اون عکس و بر نداری گیرت میاریم آویزونت می‌کنیم، خود دانی!