هرکجای جهان که ایستاده‌ایم، اتحاد ما را به پیروزی خواهد رساند
تا سرنگونی نظام خون‌ریز اسلامی در ایران