رقص و پایکوبی در حافظیه
30.09.2022 - 10:29

دیگر آرزو نیست..

حافظیه - شیراز

رقصی چنین ... میانه میدانم آرزوست.
در حافظیه شیراز... از شب تا سپیده دم.. موزیک خواهیم نواخت.. خواهیم رقصید، خواهیم نوشید .. و باز از سپیده دم تا شب موزیک خواهیم نواخت خواهیم رقصید و خواهیم نوشید. شادی ما در مرگ رژیم اسلامی پایان نخواهد یافت. زن و مرد و کودک و جوان در حال پایکوبی و نوش و خنده و شادی آنقدر که از خستگی بر زمین بیافتند. مردمی دیگر روی آنها پتو میاندازند تا سرما نخورند و همزمان عده ای باز مشغول رقص و نوش.. هزاران به خانه ها میروند و هزاران می آیند. 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

محسن کردی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما