گفتگوی رادیو فردا با درویش پور درباره گردهمایی پنجم جمهوری خواهان لائیک

پنجمين همايش جمهوريخواهان دموکرات ولائيک ،شامگاه يکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه پس از سه روز درشهرهانوفر آلمان به کار خود پایان داد. دراين گردهمایی، ضمن تصويب چند طرح، مسائل داخلی ايران هم ازبرنامه بحث برانگيزاتمی گرفته تا اثرتحريم ها براقتصاد ايران، انتخابات پيش رو، پايمال شدن حقوق زنان، زندانيان سياسی و بازداشت خانگی ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد ومهدی کروبی مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

پنجمين همايش جمهوريخواهان دموکرات ولائيک ،شامگاه يکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه پس از سه روز درشهرهانوفر آلمان به کار خود پایان داد. دراين گردهمایی، ضمن تصويب چند طرح، مسائل داخلی ايران هم ازبرنامه بحث برانگيزاتمی گرفته تا اثرتحريم ها براقتصاد ايران، انتخابات پيش رو، پايمال شدن حقوق زنان، زندانيان سياسی و بازداشت خانگی ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد ومهدی کروبی مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

جمهوری خواهان دموکرات و لائيک يک جريان سياسی است که ده سال است در اروپا بنيان گرفته و هدف های خود را بر جمهوريت، استقرار دموکراسی و مردم سالاری ، همچنين جدايی دين از حکومت استوار کرده است.

اين جريان سياسی پنجمين همايش خود را اين بار با دعوت از ۱۲ سازمان و نهاد سياسی جمهوری خواه در شهر هانوفر آلمان بر پا کرد.

مهرداد درويش پور، عضو چهار دوره شورای هماهنگی جمهوری خواهان دموکرات و لائيک درباره شرکت يا عدم شرکت ۱۲ جريان جمهوری خواه در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اين طور به راديو فردا گفت:

«در رابطه با جريان انتخابات پيش رو ما با چهار نوع برداشت روبرو بوديم. برخی نظير مجامع اسلامی ايرانيان بر اين باور بودند که اين انتخابات را قطعا بايد تحريم کرد و معتقد بودند که شرکت در اين انتخابات به هيچ وجه مناسب نيست. نماينده حزب دموکرات ايران نيز مسئله تحريم انتخابات را مطرح کردند.»

وی افزود: «ارزيابی سازمان کومله هم اين بود که با توجه به نقش و جايگاه رفسنجانی در حفظ نظام، اين حزب هم انتخابات را تحريم خواهد کرد. برخی بر سر مسئله تحريم و يا شرکت نکردن صحبت می کردند و اين را از هم تفکيک می کردند. اما در مورد اين که آيا جمهوری خواهان لائيک- دموکرات به عدم شرکت قناعت خواهند کرد يا موضع تحريم را خواهند گرفت در  انتهای همايش مشخص خواهد شد.»

آقای درویش پور گفت: «بايد گفت که هر چهار نظر وجود داشت؛ تحريم، عدم شرکت، منتظر ماندن و کسانی که تلويحا شرکت در انتخابات و حمايت از کانديداتوری رفسنجانی را مد نظر داشتند.»

همگرایی جمهوری خواهان

در پنجمين همايش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک در شهر هانوفر آلمان، علاوه بر جبهه ملی ايران، حزب دموکرات کردستان ايران و حزب کومله، چند جريان از دين باوران لائيک و همچنين سازمان هايی که دارای هويت جمهوری خواهانه هستند شرکت کردند.  يکی از هدف های اصلی اين همايش تصويب يک سند سياسی زير عنوان همگرايی جمهوری خواهان است.
 
اما در مورد گروه های ديگری که به عنوان ميهمان هم حضور داشتند، اغلبشان از سياست های تحريم دفاع نمی کردند و بسياری از آنها از تحريم انتخابات رياست جمهوری صحبت می کردند.

برخی از اين گروه ها نظير احزاب کرد در رابطه با تحريم های اقتصادی نيز موضع متفاوتی دارند ولی در مورد تحريم انتخابات رياست جمهوری ايران موضع قاطعی داشتند که آنها هم تحريم انتخابات را مطرح می کردند.

مجامع اسلامی ايرانيان هم سياست تحريم را در پيش گرفته و تا آن جا که به خود جمهوری خواهان دموکرات و لائيک برمی گردد، آنها اين انتخابات را تحريم می کنند.

مهرداد درویش پور در گفت وگو با رادیو فردا با اشاره به بحث حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت: «در اين گردهمايی برای همبستگی با زندانيان سياسی و به افتخارشان کف زده شد و اعلام همبستگی شد و در عين حال هم در لابلای سخنرانی ها اشاره شد که مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی و رفع حصر خانگی از موسوی و کروبی هم يکی از موضوعاتی بود که در سمينار راجع به آن صحبت شد و مورد تاييد قرار گرفت.»

در همايش پنجم جمهوری خواهان دموکرات و لائيک، ضمن تصويب طرح همگرايی و اتحاد عمل جمهوری خواهان، بر ضرورت تلاش در جهت ازبين بردن ستم ها، نابرابری ها و تبعيض های قومی، دينی و فرهنگی و همچنين بر برابری حقوق زنان و مردان در ايران در همه عرصه ها به وِيژه در نهادهای سياسی ، اجرايی و قانون گذاری تاکيد شد.