Ahmad Purmandi
نظرات رسیده
21.06.2022 - 12:42

Ahmad Purmandi آقای مختار! همه فرمایشات شما درست و متین و همه دشنام ها هم بالای سر بنده، اما نگفتید که نظرتان در مورد این مصاحبه و این گرایش چیست

Ahmad Purmandi
آقای مختار! همه فرمایشات شما درست و متین و همه دشنام ها هم بالای سر بنده، اما نگفتید که نظرتان در مورد این مصاحبه و این گرایش چیست