اوباما به ایرانیان: معامله هسته ای میتواند به شما کمک کند