون رفت از دام شیطانی آخوند باشند .اگر أین چپها بجای دفاع از آخوند از کسانی مانند بختیار و آموزهای شادروان کسروی و خلیل ملکی پیروی میکردند امروز مانند اقا وخانم زندگی میکردند ونه مانند کنیز وبرده در اروپا وامریکا.اگر میخواهید افتخار ملی داشته باشید چر بدنبال گذشته نا روشن میروید .کسروی یکی از بزرگترین مبهن پرستان ایرانی است که جا دارد مجسمه آورا در هر میدان شهری برپا کنند.ا قای ترک اغلو مردم ایران فریب وعده های پوچ اسلام و سوسیالیسم را خوردند و نتیجه آنرا امروز لمس میکنند شما مردم را به چه بهشتی دعوت میکنید ؟
آنچه شما در خیال دارید در اروپای شرقی و شوروی تاریخ گذشته شده است .

عنوان مقاله: 
عمیق فکرنکنید.
ع.ب.تورک اوغلی
سالام ـ ایرانی ها نژاد واحد ندارند.درچهارچوب جغرافیای کنونی ایران ،اتنیک های مختلفی زیسته وحکومت طولانی مدتی
رادراین جغرافیا رانده اند.
اگرازقبل اسلام بگوییم، انواع واقسام ملت هاوحکومت هادراینجا
بوده اند.
سومری ها،اوراتورها،ساکاها،لامایی ها،کادوس ها، خزرها،مهاجران ومهاجمان استیپ
های شمالی، اشکانی ها، سلوکی ها،عرب،تورکمن ها،اوزبک ها،مغول ها،هندوها،افغانها،لرها،کوردها،تورکان قبچاق،گیل،تات،طالش،مازنی ها،گالش ها،روس،عثمانی،پرتقالی ، مردم ایران کنونی رانمیتوان دریک گلیم جمع کردوبدان هویت واحدی داد،
این ملل وحکومت ها با ده ،بیست نفربه این سرزمین نیامده اند.که بازهم چول خودراجمع کرده وبرگردند.
حساسیت وتعصب، ازکوری ذهن، واکنش دهندگان میباشد.
سقف تفکرخودرا بالا ببرید،
اگربااین نکاه به هرنظری و شوخی ایی برخوردکنید،باید باکل دنیا جنگ کنید.

عنوان مقاله: 
باچشمان بازبه دنیا نگاه کنید.
ع.ب.تورک اوغلی
سالام ـ درپس تصویب انقلاب مشروطه،که ایران امروزبصورت
ایالتی اداره میشده است،
آزادی های اجتماعی بصورتی مبتدی درجامعه نطفه های خودرا
شکل میداد،مجلس مرکزاین جدل هاوسهم خواهی ها درقبل
اداره مملکت بصورت فدرالیسم محل تاخت وتازروشنفکران وملاهابود.
هرکس میکروفن دستش می افتاد،آهنگ خودرامیزد،
اگرچنانچه دولت به خواسته های آنهاگردن نمی نهاد،ایادی خودرادرایالات به جان ومال مردم می اندخت.
دراصل معنی ومفهوم دموکراسی را باآنارشیسم بهم می دوختند.
نبودقوانین بازدارنده دراین آنارشیسم داخلی،وتحریک روس وانگلیس،آلمان،فرانسه وغیر،،با عوامل خوداوضاع را وخیم ترمیساختند،
حکومت مرکزی بااحترام به قوانین مشروطه دخالت دراموررا قبول نمی کرد.
ولی دراین آشفته بازارکه مصادف بااکتشاف نفت همراه بود،
روباه پیروعوامل داخلی آن درمجلس ودولت بابرنامه پیش میرفتند.
ایجادناامنی،وتربیت وتقویت عوامل استعماری،بدست دارندگان
به ناظر
این تو هستی که ناشناخته و با اسم مستعار بدلیل تعصب پان ترکی ات، ترور شخصیت میکنی و لااقل از اسامی مرسوم مغولی ات در این سایت استفاده نکردی. همنشین بهار، حداقل با اسم مستعارش بین اپوزیسیون ایرانی شناخته شده که یک مبارز منفرد ضد شاه و ضد آخوند است ولی تو از کجا آمده ای و که هستی؟ شما تجزیه طلبان آذری، بی منطق ترین نیروی تاریخ هستید و کارتان فقط جعل و دروع و تحریف و تهمت و ارتجاع و راسیسم و شبه فاشیسم است ، و قهرمان نانتان، اردغان و چنگیز و الهام علیییف و نظر بایف و تیمور لنگ و نتانیاهو و ترامپ و خلخالی و خامنه ای و موسوی اردبیلی و ملاحسنی هستند. عیر از بی منطقی، پر رویی تان شهره عام و خاص شده.
ناظر
آقای هم نشین بهار! هی زوز میزند، به بهانه ادعاهای تاریخی، در سایت ایران گلوبال تبلیغات ضد تورکی اشاعه کند، ایشان چندی پیش با گفتارهای این چنینی با ادا و اطوارهای روشنفکرانه پان ایرانیستی در خاطرات زندان، علیه مردم تورک آزربایجان ... هر کسی از خود میپرسد آیا سواد و معلومات ایشان چیست؟ در کدام رشته تخصص دارد مدام به همه چیز نظر میدهد؟ یک روز فیزیکدان میشود، روز بعد متخصص تاریخ! ... خود را بمردم معرفی کند، و هم امکان بحث و گفتگو را ممکن سازد. تا جامعه علمی و آکادمیک نیز از میزان تحصیلات و آثار وی بهرمند شود. اینکه نمیشود هردمبیلی به همه چیز نظر داد! بعد پنهان شد!؟ کسی که بخود اجازه میدهد
عنوان مقاله: 
آنطور که شمامی فرمایید،نیست.
ع.ب.تورک اوغلی
سالام ـ این که مردم بیکباره عقلانی فکرکنند،توقع بیجایی است.
آنزمان که مدنیت ومدرنیسم ومشروطه خواهی صحیح وسالم را
منحرف کردند،باید به این عقب ماندگی،یا عمدا عقب مانده نگه داشتن ملت فکرمیکردند.
یکصدوبیست سال پیش مدرنیسم خواهان تورک قوانین مدرنی راتدوین کردند،ودرزمان مظفرالدین شاه تصویب وتائییدشد.
این خرافات دردموکراسی برای مردم روشن وزدوده میشود.
فراماسیون های انگلیسی پان فارس ،آنزمان باید خرافی ها
وتداومش رامیدیدند،
البته اربابشان انگلیس میدید و پان فارس بصرفش نبود،این خرافی راببند،چون حاکمیت اتینیک خود را ارجع ترازهمه چیزمیدانست،
پان های حامی انگلیس باآوردن رضاپالانی دراصل بقای خرافگی وارتجاع راتضمین کردند،
پان های وطنی حاکم فارس،پان ایرانیست،،درشکل های گوناگون هنوزهم برطبل تفکرارتجاعی خودمیکوبند.
این عقب ماندگی، براحتی باتفکری که چندکلاس درس آخوندی وشاهی دارند،نمیتوانند برطرف
عنوان مقاله: 
جریان فرشگرد
مراد
ظاهرا ج ا فرهنگ بهم زدن اتحاد را در بین اپوزیسیون خوب جا انداخته بطوری که هر جریان سیاسی که هنوز دوران جنینی را طی میکنند را بوسیله خود اپوزیسیون بر چسب زده و نابود می‌کند بقول معروف اختلاف بیانداز و حکومت کن را جا انداخته و باین حساب حکومت اشغالگر اخوندی می‌رود که پنجاه سالگی خود را هم جشن بگیرد اصولا کشورهایی که بکرات موردتاخت وتاز اقوام بیگانه و وحشی ودر طی قرن ها تحت حکومت بیگانگان بوده اند بمرور حس ملیت و همبستگی و اتحاد را از دست داده‌اند نمونه بارز آن وضعیتی است که ایرانیان به آن مبتلا شده اند که هیچ همبستگی بهم ندارند و علت تداوم فروانروایی بیگانگانی مثل یونانیان و اعراب و چنگیز و تیمور و حالا ج ا همین اثر سو باشد .ملت ایران نیک میداند که در بین این همه بیگانه بیشترین صدمه چه از نظر فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را از این رژیم فاسد و ضد ایرانی دیده است و با هر روز ادامه حکومت منحوسش
عنوان مقاله: 
کاراوان جهل وبی وطنی
الوندی
معرفت نیست در أین قوم خدایا سببی.حافظ.این مردم مسخ شده که از گرانی می نالنداز گردریزها گریزان هستند واز نبود آب و برق ورفاه وارامش در عذاب هستند چگونه است که بجای پرداختن و برداشتن انبوه مشکلات. کاروان چهل هزارنفری تشکیل میدهند ؟
این مردمی که دنیای خود را قربانی آخرت موهوم میکند نامی جز مسخ شده گان نظام شیطانی اسلام ندارند .این نمایش شیطانی را هیچ انسان با وجدانی درک نخواهد کرد وگروهی شیاد از أین مردم اسلام زده برای اهداف سیاه خود بهره برداری میکند .
با اطمینان میتوان گفت حیوان در حق حیوان این چنین نمیکند که تازیتباران با مردم این سرزمین میکنند .دین اسلام و تشیع وعقبه این کاروان شیطانی سرطان بشریت است و راهی جز برداشتن این غده سرطانی و دجالان نیست.
عنوان مقاله: 
نقلی بنام فاشیسم د ر هان لق چپ
حسام
جریان چپ و دین باوران را به نام تاریخی ارتجاع سرخ وسیاه میشناسیم.مردمانی هستند که کشور خود را در سال ۵۷از دست داده آند و اکنون به دنبال راه نجاتی برای باز گشت به زادگاه خود هستند .در چهل سال گذشته جریان چپ د ردفاع از ارتجاع سیاه برخاست و با دفاع از خاتمی و روحانی ادامه زندگی نکبت بار نظام را تضمین کردند .در چهل سال گذشته برای رهایی مردم آیران جریان چپ هیچ گونه همکاری و هیچگونه راه حلی نشان نداد .جریانی بنام مجاهدین که همان ارتجاع سیاه در تبعید است با تمام نیرو و آویزان شدن به قدرتهای خارجی وبه گشتن دادن هزاران ایرانی کاری از پیش نبرد.مردمی هستند که بر خلاف چپ و راست دینی به کشور خود علاقه دارند و میخواهند باز کردند ودرامنیت وارامش زندگی کنند.
جریان چپ و دیگران موفق به دادن رهبری مشترک نشدند و نمیتوان انتظار داشت که دیگران هم سکوت کنند.هرجریانی بدون رهبر یعنی هرج و مرج
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
تنظيم این خبر از سوی رسانەھا و سایتھای فارسی زبان حکومتی و ئوپزسیون و خارجی بی نھایت جانبدارانە و بە نوعی دروغ پراکنی ایرانیست
نیروھای مسلح بلوچ حال ھر سازمانی باشد در یک حملەی دقیق بە یک پایگاە نیروھای اشغالگر ایران دد بلوچستان موفق میشوند یک پایگاھ رژیم را خلع سلاح کنند و 14 نیروی مسلح اشغالگر را دستگیر و خلع سلاح کنند حال این شیوی گزارش خبر از خلع سلاح 14بیروی مسلح چە صیغەای است کە گزارش میکنند ،،،ربودند،،،،
عنوان مقاله: 
واقعیت تاریخ کرد
Anonymous
سلام آقایی که از خودت برداشتی هرچی دلت خواسته نوشتی من با اینکه کورش کی بود باباننش کی بود کاری ندارم ولی خاهشا برای کردها تاریخ سازی نکنن کی گفته مادها کرد بودند؟!!!! اصل ماد کجا کرد کجا؟؟؟؟ کی گفته اورارتویی ها ارمنی بودند ها؟؟؟؟ از خودت حرف درست نکنن اون منبع هایی هم که استفاده کردی همشون از سوی طرفدارای خودتون نوشته شده اوراراتویی ـ مادی ـ گوتی ها ـ لولوبی ها ـ عیلامی ها ـ سکایی ها واشکانی هاو چندتا دیگه از تمدن ها همشون ریشه ترکی دارند توی همه این زبون ها لغت متعدد ترکی دیده شده از اسم شاهش بگیر تا اسم شهر و لغات اط خودت نشستی برای قوم کرد که ریششون از پاکستان بوده تاریخ درست نکن
ناظر
ملت واحد، زبان واحد، فرهنگ واحد، نژاد واحد،تاریخ واحد، جغرافیای واحد، ایرانیت واحد، تمامیت عرضی واحد، افتصاد واحد،حکومت واحد، خدای واحد، مذهب شیعه اثناالعشری شعوبیه واحد..، نیاز به شاه واحد دارد. انشاالله شازده عزیز!، هرچه زوتر از اقامتگاه واحد، به ایران واحد و پایتخت واحد تشریف بیاورد و بر گردن ما منت گذارده شاهنشاه واحد ما شود، بر ما بطور واحد حکومت کند. ما دلمان برای آقا رضا پهلوی نواده کوروش کبیر خیلی تنگ میشود. گاهی از فرط اشتیاق قطرات اشک بی اختیار بر گونه هایمان میچکد. میگویم خدایا بحق حضرت ذولجلال سایه واحد ایشان را از سر ایران واحد کم نکن. ای شازده بزرگوار! هزاران گوسفند بی زبان در شرف یابی تان به ایران واحد، آماده ذبح اند. حضرت حاج آقا سید علی از زنان ضیغه ای و کاخهای مجلل خسته شده است! لطفا زودتر تشریف بیاور! بر ما حکومت کن! موقع آمدن کارد ذبح را فراموش نکن! التماس دعا!
سازاخ/ و دروغ پراکنی
جناب سازاخ ، ترور در اهواز را کار رژیم میداند . پان ترک تجزیه طلب مانند شاه اللهی ها چون چشم به ترامپ و نتانیاهو و اردعان و الهام علی اووف و شیخ صعود دوخته اند، مبارزات مردم ایران را انکار نموده و همه فعالیتهای را توطئه خود آخوندها میدانند. و اکنئن حتاش از افشاگری دروغهای رسانه ای بهم میخورد چون مچش و تئوریهای آب دوغی اشت باز میشود. بی دلیل نیست که سایتهای آذری اینگونه افراد را به این سایت ایرانی فارسی زبان کیش مرده اند، چون آش چنان شور شد که بی بی هم فهمید.
عنوان مقاله: 
سفره خالی مردم وسفره رقیه
Anonymous
أین مرده پرستی مردم باورمند به خرافات و استخوان های پوسیده دختری عرب تیشه به ریشه هرگونه فرهنگ وتمدن زدن است.
شرم باد بر پدران و مادرانی که کودکان دردمند کشور خود را فراموش میکنند و خرج های گزاف برای دختری عرب میکنند .
از محمد آن شیاد عرب تا خمینی گجستک تا کنون چراغ پیرزنی روشن نشده است .
شرم کننید از این سفره انداختن های گزاف که نامی جز توحش وبی اخلاقی و توهین به شرافت انسانی ندارد.
عنوان مقاله: 
ملت اولماقین معیارلارین تمرین ائدئک
ع.ب.تورک اوغلی
سالام ـ باعرض ادب و ارداتی که به آرامش،صبوری ،متانت آقای اژدربهنام دراین مدت پیداکرده ام،نقاطی رادراین موردلازم به یادآوری می بینم.
من سیزه وبوتون عایله ویزه باش ساغلیقی ،سیزون مرحوم قارداش چون تانری دان رحمت لیق ایستئییب،یئری جنت مکان اولسون،،
عزیزلوایی ،،میللت اولماقچون،استعماری اولکه لرده ،میللتین دیلین تمرین،یازاماق، اخوماق،بیزچون ان بویوک وظیفه دی.
اولمییا،سیزفیکیرائدیرسوز،قدیم کمونیست لر،هامیسی پان ایرانیست،پان فارس اولوب لار؟
ساراخ- اس.اس
دلیل علاقه جناب " پان ترک ساراخ " به علائم و لوگوهای فاشیستی چیست؟
در مفاله اخبر او در باره ناسیونالیسم محمد امینی، او از رنگ پرچم "اس.اس هیتلر "- یعنی رنگ قرمز و سیاه- استفاده نموده. در نوشته ای دیگر او مدام از لوگوها و علائم فاشیستی مانند صلیب شکسته- سر گرگ خاکستری دهن دریده- عقاب نازیسم- ریش چنگیز- پای تیمور لنگ و غیره ، مدام استفاده میکند.
آیا کسی اسم واقعی این شخص را میداند؟ چون احتمالا او با اسم دیگر خود نیز در این سایت ظاهر شده و جنتلمن وار ، دم به کپ کپ انداخته و از دریاچه ارومیه و زلزله اردبیل و فوتبال تاراختور سازی سخن میگوید.!
یکی از وظایف اپوزیسیون مبارز ایرانی، شناسایی مبلغان فاشیسم , تنفر قومی و راسیسم، در سایتهای فارسی زبان ایرانی و گلوبال است.
عنوان مقاله: 
طرح ایجاد تشکل ..
داور
بنظر من این عاقلانه ترین راه حل برای گذر از نظام اسلامی است .امیدوارم سازمانهای سیاسی همراه مردم پیرامون این اندیشه نجات بخش با هم همکاری کنند.حقیقت ابن است که مردم ایران نه خواهان نظام نوع شوروی هستند ونه حکومت انقلابی اسلامی دیگری میخواهند .بنابراین اگر سازمانی ویا حزبی باور دارد در آینده کرسی قدرت را تسخیر کند سخت در اشتباه است .کارنامه سازمانهای سیاسی با آن فداکاریها راه بجایی نبرد و همه آنها با شکست وحشتناکی روبرو شدند.این پیشنهاد یک آزمون تاریخی یعنی قدم گذاشتن در راه یک نظام قانونمند در آیران است .
جا دارد از پیشگامان این طرح نجات اصولی پشتیبانی و سپاس گذار آنها باشیم.
عنوان مقاله: 
حافظه سیاسی ما از هر گونه درک کلیت یافته از خود جمعی‌مان تهی ست, محمد جواد غلامرضاکاشی
yaradiciliq
"" معجونی به نام ( بی‌ صلاحیت از خود راضی‌ ) "" ترمی در زبان انگلیسی‌ وجود دارد که آن را " incompetence and overconfidence" میگویند، بعضی‌ مواقع حتی به شکل " Incompetence feeds overconfidence" استفاده می‌‌شود، واقعیت این است ما وارث نسلی هتیم که با تکیه بر "" در آامد مفت نفت و اشعار شاهنامه "" هیچ درکی از "" مدیریت ریسک "" ندارد، شما اقتصاد یک جامعه را به دست اینها بدهید تا ایران و فارسستان امروز، به عینه جلو چشمان شما رژه بروند. این نسل وقتی‌ پایشان به اوروپا رسید، در "" رخوت فکری "" چنان مست می‌‌شوند که ادعا میکنند روس‌ها کشور داری را از شاهنامه یاد گرفتند.
عنوان مقاله: 
فتوشابی سعودی ها در استانبول
علی
چقدر خندیدم . وهو داخل وهو خارج :)
عنوان مقاله: 
دوراهی اردوغان در پرونده خاشقجی: بحران در روابط ترکیه و عربستان؟ حسین آقایی
yaradiciliq
"" افکار التقاطی، نهایت عدم سنخیت محتوا ئی و ارزشی"" شبه روشنفکر ما از آن بیم دارند که ( مبادا اردوغان از فرصت استفاده کند و بجای آمریکا، دولار‌های عربستان به صورت سرمایگزاری، وارد ترکیه شوند )، به احتمال زیاد خودش ساکن کانادا یا آمریکاست که هر دو تاریخ چپاول بومیان و تمام دنیا را دارند، ایشون شاکی‌ هستند دیگر کارخانجات سیگار تولید کنی‌ ترکیه، تعطیل شده ا‌ند، حالا اردغان را با این مقایسه کن که میخواد ترکیه از " تله درامد متوسط فرار کند ". وای به روزی که دولار‌های عربستان، مانع قرض گرفتن وام ترکیه از ( صندوق بین المللی پول ) شود، استخوان‌های استالین، فیدل کاسترو، توده یها در قبر به لرزه در خواهند آامد. یونان، ایتالیا، برزیل، روسیه، چین، آرژانتین، آفریقای جنوبی و و ، کی‌ اقتصادش رو به راه است؟‌ای اهورا مزدا ما را از دست ساده لوح‌ها نجات بده
عنوان مقاله: 
تفرقه
علی سعادت
مقصر اصلی این اوضا ع کلاغهامیباشند .میدانی چرا؟
برای اینکه یک خبری. یک پیامی وحرفی تازه نمیاورند که ما
بدانیم چه کسی از همه بیشتر میداند .یا اصلا را هی چاهی .دردی کوفتی .بهتر نیست کمی فکر کنید .دست از این حرفها
بردارید ؟من هرچقدر فکر میکنم از حرفهای شما وعده ای ترک
که مدام از فارسیسم و.......درست وحسابی
به ما بگوئید چگونه وبه چه دلیل وبا مدرک واستناد به وقایع
بگوئید این فارسیسم. چکاره وچیست ودنبال چه بوده اند .چه کرده اند..من طرفدارخودم نیستم تاچه رسدبه فارسیسم
مثلا بگوئید چه ربطی به دلار دارد .مثلا بگوئید چه ربطی 88
دارد .یابه جنگ ایران وعراق .مدام حرف تکراری مدام پرفسور
پشت پر فسور.کار بجائی رسیده که دیگر نمیدانیم چه چیزی درست است وقتی میدانیم این همه تفکر درست شده وهر کسی
ادعای درست بودن خودرا دارد چرا از این فضا بیرون نمی ائیم
اقای محترم لطف کنید بیشتر ف
عنوان مقاله: 
مرگ پسر خاله
بهروان
من نمیدانم مرگ پسر خاله فرزند خلف خمینی جنایتکار چر اباید در ایران گلوبال نمایش داده شود بی آنکه در باره أین خانواده جنایتکار مطلبی نوشته شود .در ایران هر روز اانسانهای شریف خود گشی میکند و روزنامه ها مطلبی در باره این گمنامان نمی‌نویسند .
عنوان مقاله: 
سرنوشت ولیعهد جوان در دست اردوقان
رازیانه
زمانیکه شمشهای زر از ایران به ترکیه برده شد، اردوقان گفت که خداوند در این بره از سوراخهای خالی اقتصادی کمک ما کرد. و اکنون نیز با حداقل دریافت ۵ میلیارد دلار بشکلی قضیه را جمع و جور خواهند کرد تا شاید نشست لیر متوقف شود.
هیچ
جالب است، هرکسی که تازه از راه رسیده یا توانایی این را دارد که از جایش بلند شود، سخنگوی مردم ایران شده است. لطفا ایران را با سوریه مقایسه نکنید، ایران را با هیچ کشوری مقایسه نکنید. کشوری که بیش از پنجاه درصد مردمانش در خانه خود بیگانه هستند، کشور نیست، زندانی دلگیر بیش است. قرار و وعده وعیدهای تمامیت خواهان اعم از سلطنت طلب تا سوسیال دموکرات ها یک شوخی بیش نیست و به هیچ وجه نباید برای آن اهمیتی قائل شد. نژادپرستی، جعل تاریخ و حال و حقایق، زیاده خواهی و سلطه طلبی در سیستم فکری تک تک شماها نهادینه شده است. حتی حق خودمختاری اداری و فرهنگی (که هر ایالت در تمام امور داخلی خود اختیار داشته ولیکن وزارت خارجه و ارتش در اختیار دولت مرکزی می باشد) را نیز نمی توانید تحمل کنید و برای آن هزار و یک بهانه می تراشید و برای حفظ یکپارچگی ایران بسیار خطرناک می دانید!!!
عنوان مقاله: 
باس باییرا
ع.ب.تورک اوغلی
سالام ـ دربین تورکان ،یک جمله زیبااست،که به افرادبی منطق چرندگومیگویند.
درجمع به افراد بی منطق وچرندگو ،میگویند،باس باییرا گوی یئل
گئلسین..
یعنی برو بیرون بگذاربادبیاد..یا بکش کناربگذاربادبیایید.
خودرادلقک میدان کرده ایی.
همه به چرندگویی تو بعنوان یک شعبون بی مخ یاعنترمیدان میخندند.
مسئول کامنت متن های شمارابا عنوان مختلف وبی نام ونشان
چاپ میکند،تا تهی بودن تفکرت رابدیگران نشان دهد.
هاپولوی میدان گشته ایی.ما تورکان به افرادی مثل تورا چیت غوزهم میگوییم.
عنوان مقاله: 
فتوشاپ بروش سعودی
رازیانه
به احتمال قوی ترکیه به اندازه لازم مدرک در دست دارد و این مدارک میتواند برای یک باجگیری هنگفت میلیاردی بکار آید.
تبریز
"شورای شهر و انجمن کله پزان تبریز" از وزارت ضنایع مونتاژ خواست که اسم این ماشین تندرو را به "لامبورگینی تبریزله "عوض کنند وگرنه در استادیوم ورزشی جمع خواهند شد و شعار خواهند داد "هارال هورا سن تورک ده فارس بیلمرم."
اصحاب استالین
جناب همنشین بهار.
قبلا چندین بار این "کیانوش توکلی اکثریتی سابق " کمنت های من در باره کلیپ های ترا در این سایت سانسور کرده. نمیدانم حسادت می نمود و با کاسه داغتر از آش است و یا چون خودش از یک موضوع اطلاع و علاقه ندارد، دیگران را هم سانسور میکند!
- این لغت" اصحاب "از لغات آخوندیست. چرا آنرا در مورد چپ ها بکار میبری ؟ رابطه شریعتی با مکتب چپگرای فرانکفورت مرا بیاد عنوان "خمینی و ماتریالیسم دیالکتیک اسلامی" انداخت !
-با تشکر از زحمات شما،
شکوفایی مکتب فرانکفورت در غرب قدری مدیدن دوران جنگ سرد بود . اعضای این مکت غالبا یهودی تبار و غالبا استاد دانشگاه و حقوق بگیر دولت های سرمایه داری آلمان و امریکا و غیره بودند.
اینها گویا مبارزه طبقاتی، هژمونی پرولتاریا و تقسیم دو بلوک سوسیالیستی و امپریالیستی را قبول نداشتند.
شاید بتوان گفت نوعی سوسیال دمکراسی یا وازدههای مارکسیستی مانند مظفر بقایی
عنوان مقاله: 
سازاخ مقاله سی
حسن
آقای توکلی محترم .من متوجه نشدم که حمله آقای سازاخ متوجه کدام سخنرانی ویا مقاله ویا گفتگوی آقای امینی میباشد .نویسنده اشاره ای به مطلب ندارد.بی زحمت راهنمایی کنید .با سپاس.
عنوان مقاله: 
افشای جعل و خباثت جمهوری اسلامی بر علیه بلوچها در فیسبوک
بلوچستان فردا
جناب عبدالستار دوشوکی گرامی!
لازم است به اطلاعتان برسانم صفحه بلوچستان فردا در فیسبوک به آدرس https://www.facebook.com/matiwatan می باشد و متاسفانه افرادی مریض و روان پریش از این نام و تصاویر پروفایل و مطالب آن سوء استفاده نموده و با ساختن صفحه ای جدید بنام عبدوستار دوشوکی (https://www.facebook.com/abdossattar.doshoki.5) تلاش نموده تا صفحه بلوچستان فردا را به جنابعالی منتسب نمایند. رویکرد صفحه بلوچستان فردا نقد جمهوری اسلامی و اعوان و انصارش و نقد تابوهای سیاسی و اجتماعی است اگرچه همواره از تفرقه و تشتت و انفعال نیروهای سیاسی بلوچ انتقاد نموده و همه فعالان سیاسی را به اتحاد دعوت نموده است، اما از آنجا که این صفحه در فضای مجازی موثر واقع شده متاسفانه جنابعالی و عده ای دیگر از دوستان به دام «پروژه تخریب سایبری جمهوری اسلامی» افتاده و دچار سوء برداشت شده اید، که انتظار میرفت پیش از نگارش
عنوان مقاله: 
تسلیت به همکار گرامی اژدر بهنام!
yaradiciliq
ejder bey Son qeminiz olsun
عنوان مقاله: 
ترکیه ویدیوی 'ارتباط عربستان با ناپدید شدن خاشقجی را منتشر کرد
yaradiciliq
"" ژئوپلوتیک منطقه بعد از این قتل "" در ۲ دوم اکتبر، ۱۲ عامل اطلاعاتی عربستان با یک هواپیمای خصوصی‌ در باند فرودگاه ترکیه به زمین می‌‌نشیند، در حین ورود به کنسولگری، این افراد اره‌ای را حمل می‌‌کرده ا‌ند، بعد از قتل، مینی ونی کنسولگری عربستان را ترک می‌کند که جسد فرد مقتول در آن بوده، "" ترامپ بیشترین استفاده از این فرصت خواهد کرد تا به عربستان فشار بیاورد نفت بیشتری تولید کند تا جای نفت حذفی ایران و فارسستان پر شود "" و "" این اصلا تحول خوبی‌ برای فارسستان نیست ""، ترکیه به موقع میزان آب ورودی رود خانه‌ها به عراق را افزایش داد، اینک ترکیه به خوبی‌ می‌‌تواند " جای عربستان در عراق " را پر کند، "" اسرائیل و ترکیه با تحول اخیر بیشتر و سریعتر به هم نزدیک خواهند شد تا با عراق در مچ ترکیه، زمینه خورج کامل رژیم فارس - محور ایران از سوریه هموار شود. این روند به هیچوجه به سود جامعه شناس‌های ساده لو
عنوان مقاله: 
جعل صفحه بلوچستان فردا
بلوچستان فردا
جناب عبدالستار دوشوکی گرامی!
لازم است به اطلاعتان برسانم صفحه بلوچستان فردا در فیسبوک به آدرس https://www.facebook.com/matiwatan می باشد و متاسفانه افرادی مریض و روان پریش از این نام و تصاویر پروفایل و مطالب آن سوء استفاده نموده و با ساختن صفحه ای جدید بنام عبدوستار دوشوکی (https://www.facebook.com/abdossattar.doshoki.5) تلاش نموده تا صفحه بلوچستان فردا را به جنابعالی منتسب نمایند. رویکرد صفحه بلوچستان فردا نقد جمهوری اسلامی و اعوان و انصارش و نقد تابوهای سیاسی و اجتماعی است اگرچه همواره از تفرقه و تشتت و انفعال نیروهای سیاسی بلوچ انتقاد نموده و همه فعالان سیاسی را به اتحاد دعوت نموده است، اما از آنجا که این صفحه در فضای مجازی موثر واقع شده متاسفانه جنابعالی و عده ای دیگر از دوستان به دام «پروژه تخریب سایبری جمهوری اسلامی» افتاده و دچار سوء برداشت شده اید، که انتظار میرفت پیش از نگارش
عنوان مقاله: 
۲۵برابر سد کرج در ۲۴ساعت از آسمان ایران باران بارید
کیوان شبخیز
از این خوشحالم که عامل "تسنیم" برای انتشار مطلبش بجای خود تسنیم که معلوم میشود خواننده ای ندارد , به این درگه پناه آورده.
ولی از تکرار های زیاد و خسته کننده ی نوشته چنین بر میاید که قصد قاصد بیشتر اشغال یک ظرفیت است تا انتشار مطلب.
عنوان مقاله: 
افشای جعل و خباثت جمهوری اسلامی بر علیه بلوچها در فیسبوک
Minoo Shad
فیسبوک که راه حل ساده ای برای حسابهای کاربری دروغی دارد.چرا گزارش نکردید؟
عنوان مقاله: 
عجب دونیایی داریم.
ع.ب.تورک اوغلی
سالام ـ شماباقی مانده های اشرف ومحمودافغان ایران راباتوجیکستون عوضی گرفته اید،
حتی درخوداین شجاعت رانمی بینی لاقل یک شنبه،جمعه ووو برخودنام نهی ،
زبان شمازبان هجو وسعدی معلم سعیدطوسی است.
...
به تورکعلی
جناب تورکعلی ! نوشته هایت همیشه موجب مزاح ما . و لطافت روح شبخ سعدی رحم الله علیه میشود.
اگر اقوام ایرانی میدانستند چه کسانی سنگ آنها را به سینه میزنند با پای پیاده روانه کوههای شما تهران و یا باکو میشدند و شما را پیدا میکردند تا الفبای درس درک سیاست را بشما بدهند.
شما خواستید از بحث دو سوسیالیست به نفع خود و تجزیه طلبی پان ترک، سوء استفاده کنید ولی موجب تمسخر و مزاح این صفحه قرار گرفتید.
بهتر است اینقدر پر حرفی نکنید ولا اینکه شما ترک زبانان را در سایتهای خود راه نمیدهند و اینجا مجلس فارسی زبانان را غبارآلود و ... نموده اید.
عنوان مقاله: 
دبیر سیاقی
مهرایین
یاد استاد گرانقدر دبیر سیاقی و یکی از پاسداران نامی ادبیات ایرانی گرامی باد .
عنوان مقاله: 
کمک بلاعوض به سیل زدگان
شادی آزادگان
کمک بلاعوض؟؟؟ 40 سال حرف مفت. هنوز زلزله زدگان بم منتظر کمک هستند.خیلی سال پیش قول کمک دادند. زلزله زدگان زنجان رشت هم همینطور. کرمانشاهی همچنین و ........
40 سال مفت. در پس 1400 سال حرف مفت قبلی. وجالب اینستکه این ملت هم قبول کرده و میکنند.
آی "پول" این ملت خودن داره.
عنوان مقاله: 
فرافکنی نکن
ع.ب.تورک اوغلی
سالام ـ آکارداش قیزیل تبریزی،فرافکنی نکن، جناب تبریزی تنهادرموردپان ها روشنگری کرد.
شمابایک نوشته آقای تبریزی که توانست واقعی گرایی کند،فورا
برایشان یک لقب آکارادش نهادید،وای بحال شما وخودش که بخواهد درموردجنایت پان فارسیسم تجزیه طلب مطلب بنویسد،
چراوای بحال خودش،وشما؟
چون اگرازسوادش درست وصادقانه استفاده کند،هرچه شایسته شماهاست براو ،دل تنگتان خواست می نویسید،
آقای تبریزی ،درست است که ازتفکرسوسیالیست ،صادقانه ترازدیگرکمونیست هادفاع میکند،
بااین حال ،دردفاع ازسره نویسی فارسی ونتیجه نهایی تفکرش بنوعی تفکرپان ایرانیستی دارد.
جناب آکارداش،،شمابازیرکی خاصی ،خواسته اید،ملل تورکمن، بلوچ،کوردوو،،راازاتحادباتورکان آزربایجان را،دلسردکنید.
شماتفکراختلاف اندازی رابانگرش پان فارسی وشئونیستی خواستید،پیش ببرید.
دراصل این تفکرشماست،که دوست دارید خیانت صدساله راتکمیل
وادامه دهید

Anonymous
فرزند دلاور، نواده کورش بزرگ سلاله اهورائی،آزری زبان با غیرت جناب سیروس مددی مبارز نستوه، و هوادار سوسیالیسم واقعا موجود بشری، سالروز تاسیس حزب توده عزیز را به محضر والایتان شادباش عرض کرده در راه پیشرفتهای حزب، موفقیتهای روز افزونی برای آن جناب از درگاه ایزد منان مستدعیست!
عنوان مقاله: 
نادیا کمال قربانی فاشیسم اسلامی
آذرخش
نادیا کمال و نادیاهای بیشماری قربانی های بی گناه اسلام ناب محمدی شده اند ، چهل سال است که در کشوری بنام ایران ناموس دختران و زنان بی گناه مورد تجاوز و قتل توسط پاسدار ، بسیجی ، آخوند قرارگرفته کدام انسان با شرفی میتواند این درد بزرگ را فراموش کند ؟ مدعیان اسلام ناب محمدی چنان ضربه ای بر این دیناستتار شده 1400 ساله زداند که هیچ دشمنی با مخرب ترین سلاح نمیتوانست بزند ، آری اسلام مخوف با دست خود موللایان از هر نوعش که باشد به ذباله دان تاریخ سپرده خواهد شد، بی شئک نسل جوان و نسلهای آیندۀ بدون جهل و خرافات زندگی خواهند کرد ، برای نادیا کمال آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم نادیاهای دیگری که هنوز درچنگال آدم خواران اسلامی میباشند به آزادی برسند .
عنوان مقاله: 
دولت های مستقل ویا دیکتاتور در راه
پرویز
نوشتار آقای گلمرادی بر بنیاد درستی است وافرین باید گفت.
از زنده یاد آقای بختیار نقل میکنند که در گفتگو با رهبران کرد گفته بود آزادی برای کردستان و خود مختاری برای آیران .
أین نقل قول نشان میدهد که آزادی زمینه هر گونه خودمختاری است وبدون فرهنگ آزادی خودمختاری و استقلال یعنی همان کشورهای آفریقایی ویا آمریکای لاتین شدن که فقط دیکتاتور ها حاکم هستند . کردستان عراق نمونه یک کردستان مستقل است .آیا میدانیم در آنجا که چه میگذرد؟
سخن آقای گلمرادی برای فقط امروز نیست بلکه این اندیشه درست شامل گذشته نیز میشود و باید پرسید آیا رهبران کرد در مفهوم این سخنان درست واساسی بنیاد کارزار خود را نهادند ویا قربانی تخیلات روسی و توده ای جنگ چریکی شدند؟
اندیشه آقای گلمرادی بنظر میرسد فقط با تفکراتی مانند بختیار و شادروان قاسملو عملی شود دیگر سازمانهای سیاسی فاقد خواست آزادی ودمکراسی هستند .
عنوان مقاله: 
سخنی با آنهائی که دولتهای مستقل را، بدون هیچ شرایطی می خواهند, گلمراد مرادی
yaradiciliq
"" ژئوپلوتیک بقا تبدیل به گفتمان حاکم خواهد شد "" طبق ژئوپلوتیک بقا ۱- ملتی که درنیابد با سیاست الحاق گرائی و تسخیر خاک دیگران به مدد کلاشینکف و ( ناتوانی‌ در حفظ ئفرین ، کرکوک با کلاشینکف ) دورانش سپری شده، دمکراسی که هیچ، امنیت را برای نسل‌ها تجربه نخواهند کرد. ۲- در خاورمیانه‌ای که تنش‌های ملی‌ / اتنیکی در حال غلیان است، و اسلحه به وفوری یافت می‌‌شود، ملتی که به آبهای آزاد راه ندارد اگر به جای دمکراسی، سیاست اشغال خاک دیگران را به اولویت خود تبدیل کند، بیشترین لطمه و زیان را به هر دو سیاست " کشور مستقل داشتن و دمکراسی " خواهد زد. ۳- در خاورمیانه، نه کمونیزم رهائی بخش است و نه اسمائیل آقا سیمیتکو، کشور ایران و فارسستان با وجود منابع عظیم نفتی‌ / گازی، با دستورات ۲ معلم انقلاب، مرتضی مطهری و علی‌ شریعتی‌، کمونیزم و اسلام فارسی‌ را به هم پیوند داد، و خواهان استقلال با ۲ شعار " نه شرقی‌ /
yaradiciliq
https://www.youtube.com/watch?v=SpUDW43Cif4
متاسفانه یو تیوب آن ویدئو را برداشت، نبرد عقاب داغستان را اینجا نگاه کنید
https://www.youtube.com/watch?v=SpUDW43Cif4
Khabib Nurmagomedov - Mc Gregor