مناظره درویش پور مخالف وعلی حاج قاسمی موافق شرکت در انتخابات