اطلاعیە در رابطە با سلسلە درگیریهای اخیر در مناطق استان ارومیە
26.09.2014 - 17:17
بە اطلاع مردم کردستان، رسانەهای گروهی و همەی هواداران و دلسوزان جنبش ملی درشرق کردستان می‌رسانیم کە طی چند هفتەی گذشتە "مدافعان شرق کردستان" کە وابستە بە حزب دمکرات کردستان هستند، در جریان کار و فعالیت خود در عمق مناطق استان ارومیە با مجموعە کمین و یورشهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجە گشتند. فرزندان دمکرات ضمن دفاع قهرمانانە از خویش و درهم شکستن کمین و حملات نیروهای سرکوبگر رژیم، شماری از آنها را بە هلاکت رساندە و یا مجروح کردەاند کە آمار دقیق آن هنوز دردست نیست.
در یکی از این درگیریها در عمق دشت اشنویە، با نهایت تأسف، پیشمرگ قهرمان و مبارز شایستەی صفوف حزب، رفیق هژار قاسمی، اهل مهاباد، بشهادت رسید.
حزب دمکرات کردستان بە مناسبت شهادت پیشمرگ دلیر و فداکار، فرزند شایستەی سنگرهای دفاع و مبارز محبوب و خستگی ناپذیر عرصەهای گوناگون مبارزە، رفیق هژار قاسمی، مراتب تسلیت خود را بە خانوادەی سرفراز وی، همسنگرانش و مردم کردستان تقدیم می‌دارد. همچنین بە کلیەی پیشمرگان و مبارزانی کە در صفوف "مدافعان شرق کردستان" امید و روحیەی مقاومت و ایستادگی را درمیان ملتمان در کردستان ایران احیا کردەاند، دستمریزاد می‌گوییم.
بە مردم پیشمرگ پرور کردستان و حامیان راستین و همیشگی حزب دمکرات کردستان نیز اطمینان می‌دهیم کە نیروی پرتوان "مدافعان شرق کردستان" و همەی مبارزان دمکرات، نام و یاد تازەترین شهید صفوف خود، هژار قاسمی و راه پر افتخار قهرمانان شهید: همزە سارتکەیی، شیخ غریب حسنی، قادر نظمی، قادر قادری، محمد ندیمی و بهروز رضانژاد را گرامی خواهند داشت. همچنانکە وعدە دادە و عملا نیز ثابت کردەاند کردستان ایران را بە عرصەی مقابلە با ستم و زورمداری و جنایات جمهوری اسلامی ایران علیە مردم کردستان بدل خواهند ساخت. در این رابطە نیز بە همکاری و پشتیبانی بیدریغ تودەهای مردم خویش درشرق کردستان متکی و پشتگرم هستند. تردیدی نداریم کە جوانان هشیار و پرشور کردستان ، اجازە نخواهند داد سنگر هژار قاسمی‌ها و دیگر شهدای سرفراز مبارزەی آزادیخواهانە در شرق کردستان خالی بماند و با پیوستن بە صفوف پیشمرگان و حضور و فعالیت در عرصەهای گوناگون مبارزە، جای او را بزودی پرخواهند کرد.
درود به‌ روان پاک هژار قاسمی، تازەترین سیما و سمبل رشادت و ایستادگی و مبارزەی حزب دمکرات و خلق کرد درشرق کردستان.
بە پیش تا تحقق آرمانهای والای شهدا.
 
کمیسیون سیاسی ــ نظامی
حزب دمکرات کردستان
4 مهرماه 1393
26 سپتامبر 2014

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کوردستان کورد

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما