رفتن به محتوای اصلی

عجیب است هروقت اسم

عجیب است هروقت اسم
ناشناس

عجیب است هروقت اسم ناصرپورپیرارمتعلق بقوم/ملت فارس میایددوستان پان حاکم ومحکوم دستپاچه شده وجزناسزا حرفی ندارند دوستان دلیل درردنظرات پورپیرارلازم واجباری است اگرداریدوچون چیزی درچنته نداریدوالقاب پان ترک وپان عرب وغیره به پورپیرارنمی چسبد پس بددهنی بهترین شیوه شماست.ولی مسائل علمی را بابدوبیراه وناسزاکاری نیست.من ازآقای توکلی خواهش کردم ودوباره تکرامیکنم که لطفآ مصاحبه ای باپورپیرارانجام دهندتا نظرات ایشان نیز دردیدهمگان قرارگیردحالاکه مصاحبه مدروزاست ومتاسفانه بعضی ها هم مصاحبه راباشو های تلویزیونی عوضی گرفته وبدلقک های تلویزیونی بدل شده اند.