دانشجویان شجاع شریف،فرستاده خامنه‌ای رادر دانشگاه با خاک یکسان کردند