رفتن به محتوای اصلی

چه باید کرد و چگونه ؟؟

چه باید کرد و چگونه ؟؟

چه باید و چه میتوان کرد ؟ :

*در پی تحولات و اعتراضات نسبتاطولانی اخیر که اغلب بانیان و حاضران در صحنه را فرزندان دهه هشتادی یعنی جوانان و نوجوانان 15 تا  21 سال ، متعاقب حادثه دردناک فوت دختری بیگناه از اهالی غرب کشورمان تشکیل می دهند ..

 قاضی القضات ( البته به اصطلاح )عنوان نمود که : بیائید با هم گفتگو کنیم و متعاقبا پیشنهاد کرد که باید تحول و دگرگونی بعبارتی اصلاحات را از خود و همین دستگاه عریض و طویل که متولی ان شده ام اغاز نمود ( نقل به مضمون )

* بافرض جدی بودن این ادعا هر چند که دم خروس هویداست و بعنوان نمونه اینکه : احتمالا برای تحریک ساکنین زندان اوین  !با همه احترام به اکثریت انان - دوروز قبل از اتش افروزی  - بنا به اخبار مستند «واحدی از پلیس ضد شورش »که بی سابقه بود درانجا  مستقر میشود و.... همین طور فرمایشات امروز فرمانده سپاه که: حامیان اغتشاشات (البته بزعم ایشان ) نشات گرفته از تلقینات - تنها قدرت به اتش کشیدن سطل های زباله را دارند (نقل به مضمون )

* برای تحقق این وعده  بایستی :دقت کامل در برگزیدن هیات منصفه  صالح برای رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی ویا محاکمه متهمان سیاسی که پیوسته مشابه رژیم گذشته منکر وجود «این از خود گذشتگان میشوند»، استقلال وآزاد منشی وکیل منتخب از میان صادق ترین افراد ،پای بندی قضات به سوگند خود و توجه به حقیقتها - فارغ از فرد ،آگاهی کامل به قوانین ، بیطرفی مطلق در قضاوت با طرفین دعوی ، مخصوصا موارد اجتماعی و سیاسی – پرهیز از روش هائیکه حسب ضرورت بقا و «استمرا رظلم و اجحاف  سیستم امنیتی» حاکم ،برخلاف مقررات قانونی خودشان دستور میدهد و هزاران نکته دیگر که ارتباط تنگا تنگی با ارامش ، سلامت روح و روان ، اسایش و از همه مهمترنگاه ، باور و چگونگی  برخورد افراد جامعه با حکومت ،ناشی ازدرجه  اطمینان« به منتصبین بر مناصب کلیدی  کلان »وقوانین  پایدار بر پندار ، گفتار و کردارنیک همینطورسر نوشت  ادمیان ساکن هر دیاربدون تردید دارد....صورت پذیرد .

* اگر نظام با همین کم وکیف بخواهد حداقل تعدیل یا - رفرمی حتی فر مایشی در گزینش برترین ها برای تصدی متولیان قوم  یعنی توجه به  داشتن شرایط احراز: در مرتبه اول اخلاقی ، پاک دستی ، سلامت نفس و تواما  تحصیلات و سوابق تجربی مناسب و مربوط به ان رشته ( که تقریبادر تمامی نوشته های نگارنده اصلی ترین مقوله و تکراری ترین مبحث میباشد و انچه به جائی نرسد فریاد  و بنوعی «ترجیع بند» تبدیل شده )اعمال نماید  جملگی جماعت بایستی عرصه را که بجای  خدمت تبدیل بخیانت با تعریفی خدمت به خود و وابستگان نموده اند... واگذار نمایند ...

**تا دگر باره به جای رسیدگی به امور کشور و ارائه برنامه برای پیشرفت و توسعه کشورهمین امروزمجلس نشینی  برامده از شهوت کلام و در اوج خود برتر بینی  نگوید : «شهامت عذر خواهی صرفا در ما نمایندگان ملت برعکس تمامی دنیا وجود دارد ! »و دیگری از تبریز  : «ادعای مکرر و برنامه ریزی شده دخالت حکومت در جنگ اکراین با هدف «تنش زدائی »علیه کشورمان میباشد !» ( عین عبارت !).

*   بحکم ضوابط و معیارهای درست - هر یک از این غاصبین بایستی پاسخگوی اعمال خود در دوران تصدی گری ها با عناوین مختلف طی 4 دهه اخیراز صدر تا ذیل و همچنین میانسالان ببار امده در مدرسه امام صادق ! منصوب - که بهر حال بدون شایستگی واقعی برامده از حب جاه و فرصت طلبی های اموخته شده - پذ یرای مسئولیتها شده اند - باشند و در این باب میتوان گفت : «که گر حکم شود که مست گیرند – در شهر هر انچه هست گیرند ».

بقولی: در میان کابینه و بسیاری از متصدیان منصوب وابسته و مطیع اوامر«رئیسی و قاضی القضات »در رابطه با سوابقشان با همین کم و کیف و بازده انهم از بد حادثه !در مقایسه با دیگر منصوبان بیت و سپاه  واجد شرایط تجربی میباشند  .... که حدیث مفصل خواندن دارد ...

حاصل حضور ، عملکرد و خدمات قوه مجریه  با هزاران مدیر و توابع  بطور نمونه در: برابری قیمت دلار،فرار مغزها ،ارزش پاسپورت این سند ملی معرف درجه اعتبار بین المللی ، چگونگی روابط بین المللی ،میزان دعاوی مطروحه در مراجع ساخته و پرداخته همین ها ،تیراژو محتوی مطبوعات و کتاب ،تولیدات صنعتی با همه اختصاص عناوین سالیانه !!و شعارهای بدون پشتوانه ،وضعیت تورم و گرفتاری معاش حدود 60 درصد ساکنین این دیار بپا خواسته ، روابط اجتماعی ، سلامت روح و روان ،سطح کیفی رفاه ،اموزش و بهداشت عمومی ، نحوه انتخاب نمایندگان مجلس ،عملکرد صدا و سیمای میلی ،الودگی هوا ،چگونگی رانند ه گی ،ازادی انتخاب،مطبوعات و اجتماعات ، تخصیص بودجه و... را در تمامی عرصه ها میتوان دید وارزیابی نمود.

*اثر بخشی  نهادهانی همچون شورای نگهبان ،مجلس خبرگان ، تشخیص مصلحت نظام که اغلب بر مصرف پوشک میفزایند ، اختیارات بیت و سپاه ،نهادهای معاف از مالیات ، تعدادامامزاده ها ،عملکرد اوقاف .... بنیادهای مختلف معاف از پرداخت مالیات ،وضع فرودگاهها وتعداد توریست ، امد و شدهای رهبران گروههای چریکی ایستاده در مقابل نظام بین المللی ،اعطای کمک های بیدریغ به  پیوستگان سیاسی پیرو اید ئولژی و جیره خوار مخل ارامش و پیشرفت حکومتها و دولتهای مستقر در منطقه و.....

-همه وهمه در صورت تصویب و قرار بر تعد یل و اصلاح روشها - دیگر نمیتوانند  با خا لی نمودن عرصه - ان گونه پندارند  که تا کنون بی مهابا به اعتبار روابط غیر قانونی مر تکب شده اند .

* باا ین تشریح  که میتواند در بیان  ما وقع مثنوی هفتاد من شود- پیشنها د اکید اینکه  خوانندگان انهم در خلوت قضاوت فر مایند : تعدیل یا اصلاح در درون همین سیستم با شرایط و افراد فعلی غیر قابل پذیرش ،ایا عملی - به مصلحت و ممکن است ؟؟

*مجدد تاکید میشود ایا توصیه به  تامل در چگونگی  تحول ،انهم  با فرض نیت خیرببهانه پرهیز از تلفات انسانی ، لطمه به سرمایه های ملی و زیر ساختها-  بهترین و عاقلانه ترین راه انهم بوسیله همین جماعت ،با تعد یل و اصلاح تدریجی امور...ایا  ممکن و به مصلحت مینماید - و ازموده را ازمودن خطا نیست ؟

* بنابراین و بناچار راه و روشی بجز بر کناری مطلق و امادگی جوابگوئی در دادگاههائی منصف و اگاه بنظر نمیرسد و هر گونه ارائه راه حلی تدریجی با تعریفی« رفرم  و تعدیل » انهم ساخته و پرداخته بوسیله و پیشگامی همین جماعت - در واقع عرض خود بردن ،اتلاف وقت ، فرصت دادن برای باز سازی و خستگی روح و روان جوانان میلیونی تحصیل کرده و فعال معترض را  در پی دارد که چنین مباد.... .

*هر چند عقب نشینی از مواضع کنونی که  به خاتمه مدیریت داهیانه مجموعه میانجامد وجملگی خطا کاران به این امر بخوبی وقوف دارند - با زبان خوش تن به ان نخواهند داد ...

طرحی نو در انداختن و فلک را سقف و سخت ! بشکافتن» با استمرار اعتراضات متین و کم هزینه هماهنگ نسل هوشیار تحصیلکرده – مبتکر-میهن خواه - مردم دوست ، خلاق و شجاع فعلی حریف این میدان چندان دور نیست و بعد «سالیان متمادی سکوت و بیتفاوتی اکثریت » با صراحت باید اقرار نمود «نور رستگاری » را «در جبین این بزرگواران »باور مند به بسیاری فر مول های مناسب روز و زمان – که با حمایت صمیمانه انبوه هموطنان نیک پندار برون مرزی نیز همراه است - بخوبی میتوان دید ....

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ضیاء مصباح
برگرفته از:
اسناد واطلاعات موجود

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید